Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

KABB kristent arbeid blant blinde og svaksynte

KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Det Kongelige Kultur- og
Kirkedepartement
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Høringsuttalelse – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Vi viser til mottatt brev datert 6.03.03 og rapport til høring.

KABB takker for at vi har mulighet til å komme med innspill til høringsuttalelsen og vi har gjort følgende merknader:

 1. Innledning
  Som en organisasjon av og for synshemmede er det viktig for Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) å arbeide for lik rett til litteratur. I så måte hilser vi denne rapporten velkommen. KABB har i en årrekke på eget initiativ tatt ansvar for å tilrettelegge litteratur med ”kristent” innhold for målgruppen. Med dette har KABB ønsket å vise vilje til å ta ansvar for egen situasjon, som en pådriver for at myndighetene også påtar seg det ansvaret de har på dette området.

  I dag har synshemmede kun tilgang til en liten brøkdel av det som publiseres i Norge. Avstanden mellom målsetningen om lik rett og den faktiske situasjonen er således svært stor. KABB synes derfor det er positivt at denne rapporten viser vilje til å se på dette området med nye øyne, fordi dette er nødvendig for å bedre synshemmedes situasjon, når det gjelder tilgang til litteratur.

  I dag brukes begreper som informasjonshemmede og lesehemmede om mennesker som av en eller annen grunn ikke kan lese tekst som er beregnet på menigmann. Synshemmede blir trukket fram som et eksempel på en gruppe som hører inn under disse to begrepsgruppene. Etter vår oppfatning er imidlertid slike begreper i beste fall misvisende, men i verste fall bidrar de til å stigmatisere hele befolkningsgrupper. Begrepene setter likhetstegn mellom framgangsmåten og resultatet av eller målsetningen med aktiviteten.

  Resultatet eller målsetningen er å kunne kommunisere noe til andre via en framgangsmåte/teknikk som gjør dette mulig. Det skrevne eller trykte ord er bare en framgangsmåte av mange. Lydutgaver, elektroniske versjoner og punktskrift er andre teknikker. På denne bakgrunn er det svært misvisende å betegne synshemmede som lese- eller informasjonshemmede. Synshemmedes eneste begrensning i denne sammenheng er at de ikke kan anvende en spesiell framgangsmåte for å lese, og ikke at de ikke kan lese. Fokusen bør derfor flyttes bort fra individet og mot de samfunnskapte hindringene/barrierene, og i stedet burde vi snakke om et informasjonshemmende samfunn.

  I et slikt perspektiv bør det langsiktige målet være samtidig publisering i alle nødvendige formater, samt tiltak som gjør det mulig å realisere denne målsetningen. Veien fram dit er imidlertid lang, men det er viktig å formulere målsetningen, samt å plassere ansvaret. Prinsippet som bør ligge til grunn er sektoransvarsprinsippet. Som en generell kommentar til forslagene i rapporten, vil vi derfor framheve at sektoransvarsprinsippet bør anvendes som rettesnor for de løsningene som velges.

  Det er imidlertid her viktig å skille mellom ansvarsplasseringen og selve jobben med å produsere og tilrettelegge litteraturen. I forhold til produksjonen og tilretteleggingen er det formålstjenlig å bruke de miljøene som har kompetanse på dette området. En økonomisk god løsning som sikrer god styring kan være å kjøpe produksjonstjenester av både private og offentlige aktører på markedet. Vi tror dette vil sikre god økonomistyring, samt at dette gjør det mulig å stille klare krav til tjenesten som ytes.
 1. Studiebiblioteket
  Studiebiblioteket bør plasseres der det naturlig hører hjemme. Det er svært viktig at biblioteket har sitt eget budsjett. Videre er det viktig at man finner løsninger som forhindrer at det blir konkurranse mellom produksjon av studielitteratur og produksjon av skjønnlitteratur.
 1. NLB-filialer
  Det er svært viktig at produksjonen av folkebibliotekslitteraturen
  økes. Derfor synes KABB det er greit at filialene til NLB nedlegges og at ressursene styrkes sentralt.
 1. Innlesere
  KABB tror at det vil være lettere å skaffe flere og gode innlesere i Østlandsområdet enn i Mo i Rana-området.
  Selv om man ikke trenger å bruke skuespillere som innlesere, er det viktig å ha tilgang til en relativt stor stab av personer som har gode lesestemmer og som kan lese ulike typer litteratur osv.
 1. Tjenester
  KABB ser positivt på at NLB kjøper produksjons- og tilretteleggingstjenester av andre. KABB kan være en slik samarbeidspartner. Det er også fornuftig å kjøpe tjenester hos andre for å stille krav til kvalitet og pris.

  - KABB har fra august 2002 og fram til i dag produsert 177 Daisy-bøker, hvorav 91 nye bøker. Av disse er 107 bøker produsert i 2003.
 1. Nærmiljø
  KABB er opptatt av at synshemmede har et godt og nært tilbud sentralt. Dette ”blindemiljøet” finnes i dag med Norges Blindeforbund, NLB, Blindes produkter, Huseby kompetansesenter med flere i Oslo. Veien er heller ikke lang til KABB i Askim.
 1. Samarbeid
  -
  KABB har hatt og har fremdeles et godt samarbeid med NLB på flere felt. Det foreligger en avtale mellom NLB og KABB som har eksistert i mange år. Avtalen går ut på at NLBs-bokutvalg oversender en liste til KABB pr mail 1 gang i mnd. På denne måten kan vi følge med hvilke bøker som blir produsert og hvilke bøker som NLB ønsker at KABB skal produsere. KABB ønsker på samme måte og informere NLB hvilke Daisy-bøker som blir produsert. Dette vil bli en fast mnd. prosedyre. Det er helt klart at både NLB og KABB er tjent med et tettere samarbeid med hensyn til utlånssiden.

  - KABB inviterte seg selv til fagdag hos NLB 6.03.03. Staben i KABB var på omvisning og fikk info om NLBs arbeid. Meningen er at staben i NLB skal gjøre gjenvisitt på KABB-huset i Askim.

  - KABB hadde høsten 2002 et tilsvarende besøk med innlagt fagdag hos Huseby kompetansesenter. KABB vil fortsette med dette til ”nær beslektede” organisasjoner og institusjoner.

  - NLB har i flere år hatt en representant i KABBs bibliotekutvalg. Dette er et fagutvalg med representanter i Oslo-området for KABBs landsstyre og er et særdeles viktig bindeledd mellom organisasjonene. Kjell Egeland er NLBs representant i vårt bibliotekutvalg.
 1. Daisy-forum
  De forskjellige produsentene av Daisy-bøkene samles regelmessig i et forum for å utveksle erfaring og kompetanse. Medlemmene er for tiden Norges Blindeforbund, Huseby kompetansesenter, NLB, Læringssenteret, KABB med flere. NLB v/Kjell Egeland har for tiden ansvaret for å invitere til møter/konferanser i Daisy-forum.
  Siste Daisy-forum dag var 28.02.03.

Med vennlig hilsen

KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Magne Lunde
Landsstyrets leder
(sign)

 

Bjørnar Grønbech
generalsekretær

e-post: [email protected]

Til toppen