Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket


Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket

Universitetsdirektøren

 

Bergen, 23. april 2003
Sak nr. 03/2400-2/008/JER

Høringsuttalelse fra Universitetsbiblioteket til utredningen ”Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden”

Universitetsbiblioteket ser det som positivt at spørsmålet reises om hvordan litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte bør organiseres og drives i årene som kommer, og vi støtter hovedkonklusjonene i utredningen.

Det er bl.a. åpenbart at ny digital teknologi vil gi langt bedre hjelpemidler enn før til ulike grupper med lesehemninger og gjør det mulig å forsyne disse gruppene med et omfattende lyd- og tekstmateriale på kompaktmedier og i særlig tilpassede bruksformer. Av denne grunn er det nå nødvendig å vurdere på nytt alle ledd i tjenesteforsyningen. Denne virksomheten må ikke minst etablere samarbeidsforhold med andre institusjoner som ut fra sin kompetanse og sine tjenester kan støtte opp om arbeidet. Her fremstår Nasjonal­biblioteket, avdeling Rana som en særlig aktuell samarbeidspartner.

Utredningen viser også hvordan ulike gruppers interesser og behov for et omfattende lydbokmateriale nå konvergerer. UB støtter forslaget om at det bør bli et nærmere samarbeid mellom private lydbokprodusenter og offentlige myndigheter for å få til samarbeidsordninger som også i betydelig grad kan øke tilbudet til grupper med særlige behov.

Universitetsbiblioteket støtter forslaget om å flytte ut studenttjenestene fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og intensjonen om å bygge opp et kompetansemiljø for produksjons- og veiledningstjenester knyttet til studenter. Fremover vil de friere studieformer som kompetansereformen forutsetter, gjøre det enda viktigere enn før å kunne tilby blinde og svaksynte studenter gode tilpassede litteraturtjenester.

I årene som kommer vil også de ulike U&H-institusjonene komme mer inn med støttetiltak lokalt for å tilrettelegge studiesituasjonen for grupper med særlige behov. Ny pc-basert maskin- og programvare gjør det nå mulig å legge til rette tjenester for å produsere lyd og tekst i særlige formater og ta i bruk syntetisk tale. Det er derfor viktig at et nasjonalt kompetansesenter for studenter også kan samarbeide nært med de tiltak som blir satt i verk på de enkelte institusjonene.

Det forslaget til endringer i åndsverkloven som nå er ute til høring, vil gjøre det mulig for f. eks vårt universitetsbibliotek å tilrettelegge studiemateriale for studenter med ulike former for funksjonshemninger (paragraf 17).

Kari Garnes
bibliotekdirektør

Jens Evang Reinton
kontorsjef

Til toppen