Statsbudsjettet 2023: Viken

Samferdsel

Vei

 • E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum i Jevnaker og Ringerike kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet. Dette omfatter bygging av 12,5 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, i hovedsak i ny trasé. Prosjektet gir vesentlig bedret framkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet åpnet for trafikk i juli 2022. Arbeidene med det lokale veinettet planlegges ferdig i 2024.
 • E18 Lysaker–Ramstadsletta i Bærum kommune
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet. Strekningen er om lag 4,4 km lang og er en del av E18 Vestkorridoren mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker. Ny E18 får to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt i begge retninger. Videre planlegges diagonal mellom Gjønnes og E18, og ny forbindelse til Fornebu i Bærum kommune. Det planlegges i tillegg en sammenhengende sykkelvei langs hele strekningen. E18-delen av prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2027 for vestgående løp og i 2028 for østgående løp. Hele prosjektet, inkludert lokalveier, er planlagt ferdig i 2029.
 • E16 Bjørum–Skaret i Bærum og Hole kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet. Dette omfatter bygging av om lag 8,4 km ny firefelts vei. Blant annet bygges det en tunnel på om lag 3,4 km under Sollihøgda og en tunnel på om lag 0,8 km under Bukkesteinshøgda. Anleggsarbeidene startet i 2021. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2025.
 • Rv. 4 Roa-Gran grense inkl. Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken i Gran og Lunner kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet. Prosjektet hadde anleggsstart i 2021, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024. Det er lagt opp til at delstrekningen Jaren–Amundrud åpnes for trafikk i desember 2022, og at strekningen Roa–Gran grense åpnes for trafikk i 2023. Strekningen er en del av riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua. Prosjektet omfatter:
  • Bygging av om lag 4,1 km firefeltsvei med midtrekkverk. Sammen med utbyggingen på strekningen Lunner grense – Jaren blir det 13,5 km sammenhengende firefelts vei fra Roa til Jaren.
  • Bygging av 3,8 km trefelts vei med midtdeler på delstrekningen Jaren–Amundrud.
  • På strekningen Almenningsdelet–Lygnebakken utvides bredden langs om lag 5 km av strekningen.
 • Rv. 7 Hønefoss–Bu og rv. 52 Gol–Borlaug i Ullensvang, Eidfjord, Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Lærdal, Nesbyen, Flå og Ringerike kommuner i Vestland og Viken fylkeskommuner
  Det er planlagt å gjennomføre enkelte utbedringstiltak. Det prioriteres blant annet midler til restfinansiering av arbeidene med å utbedre Skjøiten bru på riksvei 52 i Hemsedal kommune. Rv. 52 er den fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet med høyest andel tungtransport. Tiltakene på rv. 52 skal bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og driftsforholdene, særlig på vinterstid.
 • Diverse utbedringstiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Reguleringsplanarbeid på strekningen E18 Ramstadsletta–Slependen–Nesbru i Asker og Bærum kommuner.
  • Reguleringsplanarbeid på strekningen E134 Dagslett–Kryss E18 i Lier kommune.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke ble omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Jernbane

