Statsbudsjettet 2023: Trøndelag

Samferdsel

Vei                                                                                                                                                  

 • E39 Klett–Bårdshaug, Melhus, Skaun og Orkland kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Det settes av midler til blant annet det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Klett–Bårdshaug. I tillegg settes det av midler til utbedring av fem tunneler på OPS-strekningen, slik at disse tilfredsstiller krav i tunnelsikkerhetsforskriften.
 • E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra, Heim kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av prosjektet, som omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen 26 km. Med denne ombyggingen blir E39 på strekningen i Heim kommune innkortet med 5 km, til 43 km. Strekningen bygges som tofelts vei, delvis i eksisterende trasé og delvis i ny trasé. Prosjektet omfatter blant annet å legge E39 utenom tettstedet Liabø. Anleggsarbeidet startet i 2020, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2025.
 • E6 Nedgård (Ulsberg)–Melhus, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. I 2021 ble strekningen, etter avtale med Samferdselsdepartementet, forlenget til Nedgård og utvidet fra fire til fem entrepriser. Delprosjektet E6 Kvål–Melhus sentrum åpnet i juni 2022.E6 fra Berkåk til Vindåsliene er 16 km lang. Det blir fire kjørefelt, og fartsgrensen er hovedsakelig 110 km/t. Planen er å starte bygging av denne parsellen i 2023. På de tre øvrige delprosjektene – Nedgård–Berkåk, Korporalsbrua–Gyllan og Gyllan–Kvål – pågår arbeider med å optimalisere kostnader og nytte, og med reguleringsplan.
 • Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune
  Utbyggingen av prosjektet riksvei 706 Nydalsbrua med tilknytninger fortsetter. Det omfatter bygging av ny firefelts bru over Nidelva med tilknytninger til veinettet på begge sider av elva og inngår i utbyggingen av ringveisystemet rundt Trondheim. Prosjektet finansieres med statlige midler og bompenger. Prosjektet inngår i Miljøpakke Trondheim trinn 3. Deler av de statlige midlene forskutteres med bompenger fra Miljøpakke Trondheim. Anleggsarbeidene startet i 2020, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
 • E6 Ranheim–Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Selskapet vil fortsette utbyggingen av prosjektet E6 Ranheim–Åsen. Det legges til grunn 110 km/t fartsgrense på mesteparten av strekningen. Strekningen er inndelt i to delprosjekter. Delprosjektet E6 Ranheim–Værnes utvider 23 km ekstra firefeltsvei mellom Trondheim og Stjørdal. Nye tunnelløp er en del av denne utbyggingen, og de er viktige for å forbedre rømningsmulighetene i tunnelene og bidra til redusert og forutsigbar reisetid mellom Trondheim og Værnes. Byggingen startet i 2020, og prosjektet er planlagt bygd ferdig frem til Værnes i 2025. Delprosjektet E6 Kvithammar–Åsen på om lag 19 km utbedrer veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer. Prosjektet er under bygging og er planlagt ferdig i 2026.
 • Diverse utbedringtiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Utbedring av enkelte bruer.
  • Tiltak for å redusere møteulykker samt for å redusere sannsynlighet for og konsekvensene av utforkjøringer.
  • Diverse mindre skredsikringstiltak.
  • Videreføring av arbeidene med utbedringsstrekningen Oppdal–Sunndalsøra på riksvei 70 i Oppdal og Sunndal kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner.
  • Utbedringstiltak på E6 Fjerdingen–Grøndalselv i kommunene Grong og Namsskogan med ny trasé der det er nødvendig.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Jernbane

