Statsbudsjettet 2023: Vestland

Samferdsel

Vei

 • E39 Svegatjørn–Rådal i Bergen og Bjørnafjorden kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 km firefelts vei i ny trasé vest for Fjøsanger. Det omfatter blant annet bygging av tre tunneler på til sammen om lag 13 km. Prosjektet omfatter også utbedring av Nesttun- og Hopstunnelene på E39. Anleggsarbeidene startet i 2015, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i oktober 2022.
 • E39 Myrmel–Lunde i Sunnfjord kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av ny vei på 3,7 km, der 1 km er tunnel. Eksisterende vei er smal og har dårlig kurvatur og bæreevne. Det er derfor nedsatt fartsgrense på strekningen. Anleggsarbeidene startet i 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i desember 2023.
 • E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien) i Bergen kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet er en del av utbyggingen av sammenhengende gang- og sykkelveiruter langs de viktigste hovedveiene inn til Bergen sentrum. Anleggsarbeidene startet i 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk våren 2023.
 • Rv. 555 Damsgård- og Nygårdstunnelene i Bergen kommune
  Regjeringen prioriterer å utbedre Damsgård- og Nygårdstunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektro-forskriftene. Arbeidene var først planlagt startet opp våren 2022. Da konkurransen ble utlyst, var det kun én tilbyder, og konkurransen ble derfor avlyst. Det vurderes mulige tiltak for å legge til rette for økt konkurranse, fremdriften er derfor usikker.
 • Rv. 555 Sotrasambandet i Øygarden og Bergen kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Det settes av midler til blant annet riksvei 555 Sotrasambandet. Prosjektet gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid, der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Regjeringen prioriterer midler til såkalte milepælsutbetalinger, som OPS-selskapet får utbetalt når ulike milepæler i utbyggingen er nådd. Prosjektet omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei, hvor om lag 4,6 km går i tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på 0,9 km med separat gang- og sykkelvei. I tillegg inngår tre mindre bruer i prosjektet. Totalt er det planlagt å bygge 14 km gang- og sykkelvei, der 7,8 km bygges som høystandard løsning med skille mellom syklende og gående. Forberedende arbeider før byggestart ble startet opp våren 2022. OPS-kontrakt ble inngått i mars 2022, og anleggsarbeidene planlegges startet opp i 2023. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2027.
 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Ullensvang og Vinje kommuner i Vestland samt Vestfold og Telemark fylkeskommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbedringen av E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Anleggsarbeidene startet opp i 2020 og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i november 2022. Midlene vil i 2023 gå til restfinansiering av prosjektet.
 • E16 Lærdalstunnelen i Aurland og Lærdal kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre rehabiliteringen av E16 Lærdalstunnelen. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Blant annet skal det bygges flere nye tekniske bygg med tilhørende bergrom. I tillegg omfatter prosjektet utskifting av lysanlegget, etablering av nødstasjoner, installering av ledelys samt nytt overvåkingssystem. Det er lagt opp til at utbedringsarbeidene kan starte opp høsten 2023, og arbeidene er ventet ferdigstilt i 2028.
 • E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene i Aurland kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre oppgraderingen av tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Arbeidene startet i 2016, og er planlagt ferdigstilt i desember 2022. Midlene vil i 2023 gå til restfinansiering av prosjektet.
 • E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hernes- og Hyvingstunnelene i Vaksdal kommune og Voss herad
 • Regjeringen prioriterer å videreføre oppgraderingen av tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Utbedringsarbeidene startet sommeren 2022, de ventes ferdigstilt i 2026.
 • E16 Arnanipa-, Sætre-, Bjørkhaugtunnelene i Bergen kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre oppgraderingen av tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Blant annet skal det bygges flere nye tekniske rom. Det er behov for å skifte ut en del av systemet for å håndtere overvann og brannfarlig væsker samt det eksisterende ventilasjonssystemet. Arbeidene startet i 2019 og er planlagt ferdig i desember 2022. Midlene vil i 2023 gå til restfinansiering av prosjektet.
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden i Sunnfjord kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 6,5 km lang tunnel i tilknytning til den eksisterende Støylsnestunnelen, frem til Kjøsnes i Jølster i Sunnfjord kommune. På Kjøsnes blir det bygd om lag 0,35 km vei fra tunnelåpningen og frem til eksisterende riksvei 5. Anleggsarbeidene startet i 2019, og prosjektet åpner for trafikk i oktober 2022. Midlene vil i 2023 gå til restfinansiering av prosjektet.
 • Rv. 13 Jøsendal–Voss–Hella–Sogndal i Ullensvang, Ulvik, Eidfjord, Vik og Sogndal kommuner og Voss herad
  Riksvei 13 fra Skare i Ullensvang til Sogndal i Vestland har en lokal og regional funksjon for mange kommuner og lokalsamfunn. Rv. 13 fra Skare til Sogndal er en strekning på i overkant av 220 km. De regionale sentrene Odda, Voss og Sogndal i Vestland fylke bindes sammen av strekningen. Strekningen er viktig for regionalt næringsliv og turisme. På strekningen mellom Skare og Sogndal er det rundt 30 identifiserte skredpunkter. Vel 20 av disse er kategorisert med middels og høy skredfare. I tillegg til skredfare er veien stedvis svært smal. For å bidra til en trygg og fremkommelig vei planlegges det for punktvise skredsikringstiltak. Nye Veier arbeider med helhetlige analyser på strekningen rv. 13 Skare–Sogndal, der det særlig ses på mulige tiltak mot ras og tiltak som øker fremkommeligheten og forutsigbarheten for brukerne. Det overordnede analysearbeidet av strekningen, som også inkluderer vurdering av ny Vikafjelltunnel, planlegges ferdigstilt i 2023. Selskapet planlegger å gjennomføre ett strakstiltak på rv. 13 mellom Odda og Tyssedal med planlagt oppstart i 2023.
 • Rv. 7 Hønefoss–Bu og rv. 52 Gol–Borlaug i Ullensvang, Eidfjord, Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Lærdal, Nesbyen, Flå og Ringerike kommuner i Vestland og Viken fylkeskommuner
  Det er planlagt å gjennomføre enkelte utbedringstiltak. Det prioriteres blant annet midler til restfinansiering av arbeidene med å utbedre Skjøiten bru på riksvei 52 i Hemsedal kommune. Rv. 52 er den fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet med høyest andel tungtransport. Tiltakene på rv. 52 skal bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og driftsforholdene, særlig på vinterstid.
 • Diverse utbedringstiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Utbedringstiltak for å bidra til økt fremkommelighet samt enkelte punktvise skredsikringstiltak på riksvei15 Otta–Måløy i Kinn, Stad, Stryn, Skjåk, Lom, Vågå og Sel kommuner i Vestland og Innlandet fylkeskommuner. Videre er det funnet rom for å utbedre enkelte tunneler.
  • Videreføring av arbeidene med å utbedre en rekke tunneler på E16, slik at disse tilfredsstiller krav i tunnelsikkerhetsdirektivet.
  • Videreføring av arbeidet med reguleringsplaner for prosjektet E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) i Bjørnafjorden, Stord og Tysnes kommuner.
  • Videreføring av arbeidet med kommunedelplaner for prosjektet E39 Bokn–Stord i Bokn, Tysvær og Sveio kommuner i Vestland og Rogaland fylkeskommuner.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Jernbane

