Statsbudsjettet 2023: Innlandet

Samferdsel

Vei

 • E136 Dombås–Vestnes i Ålesund, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. E136-strekningen er på om lag 150 km fra Dombås sentrum til den møter E39 på Vestnes. Deler av strekningen har dårlig standard med krappe svinger, mange kryss og avkjørsler. Det er i tillegg identifisert 11 skredpunkter på strekningen. Det er utfordringer med fremkommeligheten på vinterstid på grunn av kraftig stigning flere steder. Planarbeid knyttet til å identifisere problemer og planlegge for punktvis utbedring på strekningen er i gang. Det planlegges å sette i gang tiltak i 2023.
 • E16 Kvamskleiva i Vang kommune
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet. Dette omfatter utbedring av en svært skredutsatt strekning på om lag 5,4 km og bygging av en 1,8 km lang tunnel samt utbedring og rassikring av eksisterende vei i tilknytning til den nye tunnelen. Anleggsarbeidene startet opp i 2020, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i oktober 2022. Midlene i 2023 vil gå til restfinansiering av prosjektet.
 • Rv. 4 Roa–Gran grense inkl. Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken i Gran og Lunner kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet. Strekningen er en del av riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua. Prosjektet omfatter bygging av om lag 4,1 km firefeltsvei med midtrekkverk. Sammen med utbyggingen på strekningen Lunner grense–Jaren blir det 13,5 km sammenhengende firefelts vei fra Roa til Jaren. I tillegg omfatter prosjektet bygging av 3,8 km trefelts vei med midtdeler på delstrekningen Jaren–Amundrud. På strekningen Almenningsdelet–Lygnebakken utvides bredden langs om lag 5 km av strekningen. Prosjektet hadde anleggsstart i 2021, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024. Det er lagt opp til at delstrekningen Jaren–Amundrud åpnes for trafikk i desember 2022, og at strekningen Roa–Gran grense åpnes for trafikk i 2023.
 • E6 Moelv–Øyer i Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Prosjektet omfatter 43 km firefelts vei med planlagt fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er delt i tre entrepriser: Moelv–Roterud, Roterud–Storhove og Storhove–Øyer. Hensikten med prosjektet er økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet samt tilgrensende regioner. Delstrekningen E6 Storhove–Øyer er i kontraheringsfasen, og det er lagt opp til byggestart i 2023. For E6 Moelv–Roterud arbeider Nye Veier med prosjektutvikling og planarbeid og målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6, ved å ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig, slik at det oppnås motorveistandard. Strekningen omfatter ny bru over Mjøsa. Delstrekningen E6 Roterud–Storhove er 23 km lang, og Nye Veier vil gjenbruke E6 på store deler av strekningen for å redusere utslipp og naturinngrep. Selskapet er har inngått kontrakt med entreprenør for utarbeidelse av reguleringsplan. Det foreligger innsigelse i forbindelse med passering av Lågendeltaet. Nye Veier legger opp til anleggsstart når kostnadene er innenfor akseptable rammer og innsigelse er avklart.
 • Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet., Elverum og Løten kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Det settes av midler til blant annet det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for riksvei 3 / riksvei 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet.
 • Diverse utbedringstiltak
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Videreføring av arbeidene på utbedringsstrekningen på E16 i Valdres, på delstrekningene Fagernes–Øylo i Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner og Øye–Turtnes i Vang kommune
  • Videreføring av utbedring av rv. 3 på delstrekningene Rendalen–Alvdal, Evenstad–Imsroa og Tunna bru–Lonåsen i Rendalen, Alvdal, Stor-Elvdal og Tynset kommune
  • Utbedringstiltak for å bidra til økt fremkommelighet samt enkelte punktvise skredsikringstiltak på rv.15 Otta–Måløy i Kinn, Stad, Stryn, Skjåk, Lom, Vågå og Sel kommuner i Vestland og Innlandet fylkeskommuner. Videre er det funnet rom for å utbedre enkelte tunneler.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Jernbane

