Statsbudsjettet 2021: Nordland

Samferdsel

Vei

 • E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til oppstart på gjenstående delstrekning Svenningelv bru-Lien. E6 Helgeland sør består av to delprosjekter, en veiutviklingskontrakt og Kapskarmo-Brattåsen-Lien. Arbeidene innenfor veiutviklingskontrakten ventes fullført i november 2020. For Kapskarmo-Brattåsen-Lien ble delstrekningen Kapskarmo-Brattåsen-Svenningelv bru åpnet for trafikk høsten 2019.
 • E6 Helgeland nord, Rana kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre arbeidet med prosjektene. De siste delstrekningene ble åpnet for trafikk i november 2019.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsveien), Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Finnmark og Nordland
  Regjeringen foreslår å bruke 106 millioner kroner til å dekke Statens vegvesens kostnader til blant annet forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger.
 • E6 Hålogalandsbrua, inkludert tilførselsveier og rassikring E10 Trældal-Leirvika, Narvik kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til ombygging av eksisterende vei og sluttoppgjør. Skredsikringsprosjektet ble åpnet for trafikk i september 2015, og Hålogalandsbrua ble åpnet for trafikk i desember 2018.
 • E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik, Narvik og Hamarøy kommuner
  Regjeringen foreslår å utbedre ferjekaier. Prosjektet legger til rette for elektrifisering av ferjesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik over Tysfjorden. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene starter opp våren 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022. Nytt anbud for strekningen Bognes-Skarberget lyses ut slik at det fra 2022 også blir nattferje på strekningen.
 • Rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, Bodø kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre arbeidet.
 • E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene, Hamarøy, Ballangen, Narvik, Storfjord og Kåfjord kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Prosjektet omfatter utbedring av en rekke tunneler slik at disse kan tilfredsstille krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. Utbedringene ventes gjennomført i 2021.
 • Diverse tiltak
  Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges blant annet å bruke midler til:
  • å videreføre arbeidet med å legge om E6 ved Ballangen sentrum, Narvik kommune
  • restfinansiering av arbeidene med ny kontrollstasjon ved Øyjord på E6, Narvik kommune
  • oppgradering av Illhøllia tunnel på E6 i Dunderlandsdalen, Rana kommune
  • forberedende arbeider og mulig anleggsstart for rehabiliteringen av Nappstraumtunnelen på E10, Flakstad og Vestvågøy kommuner
  • enkelte sikkerhetstiltak i Sørfoldtunnelene på E6, Fauske og Sørfold kommuner
  • utbedring av Brattlitunnelen etter brann på rv. 827, Tysfjord kommune 

Jernbane

 • Nordlandsbanen: ERTMS
  Regjeringen foreslår totalt om lag 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Nordlandsbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband, o.l. De forberedende arbeidene skal være ferdig i første kvartal 2021, slik at signalanlegget kan installeres på Nordlandsbanen gjennom 2021. Første versjon av nytt trafikkstyringssystem er planlagt satt i drift på Nordlandsbanen i slutten av 2021. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Programområde «Mer gods på bane», Bodø, Rana og Salten kommuner
  Regjeringen foreslår totalt om lag 350 millioner kroner til tiltak rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. Følgende tiltak prioriteres i Nordland:
  • planlegging av sporarbeider på Bodø stasjon
  • sporforlengelse ved Mo i Rana
  • Fauske godsterminal
  • kryssingsspor ved Dunderland

