Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Behandling i Rikslønnsnemnda 

Kjennelser i Rikslønnsnemnda

Om Rikslønnsnemnda

Opprettet: 1956-01-01

Type: Nemnd

Underlagt: Arbeids- og sosialdepartementet - Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO, 30

Eget nettsted: http://www.rikslonnsnemnda.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Frivillig tvisteløsningsorgan for partene i arbeidslivet ved tvister etter arbeidstvistloven § 6 nr. 3.

Aktive medlemmer (pr. 03.01.2018)