 • Trønder- og Meråkerbanen, Trondheim, Meråker, Stjørdal, Melhus, Midtre Gauldal og Steinkjer kommuner
  Regjeringen prioriterer utbygging av Trønder- og Meråkerbanen. Det totale anslaget for tiltakene er på 500 millioner kroner. Dette omfatter følgende prosjekter:
  • Videreføre prosjektet med delelektrifisering. Dagens trasé fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til henholdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen) skal elektrifiseres. I tillegg skal strekningen Stavne–Leangen elektrifiseres.
  • Videreføre planleggingen av tiltak som er nødvendig for å innføre to tog i timen på strekningen Melhus–Steinkjer.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Trondheims-området 2019–2029, Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik kommuner
  Byvekstavtalen ble inngått i 2019. I 2020 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen som er en oppfølging av bompengeavtalen fra 2019. Regjeringen prioriterer statlige bidrag til avtalen. Fordeling av midler er som følger:
  • Om lag 100 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene går til å bygge ut hovedsykkelvei langs riksvei 706 mellom Gildheim og Sluppen i Trondheim.
  • Om lag 290 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk og sykkeltiltak på fylkesvei og kommunal vei.
  • Om lag 170 millioner kroner i statlige midler til Metrobussen, fordelt på Kongens gate, inkludert Nordre Ilevollen, og oppstart Innherredsvegen.
  • Om lag 60 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud i 2022, fordelt med om lag 30 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til bedre kollektivtilbud går til investeringer og driftstiltak i Metrobussprosjektet.
  • Om lag 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Tilskuddet skal blant annet brukes til takstreduksjon for å øke passasjerbelegget i lavtrafikkperioder og for å få flere fritidsreiser over på kollektivtransport.
  • Om lag 70 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på kommunal og fylkeskommunal vei, som i sin helhet går til Saupstadbrua (Bjørndalen gang- og sykkelbru).
  • Om lag 100 millioner kroner til stasjons- og knutepunktutvikling langs Trønderbanen.

«ABC for god psykisk helse – en folkehelsekampanje» – pilot

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til Trøndelag fylkeskommune for å gjennomføre piloten «ABC for god psykisk helse – en folkehelsekampanje».

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 950 millioner kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Trøndelag i 2023. I tillegg planlegger regjeringen å bruke om lag 8,5 milliarder kroner til materiellprosjekter.

Stortinget vedtok ved behandling av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) at hovedbasen for Forsvarets nye kampfly skulle etableres ved Ørland flystasjon. Flere av prosjektene som følger av vedtaket er nå i avslutningsfasen og planlegges ferdigstilt i 2023. Utbedring av hovedrullebanen videreføres. Prosjektet med den største planlagte utbetalingen i Trøndelag i 2023 er oppgradering av infrastruktur på Værnes. Hoveddelen av materiellprosjektene er knyttet til anskaffelsen av nye kampfly F-35.

Regjeringen foreslår å styrke Forsvarets høgskole gjennom å øke utdanningskvoten på Luftkrigsskolen med 20 studieplasser.

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene. Dette skal skje i dialog med fylkeskommunen.

Landingsplasser for nye redningshelikoptre ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus

Regjeringen foreslår å bevilge 135,6 millioner kroner til tilpasning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus. Landingsplassene planlegges sluttført i 202

Ocean Space Centre

Regjeringen foreslår 1 150 millioner kroner til byggeprosjektet, utstyr og inventar for Ocean Space Centre.

Områdesatsinger i Trondheim

Regjeringen foreslår å bevilge 8,2 millioner kroner til områdesatsinger i Trondheim.

Rassikring av gruveganger på Øvre Storwartz på Røros

Av hensyn til publikum, personell og bygninger foreslår regjeringen å bevilge 2 millioner kroner til rassikring av gruveganger på Øvre Storwartz på Røros. Gruvene ligger i et populært statlig sikret friluftsområde. Svært grunne gruveganger ligger delvis under minst én fredet bygning fra kobberverkets drift. Denne kan bli ødelagt uten sikring.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 102 millioner kroner Trøndelag fylkeskommune.

Siva SF

Regjeringen foreslår å styrke eiendomsvirksomheten i Siva med 100 millioner kroner i 2023, hvorav 35 millioner kroner tilført som risikokapital og 65 millioner kroner tilført som egenkapital.

