Skatte- og avgiftsendringer i revidert budsjett 2021

Regjeringens forslag til til skatte- og avgiftsendringer.

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats  

For å bidra til at virksomheter som har vært nedstengt eller hatt svikt i etterspørselen får et ekstra løft, foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent frem til og med 30. september.

Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Se pressemelding om forlengelse midlertidig reduksjon i lav merverdiavgiftssats.

Strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav

Regjeringen foreslår en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Strategien skal øke muligheten for flere bedrifter til å håndtere de utsatte beløpene. Regjeringen foreslår at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder.  

Ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen

Regjeringen varsler høring om en ny, enklere og mer gunstig ordning for ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Hovedgrepet er at all skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt, se pressemelding om ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen.

Vindkraftbeskatning

Regjeringen varsler at en tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022, se Meld. St. 2 (2020–2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021 og pressemelding.

Elavgift og solceller

Regjeringen varsler høring om endringer i fritak for elavgiften for solcellekraft til eget bruk. Endringen skal gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert strøm å utnytte fritaket.

Reglene om anvendelse av BSU-midler liberaliseres

Regjeringen foreslår at midler på konto for boligsparing for ungdom (BSU) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen. Praksis åpner allerede for at noen slike kostnader kan dekkes inntil fem år etter boligkjøpet. Nå lovfestes adgangen, den gjøres generell, og det stilles ikke krav til tidsmessig sammenheng med selve boligkjøpet.

Campingbiler

Regjeringen vil forenkle regelverket for godkjenning og avgiftsmessig klassifisering av campingbiler. Endringene innebærer blant annet at det ikke lenger vil være nødvendig å enkeltgodkjenne kjøretøy med typegodkjenning som campingbil. De nødvendige forskriftsendringene vil bli gjennomført så raskt det lar seg gjøre. 

Skattelettelse til pensjonister

Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt. For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen typisk om lag 2 100 kroner.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Stortinget har vedtatt å differensiere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter sukkerinnhold. Omleggingen trer i kraft 1. juli 2021.

Avgift på villfisk

Regjeringen foreslår å innføre avgift på villfisk mv. Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 554.

Avgift på e-sigaretter

Regjeringen foreslår å innføre avgift på nye nikotinvarer som blant annet e-sigaretter.

Andre endringer

Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022, enkelte justeringer i, og tillegg til,  reglene om kildeskatt på renter og royalty, endringer i reglene for registrering av britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret, et betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold for erstatning som er utmålt etter ekspropriasjonserstatningsloven, samt å oppheve ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-12. Regjeringen har utsatt innføring av avgift på forbrenning av avfall som følge av en uavklart prosess med ESA.

Les mer i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.