Statsbudsjettet 2021: Rogaland

Samferdsel

Vei

 • E39 Rogfast, Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner
  Regjeringen foreslår å videreføre utbyggingen av E39 Rogfast. Anleggsarbeidene startet i januar 2018, og det er bygd tverrslag i Mekjarvika og på Arsvågen. I konkurransen for den første av de tre store tunnelkontraktene var det eneste tilbudet vesentlig høyere enn forventet. Basert på denne markedsprisen ville prosjektets kostnader overstige kostnadsrammen, og konkurransen ble derfor avlyst av Statens vegvesen. Statens vegvesen har gjennomført en bred gjennomgang av prosjektet, der kostnadsbesparende tiltak, gjennomføringsstrategi, samfunnsøkonomi og forutsetninger for finansieringsopplegget er vurdert på nytt. Det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av finansieringsopplegget, og kostnadssiden gås gjennom på nytt. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om videre framdrift i prosjektet etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført. Det tas sikte på at dette kan skje i løpet av 2020.
 • 13 Ryfast, Strand og Stavanger kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til sluttfinansiering av utbyggingen av rv. 13 Ryfast. Ryfylketunnelen ble åpnet for trafikk i desember 2019, mens Hundvågtunnelen ble åpnet for trafikk i april 2020. Midlene i 2021 vil bli brukt til å sluttføre arbeidene i Hølleslitunnelen.
 • E39 Eiganestunnelen, Stavanger kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til restarbeider, i hovedsak utbedring av Byhaugtunnelen samt sluttoppgjør. Prosjektet ble åpnet for trafikk i april 2020.
 • E39 Sykkelstamveien, Stavanger og Sandnes kommuner
  Prosjektet finansieres med statlige midler gjennom byvekstavtalen for Nord-Jæren (Bymiljøpakken). Delstrekningen E39 Sørmarka–Smeaheia utgjør første etappe av utbyggingen av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger. Deler av prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2020, mens hele strekningen er planlagt åpnet for trafikk i 2023. Det er også planlagt å bruke midler til å bygge sykkelstamvei langs E39 på delstrekningene Schancheholen–Sørmarka og Smeaheia–Oalsgata.
 • Rv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen (Transportkorridor vest), Sola kommune
  Innenfor Bypakke Nord-Jæren settes det av bompenger til prosjektet for mulig anleggsstart våren 2021. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
 • Diverse tiltak
  Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • å starte opp byggingen av ny gang- og sykkelvei gjennom Espelandssvingene på E134, Vindafjord kommune
  • forsterket midtoppmerking og tiltak mot utforkjøring på flere delstrekninger på E134, Haugesund kommune
  • å videreføre utbedringen av Hjelmeland og Nesvik ferjekaier på rv. 13. På sambandet skal det settes i drift verdens første hydrogen-elektrisk ferje i 2021, Hjelmeland kommune
  • å videreføre arbeidene med en rekke tiltak mot utforkjørings- og møteulykker på E39
  • utbedring av Håklepptunnelen på E39, Bokn kommune
  • gjennomføring av flere tiltak mot utforkjøring
 • Planlegging
  Nye Veier AS legger opp til at det vil kunne bli inngått avtale som legger til rette for oppstart av utbyggingsaktivitet i prosjektet E39 Bue – Ålgård i Rogaland i 2021. Strekningen er del av planstrekningen E39 Lyngdal vest – Ålgård, der det pågår arbeid med statlig kommunedelplan.

Jernbane

 • Utvikling av Jærbanen, Sandnes, Klepp, Time og Hå kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 41 millioner kroner til å videreutvikle dagens togtilbud på Jærbanen. 21 millioner kroner går til planlegging og avklaringer på kommunedelplannivå for et mulig dobbeltspor på strekningen Sandnes-Nærbø, i tråd med byvekstavtalen for Nord-Jæren. 10 millioner kroner er satt av til planlegging av vendespor på Ganddal.
 • Programområde "Stasjoner og knutepunkter", Sandnes kommune
  Regjeringen foreslår 10 millioner kroner gjennom byvekstavtalen for Nord-Jæren til planlegging av tiltak for å bedre adkomsten til Sandnes stasjon. Det skal etableres gode overgangsløsninger mellom jernbanen og annen kollektivtransport på stasjonen. Nye trapper og heiser legger til rette for universell utforming.

Kyst

 • Farledsprosjekter
  Regjeringen foreslår 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Kystverket fordeler midlene. I Rogaland gjennomføres følgende farledsprosjekt:
  • Innseiling Maurholen, Eigersund kommune. Prosjektet ferdigstilles i 2022.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Nord-Jæren 2019-2029, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner
  Ny byvekstavtale for Nord-Jæren trådte i kraft i august 2020. I 2021 er det satt av følgende statlige bidrag til avtalen:
  • Om lag 290 millioner kroner til å videreføre utbyggingen av flere delstrekninger på E39 Sykkelstamveien, blant annet på strekningen Sørmarka–Smeaheia.
  • Om lag 229 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet går til drift av kollektivtransport.
  • Om lag 710 millioner kroner til utbyggingen av Bussveien der staten dekker 50 prosent av kostnadene.
  • Om lag 171 millioner kroner i tilskudd for å øke det statlige bidraget til Bussveien til 66 prosent i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Halvparten av tilskuddet er øremerket reduserte bompenger. Den andre halvparten er øremerket bedre kollektivtilbud.
  • Om lag 52 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk som vil gi pris- og takstreduksjoner.
  • Om lag 10 millioner kroner til å fullføre planleggingen av tiltak på Sandnes stasjon, i tråd med byvekstavtalen for Nord-Jæren.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Familie for første gang

Regjeringen foreslår 45,3 millioner kroner til å utvide programmet Familie for første gang. Gjennom programmet får førstegangsforeldre med behov for ekstra støtte oppfølging og bistand fra en familiesykepleier fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller to år. Familie for første gang prøves i dag ut i blant annet Rogaland, og utvidelsen av programmet innebærer at flere sårbare familier kan få hjelp.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Rogaland vil bli prioritert i 2021, herunder pågående flomsikringsprosjekter og utredning av flomsikringstiltak.

