Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Svalbard

Drift av gruve 7

Det ventes årlige underskudd fra driften av Gruve 7 fremover. Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 51 millioner kroner i tilskudd til Store Norske for å dekke det anslåtte driftsunderskuddet i Gruve 7 i 2022. Pengene skal bidra til at kraftverket i Longyearbyen har tilgang på stabil kullforsyning.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner for å sluttføre skredsikringstiltak mot sentrumsområdene i Longyearbyen under fjellet Sukkertoppen i 2022. Bevilgningen omfatter skredsikring mot sørpeskred fra Vannledningsdalen. Dette utgjør siste ledd i skredsikringen av sentrumsområdene i Longyearbyen. Anslått kostnadsramme for prosjektet i Vannledningsdalen er 75 millioner kroner og vil pågå i 2022 og 2023. Sikringstiltakene er viktige for å legge til rette for målet om å opprettholde norske samfunn på øygruppen.  

Forvaltningsoverføring av UNIS sine boliger

Statsbygg har tatt over forvaltningen av UNIS sine boliger på Svalbard. Med forvaltningsoverføringen får UNIS 6,9 millioner kroner mer i årlig husleie, og regjeringen foreslår å øke tilskuddet til UNIS med 5,6 millioner kroner, tilsvarende kapitalkostnadene i husleien. UNIS vil innenfor uendret tilskudd dekke vedlikeholdskostnader med 10 millioner kroner over ti år.

Lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Regjeringen foreslår at staten som eier bidrar med 85 millioner kroner i lån på markedsmessig betingelser til Store Norske som muliggjør at selskapet kan kjøpe en boligportefølje fra Longbo AS bestående av totalt 76 boenheter.

Næringstiltak på Svalbard

Regjeringen foreslår en bevilgning på til sammen 5,4 millioner kroner til næringstiltak på Svalbard i 2022. Bevilgningen skal legge til rette for at det er attraktivt for seriøse virksomheter å drive næringsutvikling på Svalbard. 

Oppryddingsprosjekt Svea og Lunckefjell

Regjeringen foreslår at det for 2022 bevilges 388 millioner kroner til oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell. Disse pengene vil brukes til å videreføre oppryddingen i prosjektets siste fase (Svea 2B). 

Tilskudd til Visit Svalbard AS

Regjeringen foreslår at det for 2022 bevilges 3,2 millioner kroner til Visit Svalbard. Formålet med tilskuddet er å sette organisasjonen i stand til å gjennomføre aktiviteter som bidrar til en gjenoppbygging og utvikling av reiselivsnæringen innenfor rammene som ligger i de overordnede målene for svalbardpolitikken. Tilskuddet skal benyttes til å skaffe informasjon om reiselivsaktivitet i området, bidra til utvikling og implementering av nasjonal politikk, herunder et bærekraftig reiseliv, og til å ta vare på fellesoppgaver som drift av helårlig turistinformasjon, kompetansebygging og opplæring av guider og turledere.