Statsbudsjettet 2021: Oslo

Samferdsel

Vei

 • Diverse tiltak
  Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges blant annet å bruke midler til:
  • utbedring av Vålerengtunnelen på E6
  • oppgradering av holdeplasser langs rv. 150 Ring 3
  • å videreføre rehabiliteringen av E18 Festningstunnelen
  • å starte opp rehabilitering av Bygdøy- og Sjølystlokket på E18
  • gang- og sykkelvei langs Griniveien fra Røakrysset til bygrensen
  • diverse tiltak for syklende i Oslo
  • tiltak på gang- og sykkelveien langs E18 mellom Skøyen og Dronning Blancas vei
  • gang- og sykkelveitiltak langs E18 på Mosseveien
  • gang- og sykkelvei langs E6 i Enebakkveien (delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien)
 • Planlegging
  • reguleringsplan for prosjektet E6 Oslo øst (Manglerudtunnelen)

Jernbane

 • IC Østfoldbanen og Follobanen, Oslo kommune 
  Regjeringen foreslår om lag 5,9 milliarder kroner til videre utbygging av IC-Østfoldbanen og Follobanen. Blixtunnelen og Ski stasjon skal etter planen tas i bruk desember 2022. Østfoldbanetunnelen tas i bruk i 2023. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.
 •  Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Oslo kommune
  Regjeringen foreslår om lag 150 millioner kroner til videre planlegging. Det jobbes med alternativet som innebærer bygging av både ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker og ny T-bane-tunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø.
 • Programområde "Mer gods på bane", Oslo kommune
  Regjeringen foreslår om lag 350 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Oslo prioriteres:
  • Alnabru godsterminal
 • Programområde "Ny rutemodell Østlandet", Oslo kommune
  Regjeringen foreslår om lag 520 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I Oslo prioriteres bygging av:
  • L2 Nordstrand-Ljan
  • retningsdrift Brynsbakken
  • lengre tog på L1 (Spikkestad-Asker-Oslo S-Lillestrøm)
  • plattformforlengelser Bryn lokaltogstasjon
 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  Regjeringen foreslår totalt 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanen. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Byområder og kollektivtransport

 • Bymiljøavtale med Oslo og Viken (tidligere Akershus) og fremforhandlet byvekstavtale
  I 2017 ble det inngått en bymiljøavtale og byutviklingsavtale for perioden 2017-2023 for Oslo kommune og daværende Akershus fylkeskommune. I juni 2019 fremforhandlet Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, samt kommunene Skedsmo, Bærum og Oppegård et forslag til byvekstavtale for Oslo og Akershus, som skal erstatte gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale. Forslaget er gitt lokalpolitisk tilslutning gjennom vedtak i berørte kommuner og fylkeskommune. Avtalen skal behandles i regjeringen før den kan inngås.
  I 2021 er det satt av følgende statlige bidrag:
  • Om lag 312 millioner kroner settes av til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei, blant annet til gang- og sykkelprosjekt på E6 Enebakkveien, E18 Griniveien, E18 Skøyen–Dr. Blancasvei, fv. 605 Prof. Kohts vei, fv. 152 Stenfelt–Greverud og fv. 120 Storgata. Av kollektivtiltak kan nevnes oppgradering av holdeplasser langs rv. 150 Ring 3 og ramper/kryss langs E6 Hvam–Skedsmovollen.
  • Dersom det inngås byvekstavtale for Osloområdet, settes om lag 339 millioner kroner av i belønningsmidler. Belønningsmidlene brukes i all hovedsak til drift av kollektivtransport og mindre kollektivtiltak. Dersom det ikke inngås byvekstavtale, utbetales midler iht. til gjeldende bymiljøavtale.
  • Om lag 890 millioner kroner til Fornebubanen i Oslo og Bærum/Viken der staten dekker 50 prosent av kostnadene.
  • Om lag 580 millioner kroner i tilskudd for å øke det statlige bidraget til Fornebubanen (og ny metrotunnel) til 66 prosent i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Halvparten av tilskuddet vil øremerkes reduserte bompenger. Den andre halvparten vil øremerkes bedre kollektivtilbud. Tildelingen forutsetter at det inngås byvekstavtale og ev. tilleggsavtale.
  • Om lag 52 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i 2021. Tildelingen forutsetter at det inngås byvekstavtale og eventuell tilleggsavtale.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De kongelige eiendommer

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Ridehallen i Stallbygningen ved det kongelige slott.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til nytt logistikkbygg ved Det kongelige slott.

Familie for første gang

Regjeringen foreslår 45,3 millioner kroner til å utvide programmet Familie for første gang. Gjennom programmet får førstegangsforeldre med behov for ekstra støtte oppfølging og bistand fra en familiesykepleier fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller to år. Familie for første gang prøves i dag ut i blant annet Oslo, og utvidelsen av programmet innebærer at flere sårbare familier kan få hjelp.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 50 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Oslo i 2021. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre rehabilitering av bygning 3 på Akershus festning og prosjektet for bedre tilgjengelighet til Akershus slott. Utbedring av mannskapskjøkkenet på Huseby vil også pågå i 2021.