Grønne industri- og eiendomsprosjekter skal prioriteres gjennom styrkingen. Regjeringen foreslår videre en økning på 5 millioner kroner for at Siva skal ivareta en ny oppgave relatert til arbeid med tilrettelegging av industritomter.

Universitet og høyskole

Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning
Regjeringen foreslår 156,8 millioner kroner i rammebevilgning til Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning.

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Regjeringen foreslår 7,5 milliarder kroner i rammebevilgning til NTNU. Regjeringen foreslår i tillegg 73 millioner kroner til prosjektering av nytt campus. NTNU har også studiested i Ålesund og på Gjøvik.

Kommunane i Trøndelag: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Trøndelag samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,5 prosent.

I Trøndelag har 18 av 38 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Tydal kommune med 5,4 prosent, mens Frøya kommune har lågast vekst med -0,2 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Trøndelag fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Trøndelag fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
5001 Trondheim 6,6 80 765 98 12 523 375 396 445 3,3
5006 Steinkjer 3,9 145 304 97 1 640 776 64 555 4,1
5007 Namsos 2,1 99 047 103 1 090 789 33 797 3,2
5014 Frøya 13,2 174 019 131 486 725 -1 177 -0,2
5020 Osen 3,1 95 122 103 89 191 2 817 3,3
5021 Oppdal 5,3 43 500 97 477 307 23 306 5,1
5022 Rennebu 1,8 104 494 99 184 138 4 881 2,7
5025 Røros 1,8 116 179 97 378 512 11 397 3,1
5026 Holtålen -1,7 130 930 99 153 000 4 181 2,8
5027 Midtre Gauldal 4,8 112 029 95 435 614 16 817 4,0
5028 Melhus 3,7 101 413 95 1 113 323 34 837 3,2
5029 Skaun 3,1 98 956 95 562 628 16 844 3,1
5031 Malvik 4,2 92 796 95 918 228 42 510 4,9
5032 Selbu 5,1 117 229 95 295 175 12 037 4,3
5033 Tydal 6,2 86 020 105 75 872 3 884 5,4
5034 Meråker 2,9 69 118 98 185 911 7 140 4,0
5035 Stjørdal 5,7 101 793 95 1 545 174 53 623 3,6
5036 Frosta 4,6 73 526 97 190 602 5 176 2,8
5037 Levanger 2,4 129 927 95 1 316 925 41 577 3,3
5038 Verdal 3,8 131 445 95 968 711 37 579 4,0
5041 Snåsa 5,7 123 797 102 170 504 8 202 5,1
5042 Lierne 2,0 123 528 107 134 160 4 321 3,3
5043 Røyrvik 4,0 215 125 118 57 502 1 863 3,3
5044 Namsskogan 5,6 142 083 113 97 681 4 237 4,5
5045 Grong -0,6 171 053 102 191 389 5 849 3,2
5046 Høylandet 1,3 139 769 104 120 627 2 569 2,2
5047 Overhalla 2,3 146 867 98 283 803 7 736 2,8
5049 Flatanger 2,7 110 058 111 105 418 5 009 5,0
5052 Leka -10,3 81 953 115 67 638 3 078 4,8
5053 Inderøy 5,3 134 777 101 493 404 13 641 2,8
5054 Indre Fosen 1,1 134 793 99 703 301 23 328 3,4
5055 Heim -1,4 93 580 104 455 550 14 760 3,3
5056 Hitra 1,1 157 189 99 371 961 17 484 4,9
5057 Ørland 5,3 172 652 100 731 921 33 716 4,8
5058 Åfjord 1,7 181 915 106 349 467 15 559 4,7
5059 Orkland 5,4 114 775 100 1 272 432 43 681 3,6
5060 Nærøysund 4,0 154 149 103 727 570 23 661 3,4
5061 Rindal -0,9 75 869 99 152 456 6 260 4,3
Til fordeling gjennom året       73 110    
Trøndelag 4,8 103 032 99 31 191 869 1 048 530 3,5
             
Trøndelag fylkeskommune 4,9 23 117 95 7 646 344                353 068 4,8
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2021 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)