Statsbudsjettet 2021: Viken

Samferdsel

Vei

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike og Jevnaker kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til å videreføre prosjektet over Statens vegvesens budsjett. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022. Arbeidene med lokalveinettet planlegges ferdig i 2023.
 • E18 Lysaker–Ramstadsletta, Bærum kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider på og mulig anleggsstart for prosjektet over Statens vegvesens budsjett. Det er lagt opp til forberedende arbeider og anleggsstart ved årsskiftet 2020/2021, med sikte på å gjennomføre arbeider som krever tilgang til jernbanesporene ved Høvik sommeren 2021. E18-delen av prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2027, mens hele prosjektet, inkludert lokalveier er planlagt ferdig i 2028.
 • E16 Bjørum – Skaret, Bærum og Hole kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke statlige midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet. Prosjektet er planlagt åpnet i 2025.
 • E16 Sandvika – Wøyen, Bærum kommune
  Innenfor Oslopakke 3 planlegges det å bruke bompenger til å fullføre utbyggingen av prosjektet. Veien åpnet for trafikk høsten 2019. Midlene i 2021 blir brukt til ombygging av lokalveinettet og sluttoppgjør.
 • E134 Damåsen – Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke statlige midler og bompenger til å fullføre utbyggingen av prosjektet. Prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2020. Midlene i 2021 blir brukt til restarbeider og sluttoppgjør.
 • Rv. 4 Roa – Gran grense, inkludert Jaren-Lygnebakken, Lunner og Gran kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart våren 2021. Prosjektet er en videreføring av utbygginger på riksvei 4. Anleggsstarten er forbeholdt at Stortinget vedtar prosjektet. Det er lagt opp til at veien åpnes for trafikk i 2024.
 • E18 Riksgrensen–Ørje, Marker kommune
  Regjeringen planlegger å bruke midler til sluttfinansiering av prosjektet over Statens vegvesens budsjett.
 • Diverse tiltak
  Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges blant annet brukt midler til:
  • gang- og sykkelvei langs E18 Professor Kohts vei, Bærum kommune
  • installering av nytt veilys på strekningen E18 Ørje–Melleby, Marker og Indre Østfold kommuner
  • gang- og sykkelvei langs E6 på fv. 152 (strekningene Stenfelt–Greverud og Langhusveien–Vevelstadveien–Smedsrudveien), Nordre Follo kommune
  • gang- og sykkelvei langs E6 på fv. 118 mellom Sandbakken og Skjeberg (strekningen Vernerveien–Skadalsveien), Sarpsborg kommune
  • utbygging av kollektivfelt ved Årum bru på rv. 111, Fredrikstad kommune
  • kryssutbedring mellom Rådhusveien og rv. 111 (Iseveien), Sarpsborg kommune
 • Planlegging
  • videreføre reguleringsplanarbeidet på strekningen Ramstadsletta–Slependen på E18 i Viken
  • E16 Kløfta–Kongsvinger. Prosjektet er en del av Nye Veiers portefølje, Ullensaker, Nes, Kongsvinger og Sør-Odal kommuner

Jernbane

 • Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, Bærum, Hole og Ringerike kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 170 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss. Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen.
 • Drammen – Kobbervikdalen, Drammen kommune
  Regjeringen foreslår om lag 5,2 milliarder kroner til InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen. Dette inkluderer midler til Drammen – Kobbervikdalen. Prosjektet omfatter 9 km nytt dobbeltspor på strekningen, ombygging av Drammen stasjon, samt 2 km dobbeltspor til Gulskogen stasjon, som også utvides og bygges om. Sammen med dobbeltsporstrekningen Nykirke-Barkåker (se Vestfold og Telemark), vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, som gjør det mulig med kjøretid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter.
 • Venjar – Eidsvoll – Langset, Eidsvoll kommune
  Regjeringen foreslår om lag 2,1 milliard kroner til InterCity-prosjektene på Dovrebanen. Dette inkluderer midler til Venjar – Eidsvoll – Langset. Prosjektet knytter dobbeltsporet Langset – Kleverud sammen med Gardermobanen.
 • Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner
  Regjeringen foreslår 5,9 milliarder kroner til InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til Sandbukta – Moss – Såstad.
 • Togparkering (hensetting) syd for Moss, Moss kommune
  Regjeringen foreslår 5,9 milliarder kroner til InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til togparkering syd for Moss.
 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  Regjeringen foreslår totalt 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av et nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Nordre Follo, Nittedal og Kongsberg kommuner
  Regjeringen foreslår totalt 1,1 milliard kroner til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. I Viken prioriteres:
  • togparkering ved Ski stasjon
  • plattformforlengelser Gjøvikbanen
  • togparkering ved Kongsberg stasjon
 • Programområde «Mer gods på bane», Hol kommune
  Regjeringen foreslår totalt om lag 350 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Viken prioriteres:
  • Geilo stasjon
 • Programområde «Ny rutemodell Østlandet», Asker, Lillestrøm, Nordre Follo og Nittedal kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 520 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I Viken prioriteres:
  • plattformforlengelser på linjene Spikkestad–Lillestrøm og Stabekk–Ski
  • stasjonstiltak på Kolbotn (Østfoldbanen) og Nittedal (Gjøvikbanen)
  • planskilt avgreining til Østfoldbanens Østre linje
  • vendespor ved Asker