Forsvar

I Rogaland er det planlagt å bruke om lag 20 millioner kroner i 2021, blant annet i Vatne/Svartemyr skyte- og øvingsfelt.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Rogaland Teater (5,3 millioner kroner), Stavanger Symfoniorkester (3,2 millioner kroner), Haugesund Teater (620 000 kroner), Opera Rogaland (210 000 kroner), Dalane Folkemuseum (65 000 kroner), Haugalandmuseet (130 000 kroner), Jærmuseet (1,75 millioner kroner), Museum Stavanger (1,8 millioner kroner) og Ryfylkemuseet (75 000 kroner).

Museum

Regjeringen foreslår: 

 • å bevilge 14,7 millioner kroner til Norsk Oljemuseum. Museet er et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskap om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn.
 • å bevilge 2 millioner kroner i økt driftstilskudd til Museum Stavanger for å dekke økte driftsutgifter ved nytt Grafisk museum.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Stavanger Symfoniorkester (300 000 kroner til utendørskonsert for et mangfoldig publikum) som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.
 • å øke tilskuddet til RAS – Regional Arena for Samtidsdans (1 million kroner) som del av regjeringens styrking av dansefeltet.

Nysnø

Nysnø er et investeringsselskap eid av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Regjeringen foreslår å bevilge 700 millioner kroner til Nysnø i statsbudsjettet for 2021. Nysnø er hittil tilført 1 725 millioner kroner i kapital. Med dette forslaget vil kapitalen øke til 2 425 millioner kroner. Midlene skal rettes mot unoterte vekstbedrifter som kommersialiserer klimavennlig teknologi. Nysnø er lokalisert i Stavanger og har om lag 10 ansatte. Nysnø investerer i selskaper over hele landet. Nysnø har per september 2020 investert i selskaper som Otovo, eSmart Systems, Disruptive Technologies, NorSun, ZEG Power og Thorvald, og i fond som Sarsia, Arctern Ventures og Alliance Venture.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til Stavanger kommune. Av dette er 6 millioner kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Rogaland til gode.  

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 32 millioner kroner til Rogaland fylkeskommune.

Sykehuset i Stavanger

Regjeringen foreslår en lånebevilgning på 255 millioner kroner til nytt behandlingsbygg ved det nye sykehuset i Stavanger. Samlet lånebevilgning er 1295 millioner kroner.  

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 960 sjøfolk i Rogaland omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Rogaland kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 54,5 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Rogaland gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Rogaland 391 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Rogaland fylke: Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Rogaland: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Rogaland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,1 prosent.

I Rogaland har 12 av 23 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hå kommune og Gjesdal kommune med 4,4 prosent, mens Bokn kommune har lågast vekst med 1,2 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Rogaland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Rogaland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,5 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

          Vekst frå anslag på rekneskap 2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
1101 Eigersund 1,8 69 087 97 867 853 26 642 3,2
1103 Stavanger .. .. .. 8 510 217 229 470 2,8
1106 Haugesund 5,0 59 550 97 2 133 939 53 411 2,6
1108 Sandnes .. .. .. 4 551 671 156 638 3,6
1111 Sokndal 4,3 71 758 97 223 813 5 477 2,5
1112 Lund -1,9 66 371 97 207 717 3 968 1,9
1114 Bjerkreim -0,4 35 902 99 180 063 3 360 1,9
1119 Hå 3,0 68 998 95 1 091 472 45 845 4,4
1120 Klepp 3,8 46 164 96 1 105 946 30 634 2,8
1121 Time 1,7 70 830 96 1 078 685 37 382 3,6
1122 Gjesdal 1,3 80 623 95 701 623 29 249 4,4
1124 Sola 5,3 70 125 103 1 636 598 47 009 3,0
1127 Randaberg 0,0 103 783 100 662 669 26 778 4,2
1130 Strand 0,4 75 651 96 760 292 21 812 3,0
1133 Hjelmeland 3,1 94 614 100 194 149 2 892 1,5
1134 Suldal 9,9 58 518 105 279 360 8 108 3,0
1135 Sauda 4,6 98 873 101 314 638 6 228 2,0
1144 Kvitsøy 0,8 69 460 108 50 479 1 754 3,6
1145 Bokn 8,2 179 757 113 71 120 845 1,2
1146 Tysvær 5,4 97 745 97 684 608 27 585 4,2
1149 Karmøy 4,3 48 339 95 2 391 992 70 829 3,1
1151 Utsira 6,8 131 919 147 34 371 438 1,3
1160 Vindafjord 1,7 58 338 103 557 706 14 514 2,7
Til fordeling gjennom året       12 900    
Rogaland 4,3           67 774 99 28 303 882 844 369 3,1
             
Rogaland fylkeskommune 5,3                   13 078                           96             6 334 632                327 601 5,5

 

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data finst ikkje (samanslåing)

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.