Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

Utvalget skal tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes. Utvalget skal levere sin rapport før sommeren 2018.

I Prop. 39 L (2016-2017) Lov om eierseksjoner varslet departementet opprettelse av et ekspertutvalg, som kan tenke helhetlig rundt utbygging som går over tid, med tanke på å avskaffe hindre for effektiv og god eiendomsdannelse og hensiktsmessig forvaltning av eiendommen.

Utvalget bes på denne bakgrunn om å fremme forslag til hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag. Utvalgets mandat er først og fremst å foreslå endringer i eierseksjonsloven.

Om Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

Opprettet: 2017

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes.

Full mandattekst Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

Aktive medlemmer (pr. 31.12.2018)