Statsbudsjettet 2023: Møre og Romsdal

Samferdsel

Vei

 • E39 Lønset–Hjelset i Molde kommune
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre anleggsarbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en 9,3 km lang strekning på E39 øst for Molde. Veien bygges i ny trasé. Dagens vei blir lokalvei. Prosjektet omfatter også å etablere en sammenhengende løsning for gående og syklende på strekningen. Anleggs­­­­­­arbeidene startet i 2021. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.
 • E136 Breivika–Lerstad i Ålesund kommune
  Regjeringen prioriterer midler til prosjektet E136 Breivika–Lerstad, som inngår i Bypakke Ålesund. Målet med bypakken i Ålesund er at flere skal sykle, gå og reise kollektivt, og at andelen bilreiser skal reduseres. E136 Breivika–Lerstad er det største prosjektet i Bypakke Ålesund. Prosjektet omfatter bygging av en 3 km ny firefelts vei i tunnel fra Breivika til Lerstad. I tillegg skal det bygges et nytt toplanskryss. Prosjektet skal redusere miljøbelastningen og barrierevirkningen for bydelen Lerstad der eksisterende fylkesvei går, og for bydelen Åse, som får redusert trafikkbelastning når E136 legges utenom bydelen. Prosjektet skal fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre kapasitet i veinettet for buss og ved å legge til rette for gående og syklende. Det vil gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og lavere ulykkeskostnader, og den nye veien vil ha en standard som er tilpasset fremtidig kjørehastighet og transportvekst. Anleggsarbeidene startet opp i 2022, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026.
 • E136 Dombås–Vestnes i Ålesund, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. E136-strekningen er på om lag 150 km fra Dombås sentrum til den møter E39 på Vestnes. Deler av strekningen har dårlig standard med krappe svinger, mange kryss og avkjørsler. Det er i tillegg identifisert 11 skredpunkter på strekningen. Det er utfordringer med fremkommeligheten på vinterstid på grunn av kraftig stigning flere steder. Planarbeid knyttet til å identifisere problemer og planlegge for punktvis utbedring på strekningen er i gang. Det planlegges å sette i gang tiltak i 2023.
 • Diverse utbedringstiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • utbedring av en rekke ferjekaier på E39 i Sunnmøre
  • videreføring av arbeidene med utbedringsstrekningen Oppdal–Sunndalsøra på riksvei 70 i Oppdal og Sunndal kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner.
  • ferdigstilling av arbeider med forundersøkelser for E39 over Sulafjorden i Hareid og Sula kommuner.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen foreslår å videreføre en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2023 settes det av 30 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til to til tre byer som en engangsutbetaling. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene. Dette skal skje i dialog med fylkeskommunen.

Høyskoler

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høyskole i logistikk

Regjeringen foreslår 338,3 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskolen i Molde.

Høgskulen i Volda

Regjeringen foreslår 435,1 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskulen i Volda.

Høyskolesenteret i Kristiansund

Regjeringen foreslår 8,5 millioner kroner i tilskudd til Høyskolesenteret i Kristiansund.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 74,2 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kommunane i Møre og Romsdal: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Møre og Romsdal samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,6 prosent.

I Møre og Romsdal har 16 av 26 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Ulstein kommune med 5,4 prosent, mens Aure kommune har lågast vekst med 1,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Møre og Romsdal fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Møre og Romsdal fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,3 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
1505 Kristiansund 2,2 116 729 95 1 533 881 48 241 3,2
1506 Molde 2,6 138 734 98 2 142 900 85 589 4,2
1507 Ålesund 0,4 94 024 99 4 275 139 131 480 3,2
1511 Vanylven 1,4 73 311 100 235 255 7 242 3,2
1514 Sande 1,9 102 328 102 187 639 6 017 3,3
1515 Herøy 0,0 103 238 96 578 079 21 082 3,8
1516 Ulstein 0,8 168 782 98 578 650 29 399 5,4
1517 Hareid 0,8 136 751 95 355 594 16 252 4,8
1520 Ørsta 1,1 111 617 94 728 159 31 180 4,5
1525 Stranda -0,1 160 458 98 312 872 10 168 3,4
1528 Sykkylven 1,6 73 990 96 480 104 16 460 3,6
1531 Sula 4,0 104 356 95 644 469 22 153 3,6
1532 Giske 4,5 117 026 96 574 736 23 736 4,3
1535 Vestnes -1,8 98 793 97 467 566 16 448 3,6
1539 Rauma 0,0 114 625 96 499 062 16 719 3,5
1547 Aukra 12,4 159 802 96 254 672 13 000 5,4
1554 Averøy -0,6 89 965 95 384 422 14 529 3,9
1557 Gjemnes -2,3 81 329 99 195 828 5 597 2,9
1560 Tingvoll 1,3 112 114 97 231 597 6 215 2,8
1563 Sunndal 3,8 73 793 98 501 456 25 203 5,3
1566 Surnadal 2,3 103 121 97 410 510 12 165 3,1
1573 Smøla 2,5 142 699 100 173 217 8 053 4,9
1576 Aure 2,6 97 150 112 284 585 4 430 1,6
1577 Volda 1,7 139 205 100 737 579 27 640 3,9
1578 Fjord -1,8 148 916 113 224 977 9 131 4,2
1579 Hustadvika 4,3 96 744 98 918 239 34 804 3,9
Til fordeling gjennom året       15 566    
Møre og Romsdal 1,8 111 319 98 17 926 756 624 149 3,6
             
Møre og Romsdal fylkeskommune 6,2 29 325 101 5 582 004 282 625 5,3
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)