Kyst

 • Farledsprosjekter
  Regjeringen foreslår totalt 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter langs kysten. Kystverket fordeler midlene. I Nordland gjennomføres følgende farledsprosjekt:
  • Innseiling Bodø, Bodø kommune. Prosjektet ferdigstilles i 2021.
 • Overføring av ansvaret for fiskerihavneanleggene til fylkene
  I forbindelse regionreformen skal fylkene overta ansvaret for fiskerihavneanleggene fra staten. En del fylker har allerede overtatt ansvaret, mens det gjenstår å inngå avtale med blant andre Nordland. Målet er å få på plass avtale om overføring i løpet av 2021. Statlige midler for å ivareta ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.
 • Testfasiliteter for oljevernteknologi, Fiskebøl i Hadsel kommune
  Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til planlegging av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Nordland er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:
  • Andenes–Bodø t/r. og Andenes–Tromsø t/r.
  • Harstad/Narvik–Tromsø t/r.
  • Svolvær–Bodø t/r.
  • Leknes–Bodø t/r.
  • Røst–Bodø t/r.
  • Brønnøysund–Bodø t/r. og Brønnøysund–Trondheim t/r.
  • Sandnessjøen–Bodø t/r. og Sandnessjøen–Trondheim t/r.
  • Mo i Rana–Bodø t/r. og Mo i Rana–Trondheim t/r.
  • Mosjøen–Bodø t/r. og Mosjøen–Trondheim t/r.
  • Harstad/Narvik–Bodø t/r. (ny rute fra 1. januar 2021)
 • Flyruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø er fra 1. januar inkludert i FOT-ruteordningen, etter at det kommersielle tilbudet på strekningen falt bort tidligere i 2020.
 • Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Kontrakt for helikopterruten Værøy – Bodø t/r. som gjelder til 31. juli 2024, overføres til Nordland fylkeskommune 1. januar 2021. Tilskuddet til denne ruten er derfor overført til fylkets rammetilskudd. Ansvaret for de øvrige rutene i Nordland vil bli overført til Nordland fylkeskommune når kontrakten ved utløpet av gjeldende kontrakt for Nord-Norge 31. mars 2022.

Allmennleger i spesialisering-kontor

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til landets fem Allmennleger i spesialisering-kontorer (ALIS) i Kristiansand, Trondheim, Bodø, Bergen og Hamar. Kontorene bistår kommunene med avtaler og råd om utdanning av spesialister i allmennmedisin.

Altinn

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Altinn i Brønnøysund med 45 millioner kroner for å ivareta behovet for videreutvikling og opprettholde sikker, stabil og robust drift og forvaltning av Altinn.

Andøya Space Center

Stortinget ga i juni 2020 Andøya Space Center et betinget tilsagn om inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd, for å etablere Andøya Space Port. Regjeringens satsing på Andøya Space bidrar til å legge til rette for lønnsomme og fremtidsrettede arbeidsplasser på Andøya. Dersom etableringen av Andøya Space Port blir realisert, vil det kunne bidra til om lag 80 varige arbeidsplasser på Andøya.

I tillegg ble Norges deltakelse i EASP-avtalen videreført gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2020. EASP er en internasjonal avtale som sikrer en viss grunninntekt til Andøya Space, og som bidrar til å finansiere rom- og atmosfæreforskning med forskningsraketter fra Andøya. Dette sikrer fortsatt aktivitet knyttet til forskningsraketter på Andøya og bidrar til å trygge de rundt 100 eksisterende arbeidsplassene i Andøya Space.

Tilsagnet Stortinget har gitt Andøya Space Port (282,6 + 83 millioner kroner) er en flerårig ramme. Dersom betingelsene for tilsagnet er nådd, utbetales egenkapital og tilskudd i takt med prosjektets fremdrift og løpende finansieringsbehov. I 2020 ventes utbetalt 29 millioner kroner i egenkapital og 37 millioner kroner i tilskudd. I statsbudsjettet for 2021 er det foreløpig avsatt 35 millioner kroner i egenkapital og 11 millioner kroner i tilskudd.

Arktisk landbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet er å styrke landbrukets rolle som ressurs for sysselsetting og bosetting i den nordlige landsdelen, sikre gode kompetansemiljø for matproduksjon og etablering av konkurransedyktige verdikjeder knyttet til arktisk kvalitet og tjenester. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot Fylkesmannen i Nordland, de aktuelle fylkeskommunene, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Brønnøysundregistrene

Regjeringen foreslår å øke Brønnøysundregistrenes driftsbevilgning med 40 millioner kroner for å sikre det gode miljøet og kompetansen som virksomheten har opparbeidet seg. Midlene skal blant annet benyttes til å opparbeide et mer effektivt system for virksomhetsstyring og til økt informasjonssikkerhet.

