Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landsforbundet for synshemmede

LANDSFORBUNDET FOR SYNHEMMEDE
Nøklesvingen 61
0689 Oslo.

Til
KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET
Postboks 8030, Dep.
0030 Oslo

Høringsuttalelse fra Landsforbundet for Synshemmede (LFS)

Deres 2003/923 KU/KU2 AM: pbp av 06.03.03.

Til vår forundring ser vi at vår organisasjon ikke er kommet med på høringslisten. I denne og liknende saker føler vi oss i høy grad meningsberettiget. Vi ber derfor om at vi for ettertiden blir oppført på listen over organisasjoner som er meningsberettiget i saker som angår blinde og synshemmede.

Vi ser behovet for å få en rask behandling av saken, men vil likevel påpeke at den korte høringsfristen har gitt oss noen problemer.

Om litteratur- og informasjonstjeneste til blinde- og svaksynte i en digital verden

Det er forstemmende at konfliktene i NBL synes å ha blitt så stor at organisasjonen nærmest må saneres og reorganiseres.

Vårt utvalg bestående av Steinar Tveter, Bergljot Olsen og Eirik Sekkelsten har gjennomgått rapporten, og sier seg i hovedsak enige i de vurderinger som er gjort, men vil presisere følgende:

 1. Det må fortsatt være et koordinerende organ som sørger for at litteraturtjeneste til vår målgruppe fungerer.
  Om dette organet er plassert i Rana er av mindre betydning, da den digitale kommunikasjonen gjør plassering underordnet.
 1. En deling av oppgavene mellom lærebøker og skjønnlitteratur mellom UFD og KKD synes fornuftig.
 1. Vi ser store fordeler ved at folkebibliotekene får utlåns og informasjonsansvar for målgruppen, men en overføring av utlånsvirksomheten kan ikke overføres før bibliotekene er satt i stand til å overta dette arbeidet. 3 folkebibliotek er nå i arbeid med prosjektet ”Det Tilgjengelige Bibliotek”. Erfaringer fra dette prosjektet må foreligge, og folkebibliotekene må settes i stand til å overta utlånsordningen både personalmessig og økonomisk. Før dette er klart må det ikke foretas endringer av utlånsvirksomheten ved NBL og filialene. Det er på sin plass å bemerke at våre låntakere hos NBL er meget godt fornøyd med den servicen de har fått.
  Bibliotekene må gis muligheter for å laste ned og digitalt kopiere for eksempel CD-bøker, blader og lignende etter bestilling. Det må sees som en fordel at alle grupper lesehemmede kan nytte tilbudet. Det ser ut som at man her kan dra stor nytte av erfaringene fra Sverige.
  Men vi understreker: En overføring av utlånsvirksomheten må ikke skje før landets folkebibliotek er klargjort for dette.
  En godkjenningsordning av innlesere, slik den man har i Danmark og Sverige skulle være tilstrekkelig kvalifikasjon. Elles syne kjøp av tjenester til en avtalt pris å være en vei å gå.
 1. Elever og studenter, uansett alder, må gis muligheter til å få sine behov for lærebøker og informasjon dekket gjennom Daisy-systemet. Voksenopplæring hører inn her hvis ideen om ”livslang læring” for alle grupper skal ha noen mening.
  Systemet er særlig egnet der mengden og mangfoldet av informasjon er påkrevet. Utvalgte skoler og studiesteder må gis mulighet til å kopiere bestilte lærebøker og studiemateriell fra sentral database. En utvikling av Daisy-systemet til også å kunne lese vanlig CD, vil gjøre at flere enn målgruppen vil fatte interesse og dermed vil priser og videreutvikling bli påvirket i gunstig retning. Vi vil påpeke at fagpersoner på de ulike områdene må engasjeres til redigering og innlesing på de ulike fagområdene.
 1. Rikstrygdeverket må sørge for at fylkene v/hjelpemiddelsentralene blir pålagt en generell godkjenning av Daysi-spillere for syns- og lesehemmede.
 1. Faglitteratur bør både folkebibliotek og studiesteder ha mulighet til å levere.
 1. CD-formatet er enkelt og billig å kopiere når ikke originalen er sperret. I spørsmålet om opphavsrett kunne det være fristene å foreslå en ”kassettavgift” for CD-plater, men fritak av avgift til den primære brukergruppen kan bli et problem.

Det er vel typisk Norsk at en positiv utvikling hindres av indre stridigheter i en organisasjon som skal forestå en viktig utvikling, men vi må være varsomme med å bryte med et miljø og en kompetanse som tross alt finnes. Videreføringen må sikres.

Nittedal, 23. april 03

Steinar Tveter /s/

Bergljot Olsen /s/

Eirik Sekkelsten

Til toppen