Byområder og kollektivtransport

 • Bymiljøavtale med Oslo og Viken (tidligere Akershus) og fremforhandlet byvekstavtale
  I 2017 ble det inngått en bymiljøavtale og byutviklingsavtale for perioden 2017-2023 for Oslo kommune og daværende Akershus fylkeskommune. I juni 2019 fremforhandlet Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, samt kommunene Skedsmo, Bærum og Oppegård et forslag til byvekstavtale for Oslo og Akershus, som skal erstatte gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale. Forslaget er gitt lokalpolitisk tilslutning gjennom vedtak i berørte kommuner og fylkeskommune. Avtalen skal behandles i regjeringen før den kan inngås.
  I 2021 er det satt av følgende statlige bidrag:
  • Om lag 312 millioner kroner settes av til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei, blant annet til gang- og sykkelprosjekt på E6 Enebakkveien, E18 Griniveien, E18 Skøyen–Dr. Blancasvei, fv. 605 Prof. Kohts vei, fv. 152 Stenfelt–Greverud og fv. 120 Storgata. Av kollektivtiltak kan nevnes oppgradering av holdeplasser langs rv. 150 Ring 3 og ramper/kryss langs E6 Hvam–Skedsmovollen.
  • Dersom det inngås byvekstavtale for Osloområdet, settes om lag 339 millioner kroner av i belønningsmidler. Belønningsmidlene brukes i all hovedsak til drift av kollektivtransport og mindre kollektivtiltak. Dersom det ikke inngås byvekstavtale, utbetales midler i henhold til gjeldende bymiljøavtale.
  • Om lag 890 millioner kroner til Fornebubanen i Oslo og Bærum/Viken der staten dekker 50 prosent av kostnadene.
  • Om lag 580 millioner kroner i tilskudd for å øke det statlige bidraget til Fornebubanen (og ny metrotunnel) til 66 prosent i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Halvparten av tilskuddet vil øremerkes reduserte bompenger. Den andre halvparten vil øremerkes bedre kollektivtilbud. Tildelingen forutsetter at det inngås byvekstavtale og ev. tilleggsavtale.
  • Om lag 52 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i 2021. Tildelingen forutsetter at det inngås byvekstavtale og eventuell tilleggsavtale.
 • Tilskudd til byområdene, Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker kommuner
  Det er satt av 85,1 millioner kroner i 2021 til belønningsavtalen staten har inngått med Buskerudbyen. Avtalen gjelder for perioden 2020–2021 og er på 160 millioner 2019-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn 20,6 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Buskerudbyen i 2021. Rapporteringen skjer gjennom belønningsavtalen.
 • Tilskudd til byområdene, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
  Det er satt av 56,7 millioner kroner i 2021 til belønningsavtalen staten har inngått med Nedre Glomma. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 220 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn 20,6 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Nedre Glomma i 2021. Rapporteringen skjer gjennom belønningsavtalen.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Campus Ås

Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for samlokaliseringsprosjektet på Campus Ås til 8,35 milliarder kroner. Dette er nødvendig på grunn av forsinkelser i byggeprosjektet, blant annet som en følge av koronapandemien.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot berørte fylkesmenn, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Viken vil bli prioritert i 2021. Det vil arbeides med videreføring av flomsikringsprosjekter og sikring mot kvikkleireskred. Arbeidet med planlegging av flomsikringstiltak vil også fortsette.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 160 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2021. Det største prosjektet er ny satellittstasjon på Eggemoen, men det er også avsatt midler til igangsatte og planlagte prosjekter på Kolsås, blant annet til fornyelse av forlegning.

Frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 930 000 kroner til Buskerud teater.
 • å bevilge 3,1 millioner kroner i driftstilskudd til Vikersund skiflygingsbakke.

