Statsbudsjettet 2021: Agder

Samferdsel

Vei

 • E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til det årlige, statlige vederlaget til OPS-selskapet. Veien er bygget som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Strekningen ble satt i drift i 2006 og kontrakten løper frem til 2031.
 • E18 Grimstad–Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til det årlige, statlige vederlaget til OPS-selskapet. Veien er bygget som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper fram til 2034.
 • E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til å finansiere restarbeider, blant annet riving av eksisterende bru over Statens vegvesens budsjett. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2020.
 • E39 Kristiansand–Lyngdal, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner
  Prosjektet inngår i Nye Veiers portefølje. Hele bevilgningen til selskapet blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. E39 Kristiansand – Lyngdal er delt inn i fire utbyggingskontrakter hvor selskapet har inngått kontrakt på de to første delstrekningene fra Kristiansand til Mandal. Disse delstrekningene skal etter planen åpnes i løpet av 2021/2022.
 • E39 Herdal–Røyskår, Lyngdal kommune
  Nye Veier legger opp til å signere kontrakt med entreprenør og starte utbyggingen av strekningen i løpet av 2021.
 • Diverse tiltak
  Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til utbedringstiltak, trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gående og syklende. Det er planlagt å bruke midler til blant annet:
  • å videreføre utbedringen av Haumyrheiatunnelen på E18, Kristiansand kommune
  • å starte opp arbeidene med forsterkning av Kjevik bru på rv. 41, Kristiansand kommune
  • å videreføre utbedringene på rv. 9 i Setesdal. Midlene går til å videreføre utbedringene av delstrekningen Besteland–Helle, Valle kommune
 • Planlegging
  Det pågår arbeid med statlig kommunedelplan på strekningen E39 Lyngdal vest - Ålgård

Jernbane

 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
  Regjeringen foreslår totalt 1,1 milliard kroner til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. For Agder omfatter dette nytt anlegg for kjørestrøm på strekningen Sira – Krossen på Sørlandsbanen.

Luftfart

 • Arendal lufthavn Gullknapp, Froland kommune
  Ordningen med tilskudd til ikke-statlige flyplasser skal overføres fra staten til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Tilskuddet til Arendal lufthavn Gullknapp er fra 2021 overført til fylkets rammetilskudd som frie midler. 

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområder, Kristiansand kommune
  Det er satt av 92,8 millioner kroner i 2021 til belønningsavtalen staten har inngått med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommunene. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 360 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn 20,6 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand i 2021. Rapporteringen skjer gjennom belønningsavtalen.

Alarmtelefonen for barn og unge

Regjeringen foreslår 8 millioner kroner til å videreføre tilleggsbevilgningen fra RNB 2020 til Alarmtelefonen for barn og unge i 2021. Midlene skal dekke videreføring av tilbudet med døgnåpen telefontjeneste og en chattetjeneste. Det er Kristiansand kommune som drifter det nasjonale tilbudet.

Allmennleger i spesialisering-kontor

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til landets fem Allmennleger i spesialisering-kontorer (ALIS) i Kristiansand, Trondheim, Bodø, Bergen og Hamar. Kontorene bistår kommunene med avtaler og råd om utdanning av spesialister i allmennmedisin.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at kartlegging og utredning av flomsikringsprosjekter i Agder vil bli prioritert for 2021.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår: 

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus (8,2 millioner kroner, Aust-Agder museum og arkiv (350 000 kroner), Næs Jernverksmuseum (120 000 kroner), Sørlandets Kunstmuseum (360 000 kroner) og Vest-Agder-museet (1,2 millioner kroner).

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Kilden Teater- og Konserthus med 400 000 kroner til bredere mangfold i teaterensemblet, som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.
 • å øke tilskuddet til Scenekunst Sør med 200 000 kroner som del av regjeringens styrking av dansefeltet.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Agder til gode.  

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 36,2 millioner kroner til Agder fylkeskommune.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 320 sjøfolk i Agder omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Det foreligger ikke fylkesfordelte tall for tilskuddsmodellen for passasjerskip i NOR i utenriksfart. I 2019 var om lag 1460 sjøfolk omfattet av ordningen. Historisk har disse sjøfolkene i hovedsak vært bosatt i Vestfold og Telemark, Viken Agder og Oslo.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Agder kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 47,6 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Agder gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Agder 439 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Agder fylke: Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Agder: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Agder samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,1 prosent.

I Agder har 11 av 25 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Birkenes kommune med 4,5 prosent, mens Åseral kommune har lågast vekst med 1,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Agder fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Agder fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

 

 

 

      Vekst frå anslag
på rekneskap
2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
4201 Risør -0,6                   94 693 97 422 493 9 853 2,4
4202 Grimstad -0,4                   54 259 95 1 316 202 38 726 3,0
4203 Arendal 0,1                   88 969 95 2 542 261 74 174 3,0
4204 Kristiansand ..  ..  .. 6 363 452 202 516 3,3
4205 Lindesnes ..  ..  .. 1 423 398 49 077 3,6
4206 Farsund 0,4                   86 916 96 581 547 19 111 3,4
4207 Flekkefjord 0,7                   75 808 96 569 296 13 411 2,4
4211 Gjerstad 0,0                155 799 100 167 278 2 546 1,5
4212 Vegårshei -0,9                   88 614 99 145 593 2 204 1,5
4213 Tvedestrand -1,5                   80 935 97 374 575 7 300 2,0
4214 Froland -1,2                   94 086 96 349 237 13 927 4,2
4215 Lillesand 0,4                115 957 96 447 118 14 519 3,4
4216 Birkenes -0,2                   87 773 95 330 977 14 168 4,5
4217 Åmli 2,6                   95 233 100 154 040 6 238 4,2
4218 Iveland 1,3                   45 658 100 102 241 3 427 3,5
4219 Evje og Hornnes -0,3                   63 905 95 234 040 6 043 2,7
4220 Bygland -5,4                105 246 104 95 592 1 526 1,6
4221 Valle 2,7                120 469 103 92 625 2 401 2,7
4222 Bykle 11,2                117 432 137 93 753 2 606 2,9
4223 Vennesla 1,7                   56 072 95 870 384 32 165 3,8
4224 Åseral 8,3                134 004 107 79 434 1 127 1,4
4225 Lyngdal ..  ..  .. 662 147 17 680 2,7
4226 Hægebostad -0,2                   82 544 99 127 710 2 302 1,8
4227 Kvinesdal 4,1                   68 966 98 390 920 9 207 2,4
4228 Sirdal 3,7                136 457 118 153 623 3 673 2,4
Til fordeling gjennom året       13 700    
Agder ..  ..  .. 18 103 635 551 131 3,1
             
Agder fylkeskommune ..  ..   ..  4 239 358 98 283 2,4

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data finst ikkje (samanslåing)

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.