Statsbudsjettet 2021: Vestland

Samferdsel

Vei

 • Rv. 555 Sotrasambandet, Øygarden og Bergen kommuner
  Regjeringen foreslår å videreføre de forberedende arbeidene på prosjektet rv. 555 Sotrasambandet. Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. De statlige midlene dekker Statens vegvesens kostnader utenom OPS-kontrakten, blant annet grunnerverv. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten startet opp våren 2020. Det er lagt opp til at kontrakt blir inngått høsten 2021, og at anleggsarbeidene kan startes opp våren 2022.
 • E39 Bjørset – Skei, Sunnfjord kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til restarbeider og sluttoppgjør. Prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2019.
 • E39 Myrmel – Lunde, Sunnfjord kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart våren 2021. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2023.
 • E16, E39 og rv. 555, Bergen kommune
  De statlige midlene til riksveitiltak i byvekstavtalen for Bergensområdet brukes i hovedsak til å bygge sykkelstamvei langs E39 på strekningene Kristianborg–Bergen sentrum, Bradbenken–Sandvikstorget og Sandviktorget–Glassknag og til å bygge gang- og sykkelvei langs rv. 555 på Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate. Det settes også av midler til å oppgradere kollektivtrafikkterminalen i Olav Kyrres gate og til holdeplasser langs E16 mellom Indre Arna og Vågsbotn.
 • Rv. 13 Vik – Vangsnes, Vik kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til sluttfinansiering av skredsikringsprosjektet. Anleggsarbeidene startet i november 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2020.
 • E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene, Aurland kommune
  Regjeringen foreslår å oppgradere tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Arbeidene startet i august 2016, og er planlagt å være ferdig i mai 2021.
 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene, Odda og Vinje kommuner, Vestland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å rehabilitere Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i tunnelene. Anleggsarbeidene startet opp i juni 2020 og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022.
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden, Sunnfjord kommune
  Regjeringen foreslår å videreføre arbeidene på skredsikringsprosjektet. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 6,5 km lang tunnel. Anleggsarbeidene startet i oktober 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022.
 • E39 Svegatjørn – Rådal, Bergen og Bjørnafjorden kommuner
  Regjeringen foreslår å videreføre utbyggingen. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022.
 • E16 Lærdalstunnelen, Aurland og Lærdal kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til å forberedende arbeider og mulig anleggsstart over Statens vegvesens budsjett. Arbeidene skal sørge for at tunnelen er i tråd med tunnelsikkerhetsforskriften. Samferdselsdepartementet jobber med forslag til kostnadsramme for prosjektet.
 • Diverse tiltak
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • utbedring av eksisterende kryss mellom E134 og Sørstrandsvegen mot Bjørgjo
  • utbedring av et kryss på rv. 5 i Sogndal sentrum
  • utbedre rv. 580 Sandslikrysset, Bergen kommune
  • utbygging av ny Skipenes bru på E39 og ny Sagefloten bru, Stad kommune
  • utbedring av Damsgård- og Nygårdstunnelene på rv. 555, Bergen kommune
  • utbedring av Borgund- og Seltatunnelene på E16, Lærdal kommune
  • utbedring av Eikefet-, Eidsvåg-, Glaskar-, Jernfjell- og Skrikebergtunnelene på E39, Alver, Bergen og Gulen kommuner
  • å videreføre utbedringen av ferjekaiene for å legge til rette for nye ferjer i sambandet Hella–Dragsvik–Vangsnes på rv. 13/rv. 55, Sogndal og Vik kommuner
  • å videreføre arbeidene med installering av veilys på strekningen E39 Kronborg–Farsund
  • utbedring av Arnanipa-, Sætre- og Bjørkhaugtunnelene på E16, Bergen kommune
  • utbedring av Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hernes-, Hyvingstunnelene på E16, Vaksdal kommune og Voss herad
  • utbedring av Bogstunnelen på E39, Høyanger kommune
  • utbedring av Lote-, Maragjøl-, Kongenes-, Kjøshammar- og Breisvortunnelene på E39, Stad og Volda kommune, Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner
  • utbedring av Uføretunnelen på E39, Stord kommune
  • restfinansiering i forbindelse med byggingen av midtrekkverk på E39 Tuft–Flatøy, Bergen og Alver kommuner
  • å videreføre arbeidene med en rekke tiltak mot utforkjørings- og møteulykker på E39 og på E16
  • tiltak mot utforkjøring på rv. 15
  • utbedring av elektroinstallasjonene i Strynefjellstunnelene på rv. 15, Stryn og Skjåk kommuner, Vestland og Innlandet fylkeskommune
  • gjennomføring av flere tiltak mot utforkjøring
  • gjennomføring av forsterket midtoppmerking på flere strekninger
  • utbedring av rv. 55 ved Fosshagen, Sogndal kommune
 • Planlegging
  • Reguleringsplaner for E16 på strekningen Stanghelle–Arna som inngår i fellesprosjektet E16 Stanghelle–Arna/Vossebanen, Bergen og Vaksdal kommuner
  • Å videreføre arbeidet med reguleringsplan for prosjektet E39 Ådland–Svegatjørn, inkludert Hordfast