 • Dovrebanen, Stange og Lillehammer kommuner
  Regjeringen prioriterer InterCity-prosjektene på Dovrebanen. Dette inkluderer midler til Kleverud–Sørli, som ble startet opp i 2021, Sørli–Åkersvika, som etter planen starter opp i 2022, og anlegg for togparkering på Hove på Lillehammer, som starter opp i 2023. Når prosjektet er ferdig vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika, og frekvensen mellom Oslo og Hamar kan økes til to tog i timen.
  Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Dovrebanen er på om lag 2,7 milliarder kroner i 2023.
 • Gjøvikbanen, Gran og Vestre Toten kommuner
  Regjeringen realiserer tilbudsforbedringen på Gjøvikbanen. Ved utgangen av første kvartal 2023 skal det være mulig å gå fra ett tog hver andre time til ett tog i timen mellom Oslo og Gjøvik. Dette gir et attraktivt togtilbud med faste intervaller, samtidig som det frigjør sporkapasitet på Oslo S.
 • Gjøvikbanen: Nytt signalsystem, Gran, Vestre Toten og Gjøvik kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2023 er på 2,3 milliarder kroner. Nytt signalsystem vil bli tatt i bruk på Gjøvikbanen på strekningen Gjøvik–Roa i løpet av våren 2023. Dette er noe forsinket sammenlignet med planlagt oppstart høsten 2022.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2023 er på 3,3 milliarder kroner. I Innlandet omfatter dette arbeidet fornyelse av kontaktledningsanlegg på Dovrebanen og tverrfaglig fornyelse fra Hamar og nordover.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 150 millioner kroner til investeringer i forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Innlandet i 2023.  Regjeringen planlegger også å bruke om lag 110 millioner kroner til materiellprosjekter. Midlene planlegges brukt til iverksetting av prosjekt knyttet til etablering av felles rekruttskole for Forsvaret på Terningmoen og mindre investeringer til utstyr for soldater i Rena leir.

Regjeringen foreslår å styrke Hæren med totalt 64 årsverk i 2023. En andel av personelløkningen skal prioriteres til Rena. Regjeringen foreslår å styrke Heimevernet med totalt 15 årsverk i 2023. Personelløkningen skal i hovedsak prioriteres til å bedre robustheten i Heimevernstaben og ivaretakelse av territorielt ansvar lokalisert på Terningmoen.

Regjeringen foreslår å styrke Forsvarets høgskole gjennom å øke utdanningskvoten på Cyberingeniørskolen med fem studieplasser.

Høgskolen i Innlandet

Regjeringen foreslår 1,4 milliarder kroner i rammebevilgning til Høgskolen i Innlandet.

Lagring av Kjell Aukrusts verker

Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner til Alvdal kommune som støtte til bygging av et magasin for lagring av Kjell Aukrusts verker.

Opprydding av gammel gruvedrift i Folldal

Regjeringen foreslår 16 millioner kroner i 2023 til gjennomføring av miljøtiltak for å redusere forurensingen etter den tidligere gruvevirksomheten i Folldal.

Bevilgningen gjør det mulig for Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) å igangsette første trinn av den helhetlige tiltaksplanen for Folldal. Planen ble utarbeidet i 2021.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 97 millioner kroner til Innlandet fylkeskommune.

Scenekunst

Ringsakeroperaen

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Ringsakeroperaen med 0,6 millioner kroner til oppgradering av lokaler.

Kulturfestivalen Peer Gynt

Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til Kulturfestivalen Peer Gynt (tidligere Peer Gynt-stemnet) med 1 million kroner til 4,3 millioner kroner.

Kommunane i Innlandet: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Innlandet samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,5 prosent.

