Statsbudsjettet 2021: Trøndelag

Samferdsel

Vei

 • 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune
  Prosjektet inngår i Miljøpakken og omfatter bygging av ny firefelts bru over Nidelva. Prosjektet finansieres med statlige midler og bompenger. Deler av de statlige midlene forskutteres med bompenger. Anleggsstart ser ut til å bli høsten 2020, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
 • E6 Ranheim – Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommune
  Nye Veier har ansvar for utbyggingen. Hele bevilgningen til selskapet blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. Byggingen startet i september 2020, og prosjektet er planlagt ferdig til Værnes i 2025. Delprosjektet E6 Kvithammar–Åsen vil utbedre veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer. Byggestart på denne strekningen planlegges ved årsskiftet 2020/2021, og den er planlagt ferdig i 2025/2026.
 • E6 Ulsberg – Melhus S, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommune
  Strekningen bygges ut av Nye Veier. Hele bevilgningen til selskapet blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. På delprosjektet E6 Kvål–Melhus sentrum er anleggsarbeidene i gang og er planlagt ferdig i 2022. På delprosjektet E6 Ulsberg–Vindåsliene er det planlagt byggestart høsten 2020, og det er planlagt ferdig i 2024. På de to øvrige delprosjektene pågår kostnads- og nytteoptimaliseringsarbeid og arbeid med regulering. Det er planlagt byggestart i 2022/2023 og ferdigstillelse i 2026/2027.
 • E39 Klett – Bårdshaug, Orkdal kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til det årlige, statlige vederlaget til OPS-selskapet. Prosjektet er et offentlig-privat samarbeid (OPS), der entreprenøren bygger, drifter og vedlikeholder veien. I tillegg er det satt av midler til å videreføre oppgraderingen av fem tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.
 • E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra, Heim kommune
  Regjeringen foreslår å videreføre prosjektet. Det er lagt opp til anleggsstart i oktober 2020, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.
 • E6 Vindåsliene – Korporalsbru, Midtre Gauldal kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre utbyggingen av strekningen. For å legge til rette for en mulig fremtidig utvidelse til fire felt på strekningen Vindåsliene–Korporalsbrua har Samferdselsdepartementet inngått avtale med Nye Veier AS. Avtalen gjelder finansiering av prosjektering og bygging av deler av tunnelen for et andre tunnelløp i Soknedalstunnelen. Tiltaket er gjennomført som en del av Statens vegvesens pågående prosjekt med en kostnad på i størrelsesorden 45 millioner kroner. Anleggsarbeidene startet i september 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2020.
 • E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen, Trondheim kommune
  Prosjektet inngår i Miljøpakken, og omfatter utbygging av E6 til firefelts vei på strekningen. Anleggsarbeidene startet i oktober 2015, og prosjektet ble åpnet for trafikk i februar 2019. Midlene i 2021 blir brukt til restarbeider og sluttoppgjør.
 • Diverse tiltak
  Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • utbedringen av Kroppanbrua og Stavåbrua på E6, Trondheim og Rennebu kommuner
  • utbedring av strekningen Harangen–Bårdshaug, Orkdal kommune
  • å starte opp arbeidene med utbedringen av delstrekningen Fjerdingen–Grøndalselv på E6 mellom Grong og Nordland grense, Grong og Namsskogan kommuner

Jernbane

 • Trønder- og Meråkerbanen, Trondheim, Meråker, Stjørdal, Melhus, Midtre Gauldal og Steinkjer kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 600 millioner kroner til utbygging av Trønder- og Meråkerbanen. Dette omfatter følgende prosjekter:
  • Videreføre delelektrifiseringen. Dagens trasé fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til henholdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen) skal elektrifiseres.
  • Videreføre planleggingen av tiltak som er nødvendig for å innføre to tog i timen på strekningen Melhus–Steinkjer.
  • Regjeringen setter av om lag 400 millioner kroner til videre bygging av togparkering (hensetting) og plattformtiltak. Dette er nødvendig for å kunne ta imot nye bimodale tog. I alt skal det leveres 14 nye togsett i 2021.