Jernbane

 • Arna – Fløen (Ulriken tunnel), Bergen kommune
  Regjeringen foreslår om lag 700 millioner kroner til tiltak på Vossebanen. Dette inkluderer å videreføre byggingen av Arna–Fløen (Ulriken tunnel). Jernbanedirektoratet fordeler midlene.
 • Fløen – Bergen/Nygårdstangen godsterminal, Bergen kommune 
  Regjeringen foreslår om lag 700 millioner kroner til tiltak på Vossebanen. Dette inkluderer å videreføre planleggingsarbeidet, samt gjennomføre forberedende arbeider i prosjektet.
 • Programområde "kapasitetsøkende tiltak": Vossebanen, Vaksdal og Voss kommuner
  Plattformforlengelser på Dale og Evanger stasjon på Vossebanen prioriteres. Dette er en del av de om lag 1,1 milliarder kronene regjeringen totalt foreslår til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet.
 • Bergensbanen: ERTMS, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hol, Ulvik, Aurland, Voss, Vaksdal og Bergen kommuner 
  Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner totalt til å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Bergensbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Kyst

 • U-864, Fedje kommune
  Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal komme med en anbefaling om videre håndtering av ubåtvraket og kvikksølvforurensningen. Ekspertutvalget skal komme med sin rapport senest 1. november 2021. Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til utvalgsarbeidet i 2021.
 • Sjøtrafikksentraltjenesten
  Regjeringen foreslår midler til utvidelse av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen på Vestlandet. I 2021 utvides tjenesteområdet med farvannet sør av Florø til nord av Måløy. Kystverket fordeler midlene.
 • Stad skipstunnel
  Kystverkets forslag til kostnadsreduserende tiltak skal gjennom en forenklet ekstern kvalitetssikring, da de medfører betydelige endringer både i konstruksjoner og prosjektgjennomføring. Kvalitetssikringen ferdigstilles høsten 2020, og regjeringen vil komme tilbake til den videre prosessen.
 • Farledsprosjekter
  Regjeringen foreslår totalt 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter langs kysten. Midlene fordeles av Kystverket. I Vestland gjennomføres følgende farledsprosjekt:
  • Innseiling Bulandet, Askvoll kommune. Prosjektet ferdigstilles i 2022.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår totalt 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Vestand er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024:
  • Førde–Oslo t/r.
  • Sogndal–Oslo t/r.
  • Sandane–Oslo t/r.
  • Ørsta-Volda–Bergen t/r.
  • Sogndal–Bergen t/r.
  • Sandane–Bergen t/r.
 • Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Ansvaret for rutene i Vestland vil bli overført til Vestland fylkeskommune når de gjeldende avtalene for Sør-Norge utløper 31. mars 2024.
 • Stord lufthavn, Stord kommune
  Ordningen med tilskudd til ikke-statlige flyplasser skal overføres fra staten til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Tilskuddet til Stord lufthavn er fra 2021 overført til fylkets rammetilskudd som frie midler.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029, Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden kommuner
  Ny byvekstavtale for Bergensområdet trådte i kraft i september 2020. I 2021 er det satt av følgende statlige bidrag til avtalen:
  • Om lag 411 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei, blant annet til sykkelstamvei på strekningene Kristianborg–Bergen sentrum og Sandvikstorget–Glassknag.
  • Om lag 324 millioner kroner i belønningsmidler som i hovedsak går til drift av kollektivtransport og mindre kollektivtiltak i de fem kommunene i avtaleområdet.
  • Om lag 890 millioner kroner til utbyggingen av Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen der staten dekker 50 prosent av kostnadene.
  • Om lag 117 millioner kroner i tilskudd for å øke det statlige bidraget til Bybanen til 66 prosent i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Halvparten av tilskuddet er øremerket reduserte bompenger, og vil gi lavere takster for nullutslippskjøretøy. Den andre halvparten er øremerket bedre kollektivtilbud og vil gå til Bybanen.
  • Om lag 52 mill. kr til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk som vil gi takstreduksjon for kollektivreisende med periodebillett.

Allmennleger i spesialisering-kontor

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til landets fem Allmennleger i spesialisering-kontorer (ALIS) i Kristiansand, Trondheim, Bodø, Bergen og Hamar. Kontorene bistår kommunene med avtaler og råd om utdanning av spesialister i allmennmedisin.

