Jordbruksoppgjør gjennom tidene

Staten forhandler årlig med jordbrukets organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om jordbrukets rammebetingelser. Det forhandles om prisbestemmelser og målpriser, nivå og fordeling av budsjettstøtten på tilskuddsordningene samt markedsordningene og markedsregulerende bestemmelser for de viktigste jordbruksråvarene.

Jordbruket legger først frem sitt krav, noe som skjer i siste del av april måned. Deretter svarer staten med sitt tilbud. Etter at disse dokumentene er lagt fram, starter forhandlingene mellom partene. Resultatet av forhandlingene, enten det er enighet eller brudd, sendes så som en proposisjon til Stortinget for behandling. Protokollene fra jordbruksoppgjøret hvert år følger som vedlegg i proposisjonen til Stortinget. I enkelte år har det også vært utarbeidet protokoller fra tilleggsforhandlinger mellom partene. Disse protokollene er lagt ut separat for årene dette gjelder.

2022

2021

2020

Dette året var det ikke noe ordinært krav og tilbud, som følge av koronapandemien.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005