Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Agder

Samferdsel

Vei

 • E18 Grimstad–Kristiansand, Arendal og Grimstad kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E18 Grimstad–Kristiansand.
 • E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Lyngdal–Flekkefjord.
 • E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, Kristiansand kommune
  Regjeringen prioriterer midler til prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 med nye kryss, vei i deler av Havnegate med adkomst til containerhavnen, løsninger som prioriterer kollektivtrafikk og sykkelekspressvei. Dagens jernbanespor legges om for å opprettholde spor til industriområdet i Kolsdalen. Ny bru over jernbaneområdet tilpasses dagens og framtidig sporplan slik at prosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. Prosjektet legger til rette for å overføre gods fra sjø til bane, med bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal. Forberedende arbeider startet opp i august 2021, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026.
 • E39 Kristiansand vest–Røyskår, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet vil i 2022 fortsette utbyggingen av E39 Kristiansand–Lyngdal. Strekningen er på om lag 70 km. Det er dårlig standard på deler av strekningen. Dette gir dårlig framkommelighet spesielt på vinterstid, og det har vært mange alvorlige trafikkulykker på veien. Strekningen er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Anleggsarbeidet er delt inn i fire utbyggingskontrakter, to av disse har startet byggingen: E39 Mandal øst–Mandal by skal etter planen åpnes i desember 2021, og E39 Kristiansand–Mandal øst i 2022. For E39 Mandal–Herdal er det lagt opp til behandling av reguleringsplanen i løpet av 2021. På E39 Herdal–Røyskår er det planlagt byggestart i 2021, slik at den står ferdig i 2025.
 • Diverse tiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • utbedringsstrekningen rv. 41/rv. 45 Timenes–Kjevik. Tiltakene omfatter utbedring av vei mellom Kristiansand og Kjevik, med gang- og sykkelvei på deler av strekningen.
  • videreføring av utbedringer på deler av strekningene rv. 9 Besteland–Helle og Rotemo–Lunden i Valle kommune i Setesdal.

Jernbane

 • Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
  Regjeringen prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. Det totale anslaget for hele jernbanenettet er på 930 millioner kroner. For Agder omfatter dette nytt anlegg for kjørestrøm på strekningen Sira–Krossen på Sørlandsbanen. Dette er et pågående prosjekt som ble startet opp i 2019.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. I Agder omfatter dette en videreføring av omfattende fornyelse av kontaktledning på Sørlandsbanen. Fornyelsen er planlagt å pågå fram til 2026.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområder, Kristiansand kommune
  Regjeringen foreslår om lag 95 millioner kroner i 2022 til belønningsavtalen staten har inngått med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 360 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tillegg gis om lag 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand.

Enova – støtte til grønn omstilling i næringslivet og hurtigladere for elbil

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet. Det foreslås at 100 millioner kroner skal gå til å støtte utbygging av hurtigladere for elbiler i de områdene hvor markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til at kommersielle aktører investerer i ladeinfrastruktur. Dette vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Enova har allerede i dag en betydelig satsing mot næringslivet. 200 millioner kroner av den foreslåtte tilleggsbevilgningen vil forsterke denne satsingen og bidra til utslippsreduksjoner og grønn teknologiutvikling innen områder som industri, grønn skipsfart, hydrogen, utslippsfri landtransport og infrastruktur for nullutslippsdrivstoff.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 720 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 503 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at kartlegging og utredning av flomsikringsprosjekter i Agder vil bli prioritert i 2022

Museum

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Vest-Agder-museet knyttet til leie og drift av nytt magasin. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde. 

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 37,2 millioner kroner til Agder fylkeskommune.

Scenekunst

Regjeringen foreslår å gi 550 000 kroner i økt driftstilskudd til Scenekunst Sør som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2022, foreslår regjeringen å styrke bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon over NFDs budsjett med om lag 50 millioner kroner. Regjeringen prioriterer blant annet 100 millioner kroner til tapsavsetning for «grønne vekstlån». Dette medfører at den totale lånerammen for Innovasjon Norge økes med 600 millioner kroner. Med en avtale med EIF knyttet til norsk deltakelse i InvestEU, kan lånerammen økes ytterligere. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU, fra 192 millioner kroner til 262 millioner kroner i 2022. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Agder til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legges det til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 5 aktører fra næringslivet/offentlig sektor i Agder.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 54,3 millioner kroner i tilskudd til 67 prosjekter i næringslivet i Agder. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 658,8 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 569 foretak i Agder.

Kommunane i Agder: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 2,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Agder samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,3 prosent.

I Agder har 15 av 25 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Froland og Hægebostad kommuner med 3,7 prosent, mens Gjerstad kommune har lågast vekst med 1,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Agder fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 2,6 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Agder fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
4201 Risør 1,2 98 646 97 441 793 8 900 2,1
4202 Grimstad 1,5 54 593 95 1 408 188 35 204 2,6
4203 Arendal 0,2 95 109 95 2 699 073 70 398 2,7
4204 Kristiansand 3,4 88 245 97 6 737 742 144 123 2,2
4205 Lindesnes 0,2 76 719 98 1 496 165 27 406 1,9
4206 Farsund 3,1 89 349 96 607 915 10 658 1,8
4207 Flekkefjord 2,4 81 531 96 603 407 18 493 3,2
4211 Gjerstad -0,3 153 838 100 173 580 1 815 1,1
4212 Vegårshei -1,2 94 258 102 153 861 2 170 1,4
4213 Tvedestrand 1,8 91 321 96 393 628 8 337 2,2
4214 Froland -1,7 95 684 95 374 869 13 408 3,7
4215 Lillesand 2,1 127 856 95 679 926 12 483 1,9
4216 Birkenes -1,7 90 267 96 349 569 8 045 2,4
4217 Åmli 6,5 93 031 100 161 046 3 914 2,5
4218 Iveland 7,1 53 706 100 107 735 3 008 2,9
4219 Evje og Hornnes 3,0 71 741 95 244 176 4 133 1,7
4220 Bygland 1,4 122 814 103 99 554 2 468 2,5
4221 Valle 6,3 117 548 105 96 937 1 426 1,5
4222 Bykle 18,3 150 030 131 92 957 1 883 2,1
4223 Vennesla 2,9 57 439 95 918 863 16 496 1,8
4224 Åseral 8,3 141 680 106 81 801 2 741 3,5
4225 Lyngdal 0,0 96 081 101 702 848 18 516 2,7
4226 Hægebostad 2,8 90 844 99 135 740 4 785 3,7
4227 Kvinesdal 1,7 68 039 97 404 467 6 427 1,6
4228 Sirdal 14,3 149 236 115 155 740 2 374 1,5
Til fordeling gjennom året       18 350    
Agder 2,4 87 103 97 19 339 932 429 610 2,3
             
Agder fylkeskommune 5,9 11 742 100 4 422 376 102 933 2,4
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner).[1]

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)

[1] Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.