Statsbudsjettet 2021: Møre og Romsdal

Samferdsel

Vei

 • E39 Ørskogfjellet, krabbefelt, Ålesund og Vestnes kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til anleggsstart for byggingen av forbikjøringsfelt på E39 ved Ørskogfjellet.
 • E39 Lønset–Hjelset, Molde kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart våren 2021 for prosjektet. Det er vedtatt å bygge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Sykehuset er planlagt åpnet i 2024. Tilfredsstillende trafikkavvikling til og fra sykehuset forutsetter at strekningen på E39 mellom Lønset og Hjelset utbedres. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.
 • Diverse tiltak
  Regjeringen foreslår å bruke midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det foreslås blant annet av midler til:
  • utbedring av ferjekaier på E39 i forbindelse med nye kontrakter for å drive ferjesamband
  • utbedring av Rosethorntunnelen på E39, Volda kommune
  • utbedring av Gjemnessundbrua på E39, Gjemnes kommune
 • Planlegging
  Regjeringen foreslår å bruke midler til blant annet kommunedelplan for E39 over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden og til arbeidet med reguleringsplaner for E39 på strekningen Ålesund–Molde.

Kyst

 • Overføring av ansvaret for fiskerihavneanleggene til fylkene
  I forbindelse regionreformen skal fylkene overta ansvaret for fiskerihavneanleggene fra staten. En del fylker har allerede overtatt ansvaret, mens det gjenstår å inngå avtale med blant andre Møre og Romsdal. Målet er å få på plass avtale om overføring i løpet av 2021. Statlige midler for å ivareta ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Møre og Romsdal er følgende rute omfattet av ordningen, med kontrakt som gjelder til 31. mars 2024:
  • Ørsta-Volda–Bergen t/r.
 • Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Ansvaret for ruten i Møre og Romsdal vil bli overført til Møre og Romsdal fylkeskommune når den gjeldende avtalen for Sør-Norge utløper 31. mars 2024.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Eldreombud

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner til driftsutgifter for det nye Eldreombudet i Ålesund.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at også sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2021. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av flere flomsikringsprosjekter.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår: 

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Teatret Vårt (1,7 millioner kroner), Operaen i Kristiansund (980 000 kroner), Musea på Sunnmøre (1,3 millioner kroner), Nordmøre museum (200 000 kroner), Nynorsk kultursentrum (0,6 millioner kroner) og Romsdalsmuseet (1,1 millioner kroner).

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Operaen i Kristiansund (0,5 millioner kroner til Operakor Ung og kulturproduksjon for og med barn og unge) som del av regjeringens satsing på kulturtiltak for barn og unge.

Nasjonalt tilsyn med økonomi i private barnehager

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner, slik at tilsynet får 20 millioner kroner i 2021. Tilsynet skal lokaliseres til Molde.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Møre og Romsdal til gode.  

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 62,12 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune

Sjøholt folkehøgskole

Sjøholt Folkehøgskole skulle etter planen starte opp høsten 2020, men har fått utsatt oppstarten til høsten 2021. Skolen skal være et tilbud for ungdom fra 16 år og oppover som ikke er klare for, eller faller fra, videregående opplæring, og målet er å motivere og klargjøre elevene for videre skolegang.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 2440 sjøfolk i Møre og Romsdal omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 48,9 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Møre og Romsdal gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Møre og Romsdal 706 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Møre og Romsdal fylke: Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Møre og Romsdal: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Møre og Romsdal samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,0 prosent.

I Møre og Romsdal har 14 av 26 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Volda kommune med 4,4 prosent, mens Aure kommune har lågast vekst med 0,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Møre og Romsdal fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Møre og Romsdal fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

          Vekst frå anslag på rekneskap 2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
1505 Kristiansund 0,9                106 650 96 1 374 326 32 523 2,4
1506 Molde ..  ..  .. 1 909 336 54 729 3,0
1507 Ålesund ..  ..  .. 3 823 088 117 090 3,2
1511 Vanylven -5,1                   70 310 99 217 926 2 793 1,3
1514 Sande -0,3                100 853 102 173 140 2 586 1,5
1515 Herøy 1,7                   86 862 99 527 598 16 961 3,3
1516 Ulstein 0,6                164 839 99 504 334 15 349 3,1
1517 Hareid 0,0                   93 906 95 312 337 6 574 2,1
1520 Ørsta -0,2                   93 358 95 640 555 21 562 3,5
1525 Stranda 2,2                161 966 100 283 021 5 079 1,8
1528 Sykkylven -0,3                   69 513 97 441 224 9 089 2,1
1531 Sula 0,6                   97 088 95 571 952 19 563 3,5
1532 Giske -1,0                112 333 95 497 116 16 381 3,4
1535 Vestnes -0,5                   93 940 97 419 129 12 460 3,1
1539 Rauma -1,5                   89 180 97 449 469 13 842 3,2
1547 Aukra 27,2                106 600 96 228 061 7 081 3,2
1554 Averøy -0,7                   78 060 95 339 701 8 568 2,6
1557 Gjemnes 0,0                   68 898 98 176 555 3 241 1,9
1560 Tingvoll -2,7                100 177 98 213 422 6 623 3,2
1563 Sunndal -3,8                   74 203 98 445 645 10 067 2,3
1566 Surnadal -2,6                   63 683 99 366 572 10 822 3,0
1573 Smøla -1,1                117 486 99 155 108 4 117 2,7
1576 Aure -1,3                   77 991 111 271 834 2 185 0,8
1577 Volda ..  ..  .. 645 547 27 155 4,4
1578 Fjord ..  ..  .. 204 897 3 624 1,8
1579 Hustadvika ..  ..  .. 821 929 24 190 3,0
Til fordeling gjennom året       17 050    
Møre og Romsdal -0,8           98 753 98 16 030 872 461 554 3,0
             
Møre og Romsdal fylkeskommune 5,5                   21 956                        101             4 769 782                219 266 4,8

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data finst ikkje (samanslåing)

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.