Tariffnemndas vedtak i møte 20. september 2010 – fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Vedtak om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 20. september 2010 truffet vedtak om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

 

Vedtaket er enstemmig.

 

For nærmere begrunnelse for vedtaket og de enkelte bestemmelsene, vises til nemndas vedtak fra 16. november 2009 i forbindelse med at overenskomsten ble allmenngjort for første gang.

 

Tariffnemnda har samtidig truffet vedtak mot to stemmer om ikke å etterkomme LOs begjæring om endring i forskriften § 3 om lønnsansiennitet.

 

Flertallet, medlemmene Holm, Holden, Øydegard, Meder og Nilsen, viser til det opprinnelige vedtaket fra 2009 hvor det var enighet om en forenklet lønnsbestemmelse i forskriften, og at ansiennitet ikke skulle tas med. Det samme flertallet viser til at det er uklarhet knyttet til fortolkningen av ansiennitetsbestemmelsen i overenskomsten, og at den dermed fremstår som lite egnet for allmenngjøring.

 

Mindretallet, medlemmene Bodding og Eikeland, viser til LOs begrunnelse for forslaget om å ta inn overenskomstens ansiennitetsbestemmelse i forskriften.

 

Oslo, 20. september 2010

 

Håvard Holm

Johan Kr. Øydegard

Knut Bodding

Arvid Eikeland

Steinar Holden

Margrethe Meder

Petter Nilsen

Til toppen