Statsbudsjettet 2021: Troms og Finnmark

Samferdsel

Vei

 • E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene, Hamarøy, Ballangen, Narvik, Storfjord og Kåfjord kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Prosjektet omfatter utbedring av en rekke tunneler slik at disse kan tilfredsstille krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. Utbedringene ventes gjennomført i 2021.
 • E8 Sørbotn – Laukslett , Tromsø kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til videreføring av forberedende arbeider for prosjektet over Statens vegvesens budsjett.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsveien), Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bruke 106 millioner kroner til å dekke Statens vegvesens kostnader til blant annet forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger.
 • E6 Indre Nordnes–Skardalen, Kåfjord kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til restarbeider på prosjektet som ble åpnet for trafikk i november 2018. Midlene i 2021 blir hovedsakelig benyttet til ombygging av eksisterende vei.
 • E6 Kvænangsfjellet, Nordreisa og Kvænangen kommuner
  Prosjektet er en del av Nye Veiers portefølje. Hele bevilgningen til selskapet blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekter. Samferdselsdepartementet legger opp til å inngå utbyggingsavtale med Nye Veier AS før forslaget til statsbudsjettet legges frem. Byggestart på strekningen er planlagt i 2021 og prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2024, før ny vintersesong. Utbyggingen er forventet å koste 1690 millioner kroner. Det er ikke planlagt bruk av bompenger.
 • E6 Tana bru, Tana kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til sluttoppgjøret i 2021. Veien åpnet i september 2020.
 • E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av ny vei og tunnel. Den nye veien erstatter dagens tunnel som er smal, lav og ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Dagens rasteplass i Skarvbergvika utvides og oppgraderes. Anleggsarbeidene startet i april 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk sommeren 2022.
 • Diverse tiltak
  Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til utbedringstiltak, trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • anleggsstart for rehabiliteringen av Vuolmmasjohka og Storslett bruer på E6, Porsanger og Nordreisa kommuner
  • utbedring av Tromsøysundtunnelen på E8, Tromsø kommune
  • utbygging av strekningen Kanebogen–Byskillet–Hagebyveien på rv. 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama, Harstad kommune

Kyst

 • Farlederprosjekter
  Regjeringen foreslår 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Midlene fordeles av Kystverket. I Troms og Finnmark gjennomføres følgende farledsprosjekt:
  • Innseiling Forsøl, Hammerfest kommune. Ferdigstilles i 2022. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med "Ren havn Hammerfest", der Klima- og Miljødepartementet foreslår å sette av 30 millioner kroner i 2021 til opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn. 
 • Overføring av ansvaret for fiskerihavneanleggene til fylkene
  I forbindelse med regionreformen skal fylkene overta ansvaret for fiskerihavneanleggene fra staten. En del fylker har allerede overtatt ansvaret, mens det gjenstår å inngå avtale med blant andre Troms og Finnmark. Målet er å få på plass avtale om overføring i løpet av 2021. Statlige midler for å ivareta ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Troms og Finnmark er følgende ruteområder omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:
  • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
  • Hasvik–Tromsø t/r., Hasvik–Hammerfest t/r. og Sørkjosen–Tromsø t/r.
  • Lakselv–Tromsø t/r.
  • Andenes–Bodø t/r. og Andenes–Tromsø t/r.
  • Harstad/Narvik–Tromsø t/r.
  • Harstad/Narvik–Bodø t/r. (ny rute fra 1. januar 2021)
 • Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Ansvaret for rutene i Troms og Finnmark vil bli overført til Troms og Finnmark fylkeskommune ved utløpet av gjeldende kontrakt for Nord-Norge 31. mars 2022.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Tromsø kommune
  Det er satt av 67 millioner kroner i 2021 til belønningsavtalen staten har inngått med Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommunene. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 260 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn 20,6 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Tromsø i 2021. Rapporteringen skjer gjennom belønningsavtalen. 

Ambulansehelikopter i Kirkenes

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til permanent stasjonert ambulansehelikopter Kirkenes.

Arktisk landbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet er å styrke landbrukets rolle som ressurs for sysselsetting og bosetting i den nordlige landsdelen, sikre gode kompetansemiljø for matproduksjon og etablering av konkurransedyktige verdikjeder knyttet til arktisk kvalitet og tjenester. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot Fylkesmannen i Nordland, de aktuelle fylkeskommunene, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører.

Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til prosjektering av et samlokalisert bygg i Kautokeino for Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell i Tjeldsund

Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 millioner kroner i 2021 til igangsetting av byggeprosjekt og videre etablering av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Troms og Finnmark vil bli prioritert i 2021. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Jettan, Indre Nordnes og Gamanjunni i Troms og Finnmark. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 220 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom, bygg og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2021. Midlene er planlagt benyttet til investeringer for kavaleribataljonen på Porsangmoen, både til anskaffelse av boliger og til planlegging av kommende investeringsprosjekter. Prosjektet for å bygge garasje og lager for å tilrettelegge for jegerkompaniet på Høybuktmoen videreføres i 2021. Det benyttes også midler til å fornye boliger på Skjold.