 • Effektpakke Flere tog på Vossebanen (Arna-Bergen), Bergen kommune
  Det settes av 1,2 milliarder kroner til effektpakken i 2023.
  • Regjeringen prioriterer rasjonell fremdrift på prosjektet Arna–Fløen (Ulriken tunnel). Prosjektet omfatter et nytt enkeltsporet tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av Arna stasjon, nye bruer ved Fløen og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel for å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Prosjektet har en total lengde på 10,6 km, og om lag 8 km er i den nye tunnelen. Tunnelene utrustes også for forbedret mobil- og internettdekning for de reisende.
  • Regjeringen prioriterer rasjonell fremdrift på prosjektet Fløen–Bergen/Nygårdstangen godsterminal. Prosjektet omfatter 1,3 km nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon, oppgradering av dagens spor med nytt jernbaneteknisk anlegg, inkludert nytt signal- og sikringsanlegg. Dette gir mulighet for en dobling i togavgangene på lokaltogene mellom Bergen og Arna, fra to avganger i timen til fire. I tillegg skal Nygårdstangen godsterminal moderniseres med en økning i kapasiteten på minst 50 prosent.
 • Bergensbanen: Nytt signalsystem i Ringerike, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hol Ulvik, Aurland, Voss, Vaksdal og Bergen kommuner i Viken og Vestland fylkeskommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Signalsystemet vil etter planen bli tatt i bruk på Bergensbanen mellom Hønefoss og Arna i 2023. Det totale anslaget til nytt signalsystem til hele jernbanenettet er på 2,3 milliarder kroner i 2023. 
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornyingen omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget med tanke på infrastruktur til hele jernbanenettet er på 3,3 milliarder kroner. I Vestland omfatter dette arbeidet fornyelse av kontaktledningsanlegg på Bergensbanen.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Bergensområdet 2019–2029, Bergen, Askøy, Øygarden, Alver og Bjørnafjorden kommuner
  Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Regjeringen prioriterer statlige midler til å følge opp forpliktelsene i avtalen. Foreløpig fordeling av midler er som følger:
  • 368 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene går blant annet til å videreføre utbyggingen av E39 Sykkelstamvei Kristianborg–Bergen sentrum langs Bybanen til Fyllingsdalen, og til å starte byggingen av tre parseller på E39 Sykkelstamveien, Nesttun–Skjold, Bradbenken–Sandvikstorget og Sandvikstorget–Glassknag. Det settes også av midler til gang- og sykkeltiltak på riksvei 555 / fylkesvei 558 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate. Kollektivtiltak på E16 / fylkesvei 585 Olav Kyrres gate fullføres.
  • 341 millioner kroner i belønningsmidler som i hovedsak skal brukes til drift av kollektivtransport og mindre kollektivtiltak i avtaleområdet.
  • Bybanen til Fyllingsdalen skal etter planen åpnes for trafikk i november i år. Det statlige bidraget vil i sin helhet være utbetalt ved utgangen av 2022. Det settes derfor ikke av statlig tilskudd i 2023. Utgifter til etterarbeid dekkes med bompenger.
  • 118 millioner kroner i tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud, fordelt med 59 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til reduserte bompenger går til å redusere takstene for nullutslippskjøretøy. Midlene til bedre kollektivtilbud går til Bybanen i Bergen.
  • 54 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Midlene går til takstreduksjon for kollektivreisende med periodebillett.
  • 142 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på kommunal og fylkeskommunal vei, som blant annet brukes til å bli ferdig med prosjektet Infrastruktur Paradis i Bergen, videreføre fylkesvei 5308 Sagstadvegen og starte opp prosjektene fylkesvei 5254 Kleppevegen ved Myrane i Askøy kommune, fylkesvei 552 Hatvikvegen i Bjørnafjorden kommune, kommunal vei 1136 sentrumsgate Grønamyrsveien i Øygarden kommune og kommunal vei 1158 Kvernhusdalen i Askøy kommune.