Kyst

 • Overføring av ansvaret for fiskerihavneanleggene til fylkene
  I forbindelse regionreformen skal fylkene overta ansvaret for fiskerihavneanleggene fra staten. En del fylker har allerede overtatt ansvaret, mens det gjenstår å inngå avtale med blant annet Trøndelag. Målet er å få på plass avtale om overføring i løpet av 2021. Statlige midler for å ivareta ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår 690 mill. kr til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Trøndelag er følgende ruteområder omfattet av ordningen:
  • Med kontrakt som gjelder til 31. mars 2024:
   • Røros–Oslo t/r.
  • Med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:
   • Brønnøysund–Bodø t/r. og Brønnøysund–Trondheim t/r.
   • Sandnessjøen–Bodø t/r. og Sandnessjøen–Trondheim t/r.
   • Mo i Rana–Bodø t/r. og Mo i Rana–Trondheim t/r.
   • Mosjøen–Bodø t/r. og Mosjøen–Trondheim t/r.
   • Namsos–Trondheim t/r. og Rørvik–Trondheim t/r.
 • Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Ansvaret for rutene i Trøndelag vil bli overført til Trøndelag fylkeskommune når de gjeldende avtalene utløper.
 • Ørland lufthavn, Ørland kommune
  Ordningen med tilskudd til ikke-statlige flyplasser skal overføres til fylkeskommunene fra staten som en del av regionreformen. Tilskuddet til Ørland lufthavn er fra 2021 overført til fylkets rammetilskudd som frie midler.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Trondheimsområdet 2019-2029, Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal kommuner
  I juni 2020 ga regjeringen sin tilslutning til en tilleggsavtale for Trondheimsområdet for perioden 2019–2029 for å følge opp regjeringens bompengeavtale fra 2019. Denne avtalen er et tillegg til inngåtte byvekstavtale. Tilleggsavtalen planlegges signert i løpet av høsten 2020.
  I 2021 er det satt av følgende statlige bidrag til avtalen:
  • Om lag 10 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene brukes til forberedende arbeider og mulig anleggsstart for utbyggingen av hovedsykkelvei på rv. 706 mellom Nyhavna og Rotvoll, på delstrekningen Falkenborg–Strandveien.
  • Om lag 264 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk, sykkeltiltak på fylkesvei og kommunal vei, informasjonsarbeid og mobilitetsrådgivning.
  • Om lag 52 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk som blant annet skal brukes til takstreduksjon for å få en overgang fra bil til kollektivtransport på jobbreiser, for å øke passasjerbelegget i lavtrafikkperioder og for å få flere fritidsreiser over på kollektivtransport.
  • Om lag 140 millioner kroner til utbyggingen av Metrobussen i Trondheim der staten dekker 50 prosent av kostnadene.
  • Om lag 58 millioner kroner i tilskudd for å øke det statlige bidraget til Metrobussen til 66 prosent i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Halvparten av tilskuddet er øremerket reduserte bompenger. Den andre halvparten er øremerket bedre kollektivtilbud og vil gå til investeringer og driftstiltak til Metrobuss, til kollektivinfrastrukturtiltak utenfor Metrobuss og til andre kollektivtiltak som følger opp målene i byvekstavtalen.

Allmennleger i spesialisering-kontor

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til landets fem Allmennleger i spesialisering-kontorer (ALIS) i Kristiansand, Trondheim, Bodø, Bergen og Hamar. Kontorene bistår kommunene med avtaler og råd om utdanning av spesialister i allmennmedisin.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Campussamling NTNU

Regjeringen foreslår 159,7 millioner kroner i 2021 til videre prosjektering av Campussamling NTNU.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer. Fylkesmannen i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot berørte fylkesmenn, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Trøndelag vil bli prioritert i 2021. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred. Det vil også arbeides med utredning av kvikkleiresoner.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 milliard kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Trøndelag i 2021. For å følge opp Stortingets vedtak om at Forsvarets nye hovedbase for kampfly skal ligge på Ørland flystasjon, pågår flere prosjekter, blant annet knyttet til hangarer for F-35, rullebanesystemene, støytiltak og sikkerhet. Det største pågående enkeltprosjektet er nye hangarer.

Frivillighet

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk Revyfaglig Senter med 0,5 millioner kroner til UngRevy og Digital Revysatsing, som er en del av regjeringens satsing på barn og unge.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår: 

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Trøndelag Teater (7,0 millioner kroner), Trondheim Symfoniorkester (2,3 millioner kroner), Turnéteatret i Trøndelag (710 000 kroner), Opera Trøndelag (570 000 kroner) og Rosendal Teater (560 000 kroner), Museene i Sør-Trøndelag (6 millioner kroner), Museet Midt (930 000 kroner), Stiklestad Nasjonale Kultursenter (1,6 millioner kroner), Jødisk museum Trondheim (35 000 kroner).

Museum

Regjeringen foreslår: 

 • å bevilge 57 millioner kroner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte på Snåsa.
 • å øke tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag (0,5 millioner kroner) knyttet til drift av Rindal museum.
 • å øke tilskuddet til Stiklestad Nasjonale Kultursenter (0,5 millioner kroner) knyttet til museets arbeid med mangfold og inkludering.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Trondheim Symfoniorkester & Opera (0,5 millioner kroner) til utvikling av operasatsingen.
 • å øke tilskuddene til DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge (1,2 millioner kroner) og Dans i Trøndelag (250 000 kroner) som del av regjeringens styrking av dansefeltet.
 • å øke tilskuddet til Trøndelag Teater (0,5 millioner kroner til prosjektet Trøndelag Teater i bevegelse) som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

Landbruksdirektoratet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Landbruksdirektoratet med 6 millioner kroner. Satsingen skal bidra til styrking av direktoratets enhet i Steinkjer. Regjeringen vil med dette styrke det faglige arbeidet med arealbruken i landbruket knyttet til klima og miljø, og den landbruksfaglige siden av den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.