I Innlandet har 16 av 46 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Løten kommune med 5,7 prosent, mens Engerdal kommune har lågast vekst med 1,5 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Innlandet fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Innlandet fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,9 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
3401 Kongsvinger 6,6  89 379 96 1 197 396 46 080 4,0
3403 Hamar 7,7 96 248 96 2 043 353 71 924 3,6
3405 Lillehammer 5,8 124 702 96 1 793 489 62 184 3,6
3407 Gjøvik 3,4 68 928 95 1 906 549 66 259 3,6
3411 Ringsaker 4,2 88 361 95 2 218 877 82 184 3,8
3412 Løten 7,9 65 453 94 495 977 26 956 5,7
3413 Stange 4,1 78 351 95 1 364 313 53 701 4,1
3414 Nord-Odal 1,3 115 372 98 348 298 9 868 2,9
3415 Sør-Odal 4,0 87 829 95 504 452 16 332 3,3
3416 Eidskog 0,6 87 038 96 429 652 12 429 3,0
3417 Grue 1,4 80 878 100 328 542 7 364 2,3
3418 Åsnes 3,2  85 204 99 510 038 14 710 3,0
3419 Våler 1,1  125 336 98 261 609 9 946 4,0
3420 Elverum 3,3  99 345 95 1 374 562 41 429 3,1
3421 Trysil 4,0 100 266 97 472 553 12 728 2,8
3422 Åmot 4,1  88 277 102 305 281 9 462 3,2
3423 Stor-Elvdal -1,1 76 421 99 190 625 6 441 3,5
3424 Rendalen 7,5 81 294 99 148 234 3 567 2,5
3425 Engerdal 2,0 112 638 104 117 072 1 726 1,5
3426 Tolga 4,4 115 427 103 132 304 5 514 4,3
3427 Tynset 2,5  82 471 96 408 051 19 477 5,0
3428 Alvdal 3,5  91 178 100 190 549 4 844 2,6
3429 Folldal 1,3 71 275 104 127 849 3 502 2,8
3430 Os 6,2 98 534 105 148 587 4 009 2,8
3431 Dovre 6,5 69 028 99 191 631 5 558 3,0
3432 Lesja 7,0 109 594 100 164 237 4 854 3,0
3433 Skjåk 9,6 63 893 99 161 388 6 084 3,9
3434 Lom 7,1 88 081 98 167 178 4 406 2,7
3435 Vågå 4,3 80 605 98 263 311 7 603 3,0
3436 Nord-Fron 7,2 92 150 97 406 175 15 027 3,8
3437 Sel 5,6 98 291 96 406 066 17 532 4,5
3438 Sør-Fron 5,1 79 285 97 220 538 9 875 4,7
3439 Ringebu 3,0 131 736 99 308 203 8 753 2,9
3440 Øyer 3,1 107 084 96 352 279 10 887 3,2
3441 Gausdal 9,1 121 017 97 398 661 11 293 2,9
3442 Østre Toten 4,6 84 782 95 952 575 30 811 3,3
3443 Vestre Toten 1,6 120 948 95 852 333 27 564 3,3
3446 Gran 3,6 70 734 95 896 245 27 384 3,2
3447 Søndre Land 2,1 104 544 97 384 181 11 430 3,1
3448 Nordre Land 7,5 85 930 96 463 427 19 458 4,4
3449 Sør-Aurdal 3,2 99 447 98 242 625 5 900 2,5
3450 Etnedal 4,8 72 965 104 115 864 2 519 2,2
3451 Nord-Aurdal 3,3 101 551 97 436 472 12 556 3,0
3452 Vestre Slidre 12,6 84 866 102 158 809 4 141 2,7
3453 Øystre Slidre 6,7 124 406 99 234 076 7 658 3,4
3454 Vang 14,8 118 306 102 137 830 5 781 4,4
Til fordeling gjennom året       34 875    
Innlandet 4,8 93 105 96 24 967 190 838 490 3,5
             
Innlandet fylkeskommune 7,6 11 512 93 5 771 559 217 135 3,9
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)