Bergen tinghus

Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner til arbeidet med Bergen tinghus.

Forskning og kunnskap om sameksistens til havs

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet til styrking av kunnskapsgrunnlag og forvaltning for utvikling av havvind og havbruk til havs.

Midlene skal bidra til økt kunnskap knyttet til lokalisering, regelverksutvikling, effekter på miljø og legge til rette for sameksistens med andre næringer. Dette er en videføring av styrkingen av kunnskapsgrunnlaget for sameksistens mellom havnæringene i revidert nasjonalbudsjett 2022.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 400 millioner kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Vestland i 2023. I tillegg planlegger regjeringen å bruke om lag 4,6 milliarder kroner til materiellprosjekter.

Prosjektet for infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern planlegges ferdigstilt i 2023. Prosjektet for etablering av vedlikeholdsfasiliteter for nye ubåter med tilhørende kaianlegg på Haakonsvern, som ble godkjent ved Stortingets behandling av Innst. 346 S (2018–2019) til Prop. 60 S (2018–2019) i juni 2019, videreføres. Prosjektering av kaia ferdigstilles i 2023, prosjektering av ytterligere bygningsmasse vil pågå i 2023. Prosjektet er en konsekvens av Stortingets beslutning om å anskaffe fire nye ubåter. På materiellsiden er hoveddelen knyttet til anskaffelse av flere investeringer til Marinens kampfartøyer, nye ubåter og materiell til Forsvarets spesialstyrker.

Regjeringen foreslår å styrke Sjøforsvaret med totalt 37 årsverk i 2023. En andel av personelløkningen skal prioriteres til Haakonsvern orlogsstasjon.

Regjeringen foreslår å styrke Forsvarets høgskole gjennom å øke utdanningskvoten på Sjøkrigsskolen med 18 studieplasser.

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene. Dette skal skje i dialog med fylkeskommunen.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet – samlokalisering

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet regjeringen en gjennomgang av de statlige byggeprosjektene med sikte på å få ned kostnadene. På bakgrunn av denne gjennomgangen foreslår regjeringen å avslutte prosjektet for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Regjeringen setter i gang en utredning av konseptvalg for ivaretakelse av Havforskningsinstituttets bygningsmessige behov, der nye lokaliteter til Havforskningsinstituttet inngår.

Nasjonalparker

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til autorisasjon av senter på vestsiden av Reinheimen nasjonalpark (dvs. tilskudd til administrasjon, informasjonstiltak, naturretteledning o.a.), og et på vestsiden av Jotunheimen nasjonalpark.

