Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Universitetet i Tromsø

Det Kongelige kultur- og kirkedepartement
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/923 KU/KU2 AM:pbp

200301644-2/RRR/008

24.04.2003

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - utredningsrapport — Høringsuttalelse fra Universitetet i Tromsø

Viser til brev datert 06.03.2003.

Utredningsarbeidet viser et klart behov for tiltak, for å sikre at omfang og kvalitet på litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte når et akseptabelt nivå i nasjonal sammenheng. I en tid der det både nasjonalt og internasjonalt er satt et større fokus på å sikre funksjonshemmede full adgang til utdanning og arbeidsliv, og i en tid der man har teknologi til rådighet som gjør det mulig å effektivisere produksjon av hjelpemidler og studiemateriell for blinde og svaksynte, er det påfallende at man ikke bare opplever en stagnasjon på dette området, men en reell nedgang i produksjonen.

Universitetet i Tromsø ser det som viktig at man så snart som mulig foretar en styrking av produksjonen av litteraturtjenester for blinde, svaksynte og dyslektikere. Dette bør knyttes til en fullstendig omlegging til digital produksjon, noe som vil medføre både en kostnadseffektivisering og bidra til at produksjonsfasen kan forkortes vesentlig. For at dette skal kunne gjennomføres er det viktig at produksjonsleddet har basis i solid IKT-kompetanse. På bakgrunn av dette vil Universitetet i Tromsø foreslå at produksjonen flyttes, og innlemmes i virksomheten ved Nasjonalbiblioteket i Rana.

En annen effekt av denne omleggingen er at også distribusjon til brukerne vil kunne effektiviseres. På bakgrunn av dette bør de nåværende utlånsfilialene i Bergen, Oslo og Trondheim legges ned, mens både folkebibliotekenes og fag- og forskningsbibliotekenes rolle som distributører av denne typen tjenester bør kunne styrkes. For universitetsbibliotekenes del er det ikke naturlig å skille mellom de informasjonstjenester man leverer til sine funksjonshemmede og øvrige brukere.

Et argument som også taler for en slik utvikling er at disse informasjonskildene ikke har ensidig interesse for blinde, svaksynte og dyslektikere, men også vil være aktuelle læringskilder for andre, også funksjonsfriske, brukere. På sikt er det også ønskelig at bibliotekene i større grad bidrar på produksjonssiden, dette med tanke på en større satsing på fleksible læringsformer i høgre utdanning. Dersom bibliotekene skal bidra i produksjon av læremidler for denne type undervisning, er det naturlig at man også settes i stand til å tilpasse informasjonskildene til sine funksjonshemmede studenter. Selv om man vektlegger å sette institusjonene i stand til å etablere lokale produksjonsapparat, vil det likevel være behov for et nasjonalt senter for produksjon av studielitteratur. I denne forbindelse vil Universitetet i Tromsø støtte en faglig integrering av denne virksomheten med Huseby kompetansesenter.

Vennlig hilsen

Helge Salvesen

 

bibliotekdirektør

 
 

Runa Rønning Ryeng

 

rådgiver

Kopi: UDIR/Forskningsavdelingen

Til toppen