Sjøforsvaret planlegger med vesentlig aktivitet i Troms og Finnmark, blant annet med øvingsvirksomhet og tilstedeværelse med undervannsbåt. Aktivitetsnivået i Harstad og ved Ramsund orlogsstasjon videreføres på dagens nivå.

Det høye aktivitetsnivået i Hærens avdelinger i Troms og Finnmark fortsetter. På Setermoen fortsetter Artilleribataljonen oppbyggingen for etableringen av kampluftvern og implementering av nytt artilleri. På Skjold fortsetter omvæpningen av 2. bataljon fra en lett infanteribataljon til en mekanisert bataljon.

Regjeringen fortsetter styrkingen av den landmilitære tilstedeværelsen ved Garnisonen i Porsanger gjennom oppbyggingen av ledelseselementet i Finnmark landforsvar og en kavaleribataljon med støtteelementer ved Garnisonen. Samtidig fortsetter etableringen av et jegerkompani i grensevaktbataljonen på Garnisonen i Sør-Varanger. Både Kavaleribataljonen og Garnisonen i Sør-Varanger inngår som del av Finnmark landforsvar.

Bemanningen økes ved utvalgte avdelinger i Hæren i samsvar med regjeringens forslag til ny langtidsplan.

Trening, øving og samvirke i Norge mellom Hærens avdelinger og utvalgte allierte fortsetter med utgangspunkt i Hærens garnisoner i Indre Troms.

For å ivareta Heimevernets behov for lokal forankring, arbeides det målrettet med rekruttering fra de minst befolkede områdene av landet, og særlig i Nord-Norge. Det er videre satt av midler til materielldrift og til desentralisert lagring for Heimevernets avdelinger.

Operativ testing og evaluering av NH90-helikoptrene gjennomføres fortsatt ved Bardufoss flystasjon. Levering av NH90 i endelig utgave fortsetter i 2021. NH90-helikoptre, i 337 skvadron på Bardufoss flystasjon, innfases for bruk på Kystvaktens helikopterbærende fartøyer. NH90 integreres gradvis for bruk på fregattene i 334 skvadron på Haakonsvern orlogsstasjon.

Regjeringen har også satt av midler til materiell til verkstedene i Troms og Finnmark for å bedre deres kapasitet til å understøtte operativ struktur.

Idrett

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. Rittet bruker å gå i de to nordligste fylkene.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Hålogaland Teater (1,87 millioner kroner), Arktisk Filharmoni (1,16 millioner kroner), Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (310 000 kroner), Samovarteatret (160 000 kroner), Midt-Troms Museum (60 000 kroner), Nordnorsk Kunstmuseum (270 000 kroner), Nord-Troms Museum (30 000 kroner), Perspektivet Museum (50 000 kroner), Sør-Troms Museum (1 million kroner), Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark (510 000 kroner), Varanger museum (440 000 kroner) og Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum (2 millioner kroner).

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Arktisk Filharmoni med 0,6 millioner kroner til styrking av den kunstneriske virksomheten.
 • å øke tilskuddet til Dansearena nord (1,7 millioner kroner) som del av regjeringens styrking av dansefeltet.
 • å øke tilskuddet til Hålogaland Teater (0,5 millioner kroner til videreutvikling av mangfoldsarbeidet) som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

Film

Regjeringen foreslår:

 • å justere fordelingsmodellen for tilskudd til regionale filmfond for å tilrettelegge for videre utvikling og vekst i filmbransjen i nord. Regjeringen foreslår å sette minstetilskuddet til hvert enkelt fond til 20 prosent av den årlige bevilgningen, i stedet for gjeldende minstetilskudd på 4,5 millioner kroner. Med regjeringens forslag til bevilgning på posten vil minstetilskuddet i 2021 øke med 2,4 millioner kroner.

Nordområdene

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner som skal bidra til å styrke kompetanse, fremme næringsliv og internasjonalt samarbeid, og støtte opp om bolyst i nord. Nordområdemeldingen som blir presentert senere i høst, vil beskrive strategier på flere viktige samfunnsområder i årene fremover. Budsjettforslaget for 2021 inneholder tiltak som er viktige for nordområdene innen blant annet forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap, samferdsel, kompetanse og omstilling.

Opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til oppstart av opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest Havn. Massene som fjernes vil bli deponert og danne fundament til ny sentrums- og hurtigrutekai og ny fiskerikai, som er et viktig samferdselsprosjekt for Hammerfest. Arbeidet foregår over 3 år og det er derfor også foreslått en fullmakt på 98,5 millioner kroner for utbetalinger i 2022 og 2023.

