Motorferdsellovutvalget

Utvalget skal gjennomgå reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette.

Bakgrunnen for opprettelsen er først og fremst at Stortinget har bedt regjeringen "fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt.

Utvalget skal avgi utredningen i form av en Norsk Offentlig Utredning (NOU) innen 21. mai 2024.