Seksjon for kultur og kreative næringer

Seksjonen har to oppdrag: Fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt, og Utenriksdepartementets arbeid med fremme av norske næringsinteresser i utlandet. Kultur er også en integrert del av regjeringens nordområdesatsing.

Målet med internasjonalt kulturfremme er 1) at norsk kulturliv har fått flere internasjonale muligheter og bredere internasjonal kontaktflate og 2) at relevante målgrupper har fått mer kunnskap om Norge, norske synspunkter og norsk politikk.

«Trekantsamarbeidet» mellom utenriksstasjonene, UD og de sju kunstfaglige bransjeorganisasjonene som utgjør nettverket Norwegian Arts Abroad, er hovedpilaren i arbeidet med internasjonal kulturfremme. Organisasjonene er utenrikstjenestens rådgivere i kunstfaglige spørsmål.

Det er en kjerneoppgave for utenrikstjenesten å bistå norsk næringsliv i utlandet. I samarbeid med norsk næringsliv skal vi fremme norske økonomiske interesser internasjonalt og bidra til at norsk næringsliv får like konkurransevilkår.