Gjellestadskipet

Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner til å ferdigstille undersøkingen av Gjellestadskipet i Halden kommune, som ble startet i 2020, med en estimert samlet kostnad på 23,5 millioner kroner.

Ila fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge 149 millioner kroner til rehabilitering tekniske anlegg ved Ila fengsel. 

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien


Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med koronapandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Brageteatret (900 000 kroner), Unge Viken Teater (870 000 kroner), Opera Østfold (790 000 kroner), Det Norske Blåseensemble (330 000 kroner), Østfold Internasjonale Teater (150 000 kroner), Galleri F 15 (250 000 kroner), Østfoldmuseene (430 000 kroner), MiA – Museene i Akershus (1,4 millioner kroner), Drammens museum for kunst og kulturhistorie (200 000 kroner), Norsk Bergverksmuseum (1,3 millioner kroner) og Buskerudmuseet (1,4 millioner kroner). 

Museum

 Regjeringen foreslår: 

 • å øke tilskuddet til Henie Onstad Kunstsenter med 0,5 millioner kroner knyttet til museets arbeid med mangfold og inkludering.
 • Å prioritere Norsk Bergverksmuseums prosjekt Jakten på sølvet i Kongsberg kommune på posten Nasjonale kulturbygg, ved å gi tilsagn om 3 millioner kroner samt tilsagn om ytterligere 23 millioner kroner i senere budsjettår, slik at den samlede statlige medvirkningen blir 26 millioner kroner.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddene til Østfold Internasjonale Teater (0,8 millioner kroner til utvidet turnéområde for kunst i det offentlige rom) og Studium Actoris (200 000 kroner til inkludering av flere grupper i scenekunsttilbudet) som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.
 • å øke tilskuddene til Dans Sørøst-Norge – Bærum kulturhus (1,8 millioner kroner) og til Dansekunst i Østfold (100 000 kroner) som del av regjeringens styrking av dansefeltet.

Nasjonalt minnested på Utøyakaia

Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner til Nasjonalt minnested på Utøyakaia. Prosjektet har som mål å ferdigstille minnestedet til tiårsmarkeringen i 2021.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet

Regjeringen foreslår å bevilge 348 millioner kroner til nybygg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til områdesatsing i Drammen Kommune. Av dette er 10,6 millioner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Opprydding av atomavfall, drift og sikring av atomanlegg og videreføring av Haldenprosjektet

Regjeringen foreslår 681 millioner kroner til tiltak basert i Viken for opprydding av atomavfall, drift og sikring av Institutt for energiteknikks (IFE) atomanlegg, inkludert et lån til flytting og laboratorier på Kjeller på 40 millioner kroner. Dette er en økning på 95 millioner kroner fra 2020.

292 millioner kroner foreslås til Norsk nukleær dekommisjonering. Av dette går 45 millioner kroner til drift av etaten og 247 millioner kroner til å forberede og utrede løsninger for oppbevaring av avfall og planer for riving av reaktorer.

349 millioner kroner foreslås i tilskudd til Institutt for energiteknikk. 314 millioner kroner går til drift og forberedelser til dekommisjonering av de nukleære anleggene, vakthold og beredskap, og 35 millioner kroner til fysisk sikring av anleggene.

Regjeringen foreslår i tillegg 21 millioner kroner til videreføring av Haldenprosjektet for perioden 2021-23.

Personellsikkerhetstjenesten- styrking

Regjeringen foreslår styrking av Sivil klareringsmyndighet (SKM) i Moss. SKM har fått en økning i oppdragsmengden som følge av den nye sikkerhetsloven, og forslaget innebærer en økning i bevilgningen på 14,6 millioner kroner. Styrkingen skal bedre behandlingskapasiteten i SKM gjennom en økning av antall stillinger.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Viken til gode.  

Regional sikkerhetsavdeling

Regjeringen foreslår en lånebevilgning på 24 millioner kroner til ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus, lokalisert på Ila i Bærum. Samlet låneramme er 830 millioner kroner.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 44,8 millioner kroner til Viken fylkeskommune.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 290 sjøfolk i Viken omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Det foreligger ikke fylkesfordelte tall for tilskuddsmodellen for passasjerskip i NOR i utenriksfart. I 2019 var om lag 1460 sjøfolk omfattet av ordningen. Historisk har disse sjøfolkene i hovedsak vært bosatt i Vestfold og Telemark, Viken, Agder og Oslo

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Viken kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 198,2 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Viken gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Viken 343,9 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Viken fylke: Anslag på vekst i frie inntekter

 Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Viken: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Viken samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,5 prosent.

