Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statens råd for funksjonshemmede


Kultur- og kirkedepartementet
Pb 8030 Dep
0030 Oslo

 

Deres referanse:2003/923 KU/KU2 AM:pbp
Vår referanse: 98/352/340-4
Dato: 15.05.03
Saksbehandler:

Ellen Rønneberg
>
Telefon: 24163517
E-Post: [email protected]>

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek – utredningsrapport. Høringsuttalelse fra Statens råd for funksjonshemmede

Vi viser til høringsbrev 06.03.2003 fra Kultur- og kirkedepartementet om Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og utredningsrapporten ”Litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden”. Utredningsrapporten har vært drøftet i rådets utvalg for kommunikasjon, teknologi og samfunnsplanlegging, med avsluttende behandling i rådets arbeidsutvalg 15.05.2003.

Statens råd for funksjonshemmede har i likhet med Kultur- og kirkedepartementet opplevd at Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i liten grad har tilpasset seg ny teknologi. Biblioteket har hatt en stadig nedgang i produserte titler, spesielt når det gjelder folkebiblioteklitteraturen. Også når det gjelder studielitteraturen har det vært problemer med å møte behovet.

Statens råd for funksjonshemmede vil derfor støtte utredningens konklusjon om å overføre ansvaret for produksjon av pensumlitteratur for studenter til Utdannings- og forskningsdepartementet. På denne måten vil en kunne unngå den uheldige kampen om svært begrensede ressurser mellom student- og utdanningsinteressene på den ene siden, og folkebiblioteklånernes interesser på den andre. Rådet har også tidligere ved flere anledninger tatt opp og argumentert for en slik ansvarsdeling med begge de berørte departement og er glad for at dette nå følges opp.

Det er både logisk og en naturlig konsekvens av sektoransvarsprinsippet at finansieringen av tilbudet om studielitteratur plasseres hos det departement som har ansvaret for utdanningsspørsmål for befolkningen for øvrig. Rådet understreker at Studiebibliotekets tjenester må utvides til også å omfatte tilbud om faglitteratur til yrkesaktive synshemmede.

Utredningsrapportens andre hovedkonklusjon om å vurdere flytting av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek til Rana og gjennomføre en samlokalisering med Nasjonalbiblioteket avdeling Rana, har rådet følgende merknader til:

Tilgjengeligheten til Norsk lyd- og blindeskriftsbiblioteks tjenester må tillegges stor vekt i vurderingen av hovedbibliotekets og filialenes framtidige rolle. Kundetilgjengelighet og veiledningskompetanse må generelt organiseres og dimensjoneres ut fra et "lavterskelaspekt". En må legge vekt på at kompetansen både i teknologi og tilrettelegging av litteratur for synshemmede som eksisterer i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i dag, blir ivaretatt i omorganiseringen.

Det er viktig for Statens råd for funksjonshemmede at god brukermedvirkning blir ivaretatt i en ny organisering, og at brukernes interesser er representert i et framtidig styre.

Med hilsen

Anne-Margrethe Brandt

 

Ellen Rønneberg

Til toppen