Samtidig er Brønnøysundregistrene gitt i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en prosess for omstilling og effektivisering. Sammen vil bevilgningsøkningen og omstillingsprosessen bidra til å sikre en forsvarlig drift, forvaltning og nødvendig utvikling av Brønnøysundrenes tjenester.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nordland vil bli prioritert i 2021. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred. Det vil også arbeides med utredning av kvikkleiresoner.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,3 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygg- og anleggsprosjekter i Nordland i 2021.

Stortinget har vedtatt å etablere en fremskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. For å følge opp dette vedtaket, planlegges det å benytte midler i pågående prosjekter for forlegninger, messe, velferd/idrettsbygg, infrastruktur, sikring, drivstoffanlegg og fasiliteter til luftvern. En betydelig andel av midlene vil bli benyttet til prosjektet for etablering av fasiliteter for maritime patruljefly. Stortinget har også godkjent fasilitetene for NATOs kampflyberedskap (QRA). Fasilitetene skal etter planen overleveres til Forsvaret sommeren 2021, slik at beredskapsoppdragene for F-35 kampflyene kan løses fra årsskiftet 2021/2022.

Frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår:

 • å øke bevilgningen til Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) med 300 000 kroner til nærmere 2,8 millioner kroner. Økningen går til Ung urfolk scene og er del av regjeringens satsing på kulturelt mangfold.
 • å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. Rittet bruker å gå i de to nordligste fylkene.

Toppidrettstilskudd

NTG Bodø tas med i ordningen med toppidrettstilskudd. Sammen med Wang Toppidrett Hamar får de 6,2 millioner kroner.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår:  

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Nordland Teater (680 000 kroner) og Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (310 000 kroner), Helgeland museum (0,6 millioner kroner) og Nordlandsmuseet (1,9 millioner kroner).

Museum

Regjeringen foreslår: 

 • å øke tilskuddet til Museum Nord med 650 000 kroner for å dekke økte driftsutgifter ved museets nye formidlingsarena på Hurtigrutemuseet i Stokmarknes.
 • å øke tilskuddet til Nordlandsmuseet med 0,5 millioner kroner for å dekke økte driftsutgifter ved Jektefartsmuseet i Bodø.
 • å kanalisere tilskuddet til Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) fra 2021 via Nordnorsk Kunstmuseum.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge økt tilskudd til Nordland Teater på 400 000 kroner til prosjekt rettet mot flerkulturell ungdom, som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

Film

Regjeringen foreslår:

 • å justere fordelingsmodellen for tilskudd til regionale filmfond for å tilrettelegge for videre utvikling og vekst i filmbransjen i nord. Regjeringen foreslår å sette minstetilskuddet til hvert enkelt fond til 20 prosent av den årlige bevilgningen, i stedet for gjeldende minstetilskudd på 4,5 millioner kroner. Med regjeringens forslag til bevilgning på posten vil minstetilskuddet i 2021 øke med 2,4 millioner kroner.

Bibliotek

Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana.

Nord Universitet - Blått bygg

Regjeringen foreslår 15,5 millioner kroner for å ferdigstille forprosjekt for Blått bygg ved Nord Universitet. 

Nordområdene

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner som skal bidra til å styrke kompetanse, fremme næringsliv og internasjonalt samarbeid, og støtte opp om bolyst i nord. Nordområdemeldingen som blir presentert senere i høst, vil beskrive strategier på flere viktige samfunnsområder i årene fremover. Budsjettforslaget for 2021 inneholder tiltak som er viktige for nordområdene innen blant annet forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap, samferdsel, kompetanse og omstilling.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Nordland til gode.  

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 138,3 millioner kroner til Nordland fylkeskommune.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 960 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Nordland kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 10,4 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Nordland gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Nordland 488 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Nordland fylke: Anslag på vekst i frie inntekter  

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Nordland: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Nordland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,7 prosent.