I Viken har 31 av 51 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Ullensaker kommune med 5,6 prosent, mens Rollag kommune har lågast vekst med 1,2 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Viken fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Viken fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,7 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

          Vekst frå anslag på rekneskap 2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
3001 Halden 1,8 86 481 95 1 814 187 50 709 2,9
3002 Moss .. .. .. 2 790 366 91 084 3,4
3003 Sarpsborg 1,5 62 969 95 3 307 820 111 980 3,5
3004 Fredrikstad 0,8 76 517 95 4 636 724 155 186 3,5
3005 Drammen .. .. .. 5 888 770 179 494 3,1
3006 Kongsberg 1,1 69 357 98 1 594 799 49 028 3,2
3007 Ringerike 2,5 74 303 95 1 725 361 46 266 2,8
3011 Hvaler -3,8 110 678 99 273 876 7 796 2,9
3012 Aremark 0,4 114 526 104 99 316 1 426 1,5
3013 Marker 4,6 56 741 98 223 803 6 296 2,9
3014 Indre Østfold .. .. .. 1 726 238 55 330 3,3
3015 Skiptvet 3,6 28 834 95 228 553 4 583 2,0
3016 Rakkestad 2,7 84 273 95 509 973 11 819 2,4
3017 Råde 1,2 63 354 95 436 234 15 165 3,6
3018 Våler -1,8 35 121 96 335 879 17 028 5,3
3019 Vestby 3,7 93 861 99 1 032 345 27 057 2,7
3020 Nordre Follo .. .. .. 3 578 890 127 361 3,7
3021 Ås -2,1 83 541 98 1 118 474 37 417 3,5
3022 Frogn -2,5 110 839 102 915 005 24 617 2,8
3023 Nesodden 2,3 61 964 99 1 122 603 34 674 3,2
3024 Bærum 7,3 55 273 113 8 716 226 306 199 3,6
3025 Asker .. .. .. 5 941 892 192 339 3,3
3026 Aurskog-Høland .. .. .. 1 015 554 33 141 3,4
3027 Rælingen 1,0 95 985 98 1 054 437 44 870 4,4
3028 Enebakk 2,7 90 258 96 624 969 20 874 3,5
3029 Lørenskog 2,6 92 959 101 2 344 733 91 403 4,1
3030 Lillestrøm .. .. .. 4 927 889 173 805 3,7
3031 Nittedal 4,7 69 329 99 1 411 267 47 706 3,5
3032 Gjerdrum 3,6 74 057 102 406 571 7 954 2,0
3033 Ullensaker 0,9 109 518 98 2 266 657 119 403 5,6
3034 Nes 0,8 48 046 96 1 281 000 39 089 3,1
3035 Eidsvoll 0,9 70 086 96 1 437 269 51 680 3,7
3036 Nannestad 5,0 71 867 98 788 981 30 984 4,1
3037 Hurdal -3,5 68 639 97 183 483 3 331 1,8
3038 Hole 0,3 50 752 101 422 186 10 396 2,5
3039 Flå 1,6 104 221 102 85 956 1 379 1,6
3040 Nesbyen -3,5 80 286 100 218 989 6 941 3,3
3041 Gol -2,0 90 481 99 299 189 5 921 2,0
3042 Hemsedal 2,3 69 747 103 168 387 3 471 2,1
3043 Ål 3,0 89 361 101 305 484 5 473 1,8
3044 Hol -0,5 82 782 106 287 946 6 713 2,4
3045 Sigdal -0,4 40 498 97 231 124 5 488 2,4
3046 Krødsherad 4,3 98 718 101 161 893 5 542 3,5
3047 Modum 1,2 42 536 95 820 577 28 822 3,6
3048 Øvre Eiker 1,7 55 849 96 1 111 856 40 902 3,8
3049 Lier 2,5 78 100 100 1 585 593 48 721 3,2
3050 Flesberg -1,5 145 702 102 182 873 5 908 3,3
3051 Rollag 0,3 69 343 102 112 743 1 356 1,2
3052 Nore og Uvdal 0,2 50 145 107 182 705 4 326 2,4
3053 Jevnaker 0,4 67 011 95 393 207 14 842 3,9
3054 Lunner -1,1 87 037 95 522 643 17 474 3,5
Til fordeling gjennom året       40 400    
Viken ..  ..  .. 72 893 892 2 448 664 3,5
             
Viken fylkeskommune ..  ..   ..            14 003 850                505 562 3,7

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data finst ikkje (samanslåing)

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.