Redningsskøyte i Vardø

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Redningsselskapet med 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø. En fast bemannet redningsskøyte vil sikre en sjøredningstjeneste med lokalkunnskap og raskere responstid som igjen gir økt trygghet for fiskere og kystbefolkningen i Finnmark.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 180,8 millioner kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune. I dette inngår 46,9 millioner kroner til Arktis 2030.

Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK)

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til å videreutvikle Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) i Karasjok til et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud. Satsingen skal bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud og å styrke tilliten til hjelpeapparatet i den samiske befolkningen. 

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Troms og Finnmark til gode.  

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 890 sjøfolk i Troms og Finnmark omfattet av ordningen.

Værradar

Regjeringen er opptatt av sikker og god værvarsling i hele landet og foreslår å bevilge 27,8 millioner kroner til å bygge en ny værradar på Finnmarksvidda i Kautokeino kommune. Værradaren skal gi bedre varsling av ekstemvær og flom i hele Finnmark og gi bedre sikkerhet for person- og godstrafikk, spesielt på E8.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Troms og Finnmark kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 17,3 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Troms og Finnmark gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Troms og Finnmark 670 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Troms og Finnmark fylke: Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Troms og Finnmark: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Troms og Finnmark samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,8 prosent.

I Troms og Finnmark har 11 av 39 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nordkapp kommune med 7,5 prosent, mens Loppa kommune har lågast vekst med 0,7 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Troms og Finnmark fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Troms og Finnmark fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,3 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

          Vekst frå anslag på rekneskap 2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
5401 Tromsø -2,3 101 907 104 4 355 659 138 492 3,3
5402 Harstad 0,2 108 942 102 1 503 740 43 898 3,0
5403 Alta 0,0 107 750 112 1 405 788 47 365 3,5
5404 Vardø -0,8 143 440 121 162 650 4 470 2,8
5405 Vadsø -0,2 179 924 109 387 664 6 841 1,8
5406 Hammerfest .. .. .. 809 187 27 747 3,6
5411 Kvæfjord 1,3 79 938 105 210 136 3 728 1,8
5412 Tjeldsund .. .. .. 311 895 5 086 1,7
5413 Ibestad -13,0 155 309 110 112 523 1 954 1,8
5414 Gratangen -4,8 96 217 114 93 175 2 354 2,6
5415 Lavangen -6,0 103 300 115 96 828 2 004 2,1
5416 Bardu -2,6 92 317 104 263 252 6 679 2,6
5417 Salangen 0,4 129 589 106 152 971 3 287 2,2
5418 Målselv 1,5 108 395 102 426 406 11 243 2,7
5419 Sørreisa -3,5 80 708 104 218 255 4 208 2,0
5420 Dyrøy -5,2 132 091 112 98 599 1 375 1,4
5421 Senja .. .. .. 1 070 203 26 390 2,5
5422 Balsfjord -1,0 83 645 101 383 355 6 796 1,8
5423 Karlsøy -1,2 101 078 113 178 131 3 936 2,3
5424 Lyngen 0,5 193 789 110 230 139 5 411 2,4
5425 Storfjord -5,5 150 004 115 151 426 2 101 1,4
5426 Kåfjord -4,2 146 425 114 162 616 2 291 1,4
5427 Skjervøy -1,0 109 338 110 216 054 6 242 3,0
5428 Nordreisa -3,6 86 425 103 323 585 5 622 1,8
5429 Kvænangen -2,7 181 362 122 120 660 3 385 2,9
5430 Kautokeino 5,6 73 559 119 242 955 8 659 3,7
5432 Loppa -2,6 29 060 138 98 434 702 0,7
5433 Hasvik -1,1 60 813 134 101 693 2 810 2,8
5434 Måsøy 5,8 103 487 130 115 721 3 396 3,0
5435 Nordkapp 3,0 114 002 110 234 771 16 320 7,5
5436 Porsanger -0,1 64 687 110 271 343 5 049 1,9
5437 Karasjok -1,3 63 808 119 204 724 2 981 1,5
5438 Lebesby 4,8 157 405 127 128 354 1 832 1,4
5439 Gamvik -1,9 103 319 132 106 194 5 204 5,2
5440 Berlevåg -0,7 280 539 137 92 434 2 521 2,8
5441 Tana 0,2 156 949 118 233 245 6 014 2,6
5442 Nesseby 3,1 124 945 135 96 768 1 005 1,0
5443 Båtsfjord 2,0 103 476 118 167 635 5 171 3,2
5444 Sør-Varanger 1,8 138 135 110 658 450 19 288 3,0
Til fordeling gjennom året       41 000    
Troms og Finnmark .. .. .. 16 238 618 447 558 2,8
             
Troms og Finnmark fylkeskommune ..  ..   ..              5 293 714                167 304 3,3

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data finst ikkje (samanslåing)

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.