Offentlighetsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

LOV-1970-06-19-69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven)

Tilhørende tolkningsuttalelser