I Nordland har 14 av 41 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Værøy kommune med 4,9 prosent, mens Vevelstad kommune og Træna kommune har lågast vekst med 1,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Nordland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Nordland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

          Vekst frå anslag på rekneskap 2020-2021
  Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2019* Netto lånegjeld 2019* (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2019** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2021 (1000 kr) Nominelle kroner (1000 kr) Prosent
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
1804 Bodø 1,0 98 328 100 2 992 526 91 527 3,2
1806 Narvik .. .. .. 1 358 771 51 106 3,9
1811 Bindal 3,7 111 846 105 117 034 2 440 2,1
1812 Sømna -1,7 74 582 106 150 261 4 796 3,3
1813 Brønnøy 2,6 87 524 98 504 237 9 903 2,0
1815 Vega 0,2 159 596 117 98 332 3 812 4,0
1816 Vevelstad 12,5 92 377 119 53 673 565 1,1
1818 Herøy -0,1 133 644 104 134 804 4 460 3,4
1820 Alstahaug -0,5 132 909 99 453 174 14 085 3,2
1822 Leirfjord 0,5 80 413 104 174 406 7 311 4,4
1824 Vefsn -0,1 91 456 98 819 129 23 632 3,0
1825 Grane 5,7 68 834 105 117 040 2 162 1,9
1826 Hattfjelldal 3,8 57 519 104 110 757 1 566 1,4
1827 Dønna -1,1 130 841 108 116 572 3 121 2,8
1828 Nesna . . 104 130 572 2 184 1,7
1832 Hemnes 2,5 106 333 100 307 480 8 638 2,9
1833 Rana 5,0 70 786 98 1 529 700 38 418 2,6
1834 Lurøy 9,8 39 193 117 197 048 2 868 1,5
1835 Træna . . 119 49 617 541 1,1
1836 Rødøy 2,5 113 650 111 113 256 1 531 1,4
1837 Meløy 3,8 94 741 100 430 593 7 949 1,9
1838 Gildeskål 3,5 122 669 103 154 502 2 445 1,6
1839 Beiarn 8,1 114 747 109 91 238 3 658 4,2
1840 Saltdal -0,3 71 692 99 314 454 12 251 4,1
1841 Fauske -3,7 135 145 98 572 050 12 230 2,2
1845 Sørfold 1,5 86 507 105 150 393 4 314 3,0
1848 Steigen 0,2 107 872 106 192 055 8 395 4,6
1851 Lødingen -5,6 130 908 105 158 695 3 991 2,6
1853 Evenes . . 109 108 986 1 646 1,5
1856 Røst 0,3 102 829 123 52 990 704 1,3
1857 Værøy -1,1 72 111 116 72 610 3 364 4,9
1859 Flakstad 3,7 60 785 113 101 861 1 667 1,7
1860 Vestvågøy -1,7 67 586 100 705 359 19 959 2,9
1865 Vågan -2,8 109 931 98 584 640 13 906 2,4
1866 Hadsel -0,2 125 050 98 502 678 10 351 2,1
1867 Bø -1,5 101 826 102 189 995 3 186 1,7
1868 Øksnes 0,3 86 641 98 287 236 7 409 2,6
1870 Sortland 0,4 83 812 100 634 601 19 290 3,1
1871 Andøy -0,5 63 887 98 310 640 5 802 1,9
1874 Moskenes -8,3 115 555 112 84 363 1 848 2,2
1875 Hamarøy .. .. .. 222 266 3 607 1,6
Til fordeling gjennom året       73 000    
Nordland 0,7           94 007 101 15 523 596 412 638 2,7
             
Nordland fylkeskommune 3,7                   15 262                        117             5 463 805                230 986 4,4

*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).

** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter

.= data ikkje levert

.. = data finst ikkje (samanslåing)

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2019

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2019 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2019

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2021, 1 000 kroner

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2020 til 2021 (prosent)

I 2020 slo 119 kommunar seg saman til 47 nye kommunar, og 13 fylke vart til seks nye fylke. Det inneber at vi ikkje har netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter for desse kommunane og fylkeskommunane.