Bergen tinghus

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til prosjektering av Bergen tinghus. Midlene skal gå til å utvikle og optimalisere valgt konsept, og sikre god gjennomføring av fremtidig tinghusløsning i Bergen.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Dataspillsenteret

Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 200 000 kroner i oppstartmidler til Dataspillsenteret – norsk senter for spillutvikling i Bergen. 

Digitaliseringsdirektoratet i Leikanger – Tilsynet for universell utforming

Regjeringen foreslår å bevilge 9,5 millioner kroner til Tilsynet for universell utforming av ikt ved Digitaliseringsdirektoratet i Leikanger, og gjennomføring av digitaliseringsprosjektet "Et datadrevet digitalt tilsyn".

Fiskeridirektoratet - styrket fiskerikontroll

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Fiskeridirektoratets fiskerikontroll med 32 millioner kroner i 2021. Midlene skal benyttes til investeringer i teknologi og digital infrastruktur, rekruttering av ansatte med ny kompetanse og andre tiltak for å styrke kontrollarbeidet.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak, inkludert krise og hastetiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestland vil bli prioritert i 2021. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av både flom- og skredsikringsprosjekter.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Joasetbergi i Vestland. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 350 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Vestland i 2021, herunder å videreføre prosjektet for infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern. Prosjektene for oppgradering av utrustningskaia, etablering av landstrøm for logistikkfartøyet og utvidelse av adkomsten til Haakonsvern vil også pågå i 2021. Videre gjennomføres et prosjekt for etablering av vedlikeholdsfasilitet for nye ubåter med tilhørende kaianlegg. 

Frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 1 million kroner til Moster 2024 AS. Midlene skal gå til arbeidet med 1000-årsjubileet for innføringen av kristenretten i Norge. Arrangementet avholdes i 2024.
 • å bevilge 3,3 millioner kroner til Vestlandske Teatersenter og 0,5 millioner kroner til Fyllingsdalen teater.
 • å bevilge 3 millioner kroner til Ekstremsportveko på Voss.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet – byggeprosjekt for samlokalisering

Regjeringen foreslår at det settes i gang et forprosjekt for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i et nytt bygg på Dokken i Bergen. Det foreslås en bevilgning på 13 millioner kroner til forprosjektet i 2021.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår: 

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med koronapanedemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Den Nationale Scene (8,2 millioner kroner), Musikkselskapet Harmonien (3,1 millioner kroner), Det Vestnorske Teateret (2,9 millioner kroner), Opera Nordfjord (470 000 kroner), Teater Vestland (470 000 kroner), Bergen Nasjonale Opera (380 000 kroner), Carte Blanche (100 000 kroner), BIT Teatergarasjen (90 000 kroner), Bymuseet i Bergen (1,6 millioner kroner), Hardanger og Voss museum (0,7 millioner kroner), KODE Kunstmuseer og komponisthjem (6 millioner kroner), Museum Vest (2,1 millioner kroner), Museumssenteret i Hordaland (550 000 kroner), Kraftmuseet (120 000 kroner), Sunnhordland museum (40 000 kroner) og Musea i Sogn og Fjordane (0,9 millioner kroner)

Museum

Regjeringen foreslår: 

 • å bevilge 2,35 millioner kroner i tilskudd til Kraftmuseet, herunder vedlikehold av det fredede kraftanlegget Tysso I i Odda kommune. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vassdragssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.
 • å bevilge 0,8 millioner kroner til Hardanger og Voss museum for å styrke museets satsing på immateriell kulturarv og videreføre museets samarbeid med Ole Bull Akademiet.
 • å bevilge 9,5 millioner kroner til KODE Kunstmuseer og komponisthjem knyttet til vedlikehold av Lysøen.
 • å videreføre tilskuddet til Jakob Sande-senteret i 2021 og kanalisere det via Musea i Sogn og Fjordane.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 10 millioner kroner i økt driftstilskudd til Den Nationale Scene til prosjektering og til bruk for midlertidige prøvelokaler og verksteder.
 • å øke tilskuddet til Bergen Dansesenter (250 000 kroner) som del av regjeringens styrking av dansefeltet.
 • å øke tilskuddene til Det Vestnorske Teateret (250 000 kroner til utvikling av forestillingen Å finne heim i nynorsken) og Teater Vestland (0,6 millioner kroner til videreutvikling av Nynorskhuset i Førde) som et ledd i regjeringens satsing på språk og språktiltak.
 • å øke tilskuddet til Opera Nordfjord (200 000 kroner til norsk uroppføring) som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

Langskip-prosjektet – fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge 2 272 millioner kroner i tilskudd til investering i Langskip-prosjektet (fangst og lagring av CO2). Regjeringen foreslår først å realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Prosjektet omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanlegget til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derifra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 12,9 millioner kroner til områdesatsinger i Bergen kommune over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Vestland til gode.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 105,1 millioner kroner til Vestland fylkeskommune. 

