Tariffnemndas vedtak 5. mai 2017 om justering av allmenngjøringsforskriftenes lønnssatser

Protokoll 5/2017

Tariffnemnda har mottatt til behandling LOs begjæringer av 24. april 2017 og 2. mai 2017 om justering av allmenngjøringsforskriftenes lønnssatser på grunnlag av mellomoppgjøret 2017. Begjæringene gjelder følgende forskrifter: 

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. § 5 har Tariffnemnda fattet vedtak om justering av lønnssatsene i henhold til begjæringene. De nye lønnssatsene blir etter dette som følger:

 

I forskrift 5. januar nr. 24 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene gjøres endringer i satsene i § 3 første ledd a) og b).

§ 3 første ledd a) og b) skal lyde:

     Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

a) Ferie- og innhøstingshjelp

Arbeidstakere under 18 år: 95,15

Over 18 år: ansatt inntil 12 uker: 115,15

Over 18 år: ansatt mellom 12–24 uker (3–6 md.) 120,65

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b)

b) Fast ansatte arbeidstakere

Ufaglærte arbeidstakere: 135,05

Arbeidstakere under 18 år: 104,65 

 

I forskrift 23. september 2016 nr. 1241 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge gjøres endringer i satsene i § 4.

§ 4 skal lyde:

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For faglærte: kr 197,90

b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 177,80
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 185,80

c) For arbeidstakere under 18 år: kr 119,30 

 

I forskrift 31. mars 2017 nr. 533 om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter gjøres endringer i satsene i § 3.

§ 3 skal lyde:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 177,63.

Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 129,59.

For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.  

I forskrift 27. november 2014 nr. 1805 om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter gjøres endringer i satsene i § 3 første ledd a. og b.

§ 3 første ledd a. og b. skal lyde:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på:

  1. kr 187,20 for fagarbeidere
  2. kr 176,70 for produksjonsarbeidere.

 I forskrift 3. februar 2015 nr. 394 om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene gjøres endringer i satsene i § 3 første ledd.

§ 3 første ledd skal lyde:

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:

a) kr 210,40 for faglærte som utfører fagarbeid.

b) kr 183,06 for øvrige arbeidstakere.

I forskrift 23. september 2016 nr. 1242 om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien gjøres endring i satsene i § 3 første og annet ledd.

§ 3 første og annet ledd skal lyde:

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:

a) kr 169,94 for fagarbeider
b) 
kr 162,22 for spesialarbeider
c) 
kr 154,59 for hjelpearbeider.

Arbeidstakere som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften, og hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal betales et tillegg per time på:

a) kr 33,99 for fagarbeidere
b) kr 32,44 for spesialarbeidere
c) kr 30,92 for hjelpearbeidere.

Unntatt fra denne bestemmelsen er tilfeller hvor arbeidstakerne er inntatt på arbeidsstedet.

Endringene i lønnssatsene - i alle forskriftene - trer i kraft 1. juni 2017.

Oslo, 5. mai 2017

Johan Kr. Øydegard

Steinar Holden

Giuditta Cordero-Moss

Knut Bodding

Kurt Weltzien