Samisk språkutvalg

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. september 2014 og overlevert sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 10. oktober 2016.

Utvalget hadde som oppgave å redegjøre for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene, og vurdere hvordan disse kan tilpasses dagens organisering av offentlig sektor og sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.

Utvalget skulle særlig vurdere løsninger som bidrar til forenkling, blant annet ved å vurdere hvordan teknologiske løsninger kan styrke og forenkle bruken av de samiske språkene. I tillegg skal utvalget vurdere fleksible løsninger som tar høyde for at situasjonen for samiske språk kan variere, og at kommunene har ulike utfordringer og behov. Utvalget skulle også vurdere og komme med forslag til hvordan kommuner og andre offentlige tjenesteytere kan sikres personale med kompetanse i samiske språk og se på ordninger og tiltak som bidrar til at flere lærer seg og bruker de samiske språkene.

Utvalget har hatt følgende medlemmer: 

  • Bård Magne Pedersen (leder), konstituert fylkesmann i Troms, Tromsø
  • Finn Arne Selfors (nestleder), sorenskriver ved Indre Finnmark Tingrett, Tana
  • Ronny Berg, varaordfører i Alta
  • Elin Fjellheim, rådgiver, Engerdal
  • Jens Johan Hjort, ordfører i Tromsø
  • Ellen Katrine O. Hætta, politimester, Kirkenes
  • Frøydis Nystad Nilsen, overlege, Karasjok
  • Jon Todal, professor, Kautokeino
  • Inga Lill Sigga Mikkelsen, stipendiat, Tysfjord

Les mandatet for utvalget

Språkutvalgets nettside

Bakgrunn:
Samelovens språkregler ble vedtatt i 1990 og regulerer samiske språkbrukeres rett til bruk av samisk i kontakt med offentlige myndigheter. Det har skjedd store endringer i organiseringen av offentlig sektor siden språkreglene ble vedtatt i 1990. I tillegg har mange samer flyttet til større tettsteder og byer, og ut av dagens forvaltningsområde for samisk språk. Det er derfor behov for en helhetlig vurdering av regelverket om samiske språk og ansvarsfordelingen mellom Sametinget og ulike deler av offentlige forvaltning.

Regjeringen ønsker å modernisere regelverket og tiltakene så de passer til dagens samfunn, er enklere å benytte og åpner for fleksible løsninger. Det er også behov for regelverk, ordninger og tiltak som kan støtte opp om bruk og utvikling av de tre samiske språkene i Norge – nord-, sør- og lulesamisk språk.

Utvalget ble etablert av regjeringen i samarbeid med Sametinget. Det var Sametinget som tok initiativet til opprettelse av et offentlig utvalg for samiske språk.

Utvalgets medlemmer fotografert stående
Språkutvalget med sekretær på studietur i Jokkmokk (Fra venstre: Elin Fjellheim, Jon Todal, Bård Magne Pedersen (leder), Liss-Ellen Ramstad (sekretær), Jens Johan Hjort, Frøydis Nilsen og Finn-Arne Schanche Selfors (nestleder) Foto: Utvalget