Stord folkehøgskole

Regjeringen foreslår 5,1 mill. kroner for oppstart høsten 2021. Stord folkehøgskule har også fått oppstartstilskudd i 2020. 

Teknologisenter Mongstad (TCM)

Regjeringen foreslår å bevilge 165 millioner kroner til Teknologisenter Mongstad (TCM). Bevilgningen omfatter midler til TCM DA som står for driften av anleggene og hvor staten er majoritetseier samt TCM Assets AS, et datterselskap av Gassnova SF, som står som eier av anleggene ved teknologisenteret og betaler den kommunale eiendomsskatten. 

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 2020 sjøfolk i Vestland omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Vestland kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 84,7 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Vestland gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Vestland 984 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Vestland fylke: Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Vestland: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Vestland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,1 prosent. 

I Vestland har 19 av 43 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Sogndal kommune med 4,9 prosent, mens Fedje kommune har lågast vekst med 1,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Vestland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Vestland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,7 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

          Vekst frå anslag på rekneskap 2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
4601 Bergen 3,6                   55 802 100 16 175 756 493 658 3,1
4602 Kinn ..  ..  .. 1 074 757 20 987 2,0
4611 Etne -0,1                   68 808 97 268 633 8 980 3,5
4612 Sveio 1,6                   62 858 96 356 655 11 525 3,3
4613 Bømlo 0,9                   76 899 96 727 620 14 331 2,0
4614 Stord 2,6                108 246 95 1 078 023 37 862 3,6
4615 Fitjar 2,0                   74 945 99 203 665 4 175 2,1
4616 Tysnes 2,1                   68 604 104 213 710 6 761 3,3
4617 Kvinnherad 6,7                108 754 96 809 137 16 006 2,0
4618 Ullensvang ..  ..  .. 768 936 17 553 2,3
4619 Eidfjord 4,8                129 173 117 82 395 2 339 2,9
4620 Ulvik 1,1                139 712 106 94 930 2 276 2,5
4621 Voss ..  ..  .. 1 003 293 33 471 3,5
4622 Kvam 2,0                132 027 98 551 243 13 238 2,5
4623 Samnanger -0,3                   95 850 101 163 791 4 346 2,7
4624 Bjørnafjorden ..  ..  .. 1 096 789 34 544 3,3
4625 Austevoll 2,0                106 335 110 384 660 9 011 2,4
4626 Øygarden ..  ..  .. 2 194 581 78 700 3,7
4627 Askøy 0,3                   98 724 95 1 722 181 54 030 3,2
4628 Vaksdal 3,2                   98 256 97 278 221 4 822 1,8
4629 Modalen 3,8                   26 791 125 50 660 1 186 2,4
4630 Osterøy -0,6                   68 685 96 467 248 13 491 3,0
4631 Alver ..  ..  .. 1 775 743 62 411 3,6
4632 Austrheim 2,4                   89 856 102 192 449 6 401 3,4
4633 Fedje -2,7                   67 051 116 58 827 567 1,0
4634 Masfjorden 2,3                   46 930 102 138 976 2 609 1,9
4635 Gulen 6,8                   68 912 102 180 710 3 215 1,8
4636 Solund 1,2                132 830 112 74 388 1 160 1,6
4637 Hyllestad 1,0                132 616 105 106 045 1 848 1,8
4638 Høyanger 0,3                128 996 101 277 221 5 457 2,0
4639 Vik 2,7                114 584 101 195 383 5 021 2,6
4640 Sogndal ..  ..  .. 745 618 35 150 4,9
4641 Aurland 3,4                   89 008 109 132 897 5 694 4,5
4642 Lærdal -1,2                136 679 104 151 130 3 381 2,3
4643 Årdal -0,3                   76 258 103 348 833 15 092 4,5
4644 Luster 5,0                   76 268 97 348 784 12 183 3,6
4645 Askvoll -0,2                   84 083 99 218 588 7 055 3,3
4646 Fjaler -1,4                   95 643 99 213 620 5 597 2,7
4647 Sunnfjord ..  ..  .. 1 402 910 40 773 3,0
4648 Bremanger 2,8                   96 526 99 266 847 4 180 1,6
4649 Stad ..  ..  .. 616 463 20 719 3,5
4650 Gloppen -1,5                122 227 97 400 347 10 023 2,6
4651 Stryn -2,8                   75 664 96 452 544 12 108 2,7
Til fordeling gjennom året       30 000    
Vestland ..  ..  .. 38 095 209 1 137 136 3,1
             
Vestland fylkeskommune ..  ..   ..            10 222 828                366 699 3,7

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data finst ikkje (samanslåing)

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.