Ocean Space Laboratories

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til prosjektering av Ocean Space Laboratories i 2021. Fornyelsen av de marintekniske laboratoriene ved NTNU er en nasjonal kunnskapsinvestering. Målet er å sikre norsk verdiskaping gjennom konkurransedyktige havnæringer. Laboratoriene skal være kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø og bidra til å gjøre havnæringene mer produktive gjennom teknologiutvikling og spredning av kunnskap.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 3,2 millioner kroner til Trondheim kommune over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Trøndelag til gode.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 102,3 millioner kroner til Trøndelag fylkeskommune.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 1090 sjøfolk i Trøndelag omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Trøndelag kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 123,4 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Trøndelag gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Trøndelag 761 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Trøndelag fylke: Anslag på vekst i frie inntekter  

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Trøndelag: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Trøndelag samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,0 prosent.

I Trøndelag har 15 av 38 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Namsskogan kommune med 4,9 prosent, mens Rennebu kommune og Rindal kommune har lågast vekst med 1,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Trøndelag fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Trøndelag fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

          Vekst frå anslag på rekneskap 2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
5001 Trondheim .. .. .. 11 041 882 371 620 3,5
5006 Steinkjer .. .. .. 1 467 289 48 523 3,4
5007 Namsos .. .. .. 989 359 22 754 2,4
5014 Frøya -4,9 148 882 103 330 869 9 880 3,1
5020 Osen 3,9 92 285 107 83 446 2 153 2,6
5021 Oppdal 2,4 39 834 98 413 924 10 687 2,7
5022 Rennebu 4,6 85 851 99 170 189 3 062 1,8
5025 Røros 0,7 88 213 98 335 682 9 066 2,8
5026 Holtålen -1,2 126 393 99 139 872 4 019 3,0
5027 Midtre Gauldal 0,1 80 683 96 389 071 14 035 3,7
5028 Melhus 2,8 78 195 95 967 997 26 088 2,8
5029 Skaun 1,1 91 918 96 495 637 13 198 2,7
5031 Malvik 0,3 86 502 96 796 946 26 270 3,4
5032 Selbu 0,7 85 003 97 160 886 5 907 3,8
5033 Tydal 2,3 79 164 104 68 423 1 351 2,0
5034 Meråker 3,2 82 790 100 167 647 3 320 2,0
5035 Stjørdal 5,1 87 974 95 1 011 113 21 124 2,1
5036 Frosta -0,2 72 458 98 175 082 5 077 3,0
5037 Levanger -0,6 120 182 95 1 174 303 33 591 2,9
5038 Verdal 0,8 88 307 96 861 866 19 992 2,4
5041 Snåsa 2,3 93 690 103 153 506 4 525 3,0
5042 Lierne 0,5 116 415 108 121 641 2 434 2,0
5043 Røyrvik 0,6 232 219 124 53 767 1 309 2,5
5044 Namsskogan -0,5 137 278 112 86 596 4 006 4,9
5045 Grong 2,9 160 499 104 173 383 4 078 2,4
5046 Høylandet 0,6 114 209 107 113 508 3 010 2,7
5047 Overhalla 2,1 108 131 101 252 250 6 302 2,6
5049 Flatanger 1,2 133 307 108 90 410 2 268 2,6
5052 Leka -4,0 94 097 116 58 523 2 675 4,8
5053 Inderøy 3,2 85 218 101 439 291 9 719 2,3
5054 Indre Fosen -0,4 128 333 102 649 761 12 970 2,0
5055 Heim .. .. .. 406 184 13 051 3,3
5056 Hitra .. .. .. 320 634 9 358 3,0
5057 Ørland .. .. .. 644 655 23 517 3,8
5058 Åfjord .. .. .. 313 465 10 968 3,6
5059 Orkland .. .. .. 1 136 674 31 893 2,9
5060 Nærøysund .. .. .. 640 877 13 491 2,2
5061 Rindal -0,3 73 534 100 138 596 2 479 1,8
Til fordeling gjennom året       64 900    
Trøndelag 1,9           90 449 98 27 100 103 793 159 3,0
             
Trøndelag fylkeskommune 2                   22 387                           99             6 836 115                236 425 3,6

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data finst ikkje (samanslåing)

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.