Frivillighet

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Groruddalssatsingen, områdesatsing i Oslo.

Heroinassistert behandling

Regjeringen foreslår å bevilge 21,7 millioner kroner til forsøk med heroinassistert behandling i Oslo.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Den Norske Opera & Ballett (32,2 millioner kroner), Det Norske Teatret (21,5 millioner kroner), Nationaltheatret (18,4 millioner kroner), Oslo-Filharmonien (5,5 millioner kroner), Dansens Hus (1,4 millioner kroner), Riksscenen – scene for folkemusikk og folkedans (980 000 kroner), Nordic Black Theatre (720 000 kroner), Teater Manu (520 000 kroner), Det Norske Kammerorkester (390 000 kroner), Black Box Teater (370 000 kroner), Det Norske Solistkor (290 000), Assitej Norge (110 000 kroner), Oslo museum (310 000 kroner), Norsk Teknisk museum (4,6 mill. kroner), Det internasjonale barnekunstmuseet (110 000 kroner) og Jødisk museum i Oslo (65 000 kroner).

Museum

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Nasjonalmuseet med 90,9 millioner kroner. Midlene er knyttet til forsinkelser i byggeprosjektet og arbeidet for å gjennomføre prøvedrift, innflytting, og etablering av de nye utstillingene i nybygget på Vestbanen i forkant av at museet kan åpne for publikum.
 • å øke tilskuddet til Norsk Folkemuseum med 850 000 kroner for å bidra til drift av de nye Bybygg-utstillingene.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling ved å øke tilskuddene til Oslo-Filharmonien (0,5 millioner kroner til nytt repertoar for barn og unge), Det Norske Solistkor (300 000 kroner til outreachprogram) og Det Norske Kammerorkester (400 000 kroner til førskolekonserter på Rommen Scene). Økningen til Oslo-Filharmonien er også en del av regjeringens satsing på kulturtiltak for barn og unge.
 • å bevilge 3 millioner kroner til Jo Strømgren Kompani og 3 millioner kroner til Verdensteatret for å legge til rette for at etablerte scenekunstgrupper skal kunne fortsette sin virksomhet under forutsigbare forhold. Tilskuddet til Jo Strømgren Kompani er også en del av regjeringens styrking av dansefeltet.

Langskip-prosjektet – fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge 2 272 millioner kroner i tilskudd til investering i Langskip-prosjektet (fangst og lagring av CO2). Regjeringen foreslår å først realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Regjeringen legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo forutsatt tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. Prosjektet har fått navnet "Langskip", og omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanlegget til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derifra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen.

Nasjonalt ressursteam for kvinner

Regjeringen foreslår 6,8 millioner kroner til etablering av et nasjonalt ressursteam ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Ressursteamet skal forebygge og hindre langvarig isolasjon for kvinnelige innsatte med alvorlige psykiske lidelser.

Nationaltheatret

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til videre prosjektering av Nationaltheatret.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 167,2 millioner kroner til Oslo kommune, av dette foreslås 55,1 millioner kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Oslo fengsel

Regjeringen foreslår en bevilgning på 46,3 millioner kroner til arbeid med forprosjekt av nytt Oslo fengsel. Oslo fengsel er et av fengslene på østlandsområdet med størst behov for vedlikehold. Fengslet er viktig med hensyn til varetektskapasiteten for politiet i Oslo og på det sentrale østlandsområdet. 

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Oslo til gode. 

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 29,3 millioner kroner til Oslo kommune.

Regjeringskvartal

Regjeringen foreslår å bevilge 1 300 millioner kroner til oppstart av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal, inkludert kunstnerisk utsmykking og kjøp av eiendom.

Regjeringen foreslår å bevilge 333 millioner kroner til energiløsning for nytt regjeringskvartal.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 100 sjøfolk i Oslo omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Det foreligger ikke fylkesfordelte tall for tilskuddsmodellen for passasjerskip i NOR i utenriksfart. I 2019 var om lag 1460 sjøfolk omfattet av ordningen. Historisk har disse sjøfolkene i hovedsak vært bosatt i Vestfold og Telemark, Viken, Agder og Oslo.

Universitetet i Oslo – nytt Livsvitenskapsbygg

Regjeringen foreslår å bevilge 1 387 millioner kroner til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo.

Vikingtidsmuseet

Regjeringen foreslår 110 millioner kroner til arbeidet med Vikingtidsmuseet. Prosjektet har en total kostnadsramme på om lag 2,4 milliarder kroner. Museet skal etter planen stå ferdig i 2025.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Oslo kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 258 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Oslo gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Oslo 322 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Oslo kommune: Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Oslo kommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. For fylkeskommunane er tilsvarande 3,6 prosent. Oslo er anslått samla å få ein vekst i frie inntekter på 3,2 prosent.

          Vekst frå anslag på rekneskap 2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
0301 Oslo 4,5 46 730 106 40 804 447 1 220 587 3,1
Til fordeling gjennom året            
Oslo fylkeskommune ..  ..  .. 7 689 519 301 507 4,1
             
Oslo samla                 48 493 966             1 522 094 3,2

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data for Oslo som fylkeskommuner er ikkje samanliknbare med data for fylkeskommunane elle

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.