Områdesatsinger i Bergen

Regjeringen foreslår å bevilge 17,9 millioner kroner til områdesatsinger i Bergen.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 118,2 millioner kroner til Vestland fylkeskommune.

Universitet og høyskoler

Bergen arkitekthøyskole

Regjeringen foreslår 22,7 millioner kroner i rammebevilgning til Bergen arkitekthøyskole.

Høgskulen på Vestlandet

Regjeringen foreslår 2,3 milliarder kroner i rammebevilgning til Høgskulen på Vestlandet.

Norges handelshøyskole

Regjeringen foreslår 619,2 millioner kroner i rammebevilgning til Norges handelshøyskole.

Universitetet i Bergen

Regjeringen foreslår 4,1 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Bergen.

Kommunane i Vestland: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Vestland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,5 prosent.

I Vestland har 20 av 43 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lærdal kommune med 6,5 prosent, mens Fedje kommune har lågast vekst med 1,7 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Vestland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Vestland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,3 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
4601 Bergen 4,6 63 523 99 18 117 773 562 645 3,2
4602 Kinn 2,1 149 654 99 1 200 837 49 602 4,3
4611 Etne 2,5 67 029 96 298 104 10 566 3,7
4612 Sveio 4,0 68 956 96 405 831 15 503 4,0
4613 Bømlo -0,5 78 747 96 823 349 27 079 3,4
4614 Stord 2,4 129 792 95 1 243 016 64 542 5,5
4615 Fitjar 1,0 71 796 97 222 903 6 158 2,8
4616 Tysnes 3,5  87 072 105 242 573 5 364 2,3
4617 Kvinnherad 13,3 105 297 98 897 448 24 127 2,8
4618 Ullensvang 3,5 105 314 105 840 058 27 712 3,4
4619 Eidfjord 13,4 141 227 115 92 219 3 429 3,9
4620 Ulvik 3,9 115 363 105 102 303 4 019 4,1
4621 Voss 2,9 54 078 98 1 128 018 44 099 4,1
4622 Kvam 7,0 134 318 97 612 498 20 810 3,5
4623 Samnanger 4,8  97 518 98 183 126 5 207 2,9
4624 Bjørnafjorden 6,7 112 690 97 1 683 739 62 559 3,9
4625 Austevoll 3,2 103 491 110 426 857 10 716 2,6
4626 Øygarden -0,1 71 820 97 2 512 380 97 095 4,0
4627 Askøy 4,2 103 857 95 1 929 370 60 918 3,3
4628 Vaksdal 3,3 120 821 97 300 820 7 792 2,7
4629 Modalen 7,3 206 026 123 55 583 1 938 3,6
4630 Osterøy 1,6 75 838 95 523 717 17 568 3,5
4631 Alver 3,2 104 460 100 2 042 455 81 379 4,1
4632 Austrheim 2,2 98 212 101 216 512 6 148 2,9
4633 Fedje -1,4 98 873 115 61 359 1 004 1,7
4634 Masfjorden 13,2  93 029 102 149 562 3 276 2,2
4635 Gulen 4,9  82 105 105 197 268 5 247 2,7
4636 Solund 2,5 161 813 110 78 531 1 512 2,0
4637 Hyllestad 0,0 145 695 105 118 044 4 103 3,6
4638 Høyanger 0,2 159 960 99 300 983 8 822 3,0
4639 Vik 4,6 135 924 100 209 890 5 401 2,6
4640 Sogndal 4,2 76 293 102 855 255 37 672 4,6
4641 Aurland 10,3 111 641 106 145 107 6 867 5,0
4642 Lærdal 8,7 144 261 103 171 194 10 462 6,5
4643 Årdal 0,6 79 744 103 395 835 21 598 5,8
4644 Luster 12,5 77 595 97 401 235 19 773 5,2
4645 Askvoll 0,3 102 662 98 241 145 8 412 3,6
4646 Fjaler 1,3 154 051 99 239 321 5 436 2,3
4647 Sunnfjord 2,6 99 791 101 1 568 146 48 224 3,2
4648 Bremanger 3,8 100 621 98 290 709 8 745 3,1
4649 Stad 4,3 127 070 100 686 089 19 007 2,8
4650 Gloppen 4,4 127 389 97 450 070 19 130 4,4
4651 Stryn 0,0 85 065 94 510 440 20 419 4,2
Til fordeling gjennom året       30 000    
Vestland 4,1 84 184 99 43 201 674 1 472 088 3,5
             
Vestland fylkeskommune 9,1 21 858 104 11 693 494 585 483 5,3
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2021 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)