Seksjon for utlendingsfeltet og forvaltningsmessig bistand

Seksjonen har ansvar for den administrative oppfølgingen av utenriksstasjonenes arbeid når det gjelder utlendingsfeltet og konsulære forvaltningsoppgaver, herunder pass, fødselsnummer og statsborgerskap. Videre er seksjonen ansvarlig for overordnet strategi og utvikling av nevnte fagfelt innen utenrikstjenesten.