 • Vestfoldbanen: Intercity-strekningen Drammen–Kobbervikdalen og togparkering ved Kongsberg, Drammen og Kongsberg kommuner
  Regjeringen prioriterer videreføring av InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen. Dette inkluderer Drammen–Kobbervikdalen. Prosjektet omfatter 9 km nytt dobbeltspor på strekningen og ombygging av Drammen stasjon. Sammen med Nykirke–Barkåker (se Vestfold og Telemark) vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Det gjør det mulig med kjøretid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter. Ny togparkering ved Kongsberg inngår også i prosjektet. Det totale anslaget til InterCity-prosjekter på Vestfoldbanen er på om lag 4,1 milliarder kroner.
 • Dovrebanen: Venjar–Eidsvoll–Langset, Eidsvoll kommune 
  Regjeringen prioriterer InterCity-prosjektene på Dovrebanen. Dette inkluderer de pågående arbeidende på Venjar–Eidsvoll–Langset. Prosjektet knytter dobbeltsporet Langset–Kleverud sammen med Gardermobanen. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Dovrebanen er på om lag 2,7 milliarder kroner. Dobbeltsporet ble ferdig mellom Venjar og Eidsvoll stasjon høsten 2022. Strekningen videre til Langset er planlagt ferdig høsten 2023.
 • Flere og raskere tog på Follobanen og Østfoldbanen: Oslo–Ski og Sandbukta–Moss–Såstad, Oslo, Nordre Follo, Moss kommune
  Regjeringen prioriterer InterCity-utbyggingen på Follobanen og Østfoldbanen. På Follobanen mellom Oslo og Ski åpnet nye Ski stasjon i august 2022. Den 20 km lange Blixtunnelen skal etter planen tas i bruk desember 2022. Østfoldbanetunnelen tas i bruk i 2023. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold. Prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad omfatter om lag 10 km nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss. Planlegging av togparkering syd for Moss prioriteres også. Når prosjektet vil bli ferdig, er usikkert. Det er også usikkert om vedtatt kostnadsramme er tilstrekkelig. Det arbeides med å etablere en ny plan for arbeidet frem til ferdigstillelse av prosjektet, for å redusere usikkerheten i prosjektet. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity Østfoldbanen og Follobanen er på om lag 3,4 milliarder kroner.
 • Gjøvikbanen, Nittedal kommune
  Regjeringen prioriterer tilbudsforbedring på Gjøvikbanen. løpet av våren 2023 skal det være mulig å gå fra ett tog hver andre time til ett tog i timen mellom Oslo og Gjøvik. Dette gir et attraktivt togtilbud med faste intervaller, samtidig som det frigjør spor-kapasitet på Oslo S.
 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: Nytt signalsystem
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanen. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2023 er på 2,3 milliarder kroner. Nytt signalsystem vil bli tatt i bruk på Gjøvikbanen på strekningen Gjøvik–Roa i løpet av våren 2023. Dette er noe forsinket sammenlignet med planlagt oppstart høsten 2022. På Østfoldbanen vil det i 2023 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband og lignende.
 • Bergensbanen: Nytt signalsystem i Ringerike Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hol Ulvik, Aurland, Voss, Vaksdal og Bergen kommuner i Viken og Vestland fylkeskommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanen. Signalsystemet vil etter planen bli tatt i bruk på Bergensbanen mellom Hønefoss i Viken og Arna i Bergen i 2023.
 • Infrastruktur for nytt togmateriell i Oslo-navet, Nordre Follo, Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommuner
  Regjeringen prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. I Viken prioriteres i 2023 oppstart av arbeider i som skal legge til rette for lengre tog på lokaltogstrekningene L1 (Spikkestad–Asker–Oslo S–Lillestrøm) og på L2 (Skøyen–Oslo S–Ski). Det settes i 2023 av 93 millioner kroner til å legge til rette for nye lokaltog på L1 og L2, inkludert oppgraderinger av eksisterende stasjoner.
 • Flere tog i Oslo-navet, Asker, Lillestrøm og Nordre Follo kommune
  Regjeringen prioriterer tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. Det totale anslaget for de aktuelle fylkene er at det skal brukes om lag 370 millioner kroner på programmet i 2022. I Viken prioriteres videre planlegging av:
  • Avgreining Østfoldbanens østre linje
  • Vendespor Asker
  • Lillestrøm sikkerhetssone og sporveksel
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget med tanke på infrastruktur til hele jernbanenettet er på 3,3 milliarder kroner. I Viken omfatter dette arbeidet fornyelse av kontaktledningsanlegg på Bergensbanen, Drammensbanen og Østfoldbanens østre linje.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Oslo-området 2019–2029, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner
  Byvekstavtalen ble inngått i 2020. I 2021 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen som er en oppfølging av bompengeavtalen fra 2019. Regjeringen prioriterer statlige midler til å følge opp forpliktelsene i avtalen. Foreløpig fordeling av midler er som følger:
  • 148 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Hoveddelen av midlene går til å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett.
  • 357 millioner kroner i belønningsmidler som i all hovedsak skal gå til drift- og mindre investeringer i kollektivsystemet og sykkeltiltak.
  • 1 423 millioner kroner til Fornebubanen, som er en ny sammenhengende tunnel for T-banen mellom Majorstuen stasjon i Oslo kommune og Fornebu i Bærum kommune.
  • 611 millioner kroner i statlig tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Lokalt er det besluttet at dette tilskuddet i sin helhet skal gå til bedre kollektivtilbud, dvs. finansiering av Fornebubanen.
  • 54 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk.
  • 22 millioner kroner i tilskudd til mindre investeringstiltak på kommunal og fylkeskommunal vei. Midlene planlegges brukt til Bryn kollektivknutepunkt i Oslo og gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs fylkesvei 152 inn mot Ski sentrum i Viken.
  • 54 millioner kroner i stasjon- og knutepunktutvikling langs jernbanen. Midlene skal gå til tiltak rettet mot universell utforming av stasjonene på Haugenstua, Hauketo og Ås.
 • Belønningsavtale Buskerudbyen
  Regjeringen foreslår 87 millioner kroner i 2023 til belønningsavtalen staten har inngått med Viken fylkeskommune og kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg. I tillegg tildeles 22 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Buskerudbyen. Avtalen gjelder for perioden 2022–2025 og er totalt på 425 millioner 2022-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, klima og miljø i byområdene.
 • Belønningsavtale Nedre Glomma
  Regjeringen foreslår 60 millioner kroner i 2023 til belønningsavtalen staten har inngått med Viken fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg tildeles 22 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Nedre Glomma. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er totalt på 300 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, klima og miljø og helse i byområdene.

Atomopprydding

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til håndtering av atomavfall og atomanlegg med 168,5 millioner kroner, til totalt 968 millioner kroner i 2023. Bevilgningene fordeles med: 

 • 512 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering i Halden (NND)
 • 443 millioner kroner til Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller
 • 11 millioner kroner til Nærings- og fiskeridepartementet
 • 2 millioner kroner til Euratom-programmet via Norges forskningsråd.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 120 millioner kroner på forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2023. Dette skal blant annet gå til tiltak relatert til tilpasning for Bell 412 på Rygge, rehabilitering av festningsmurer og utbedring av tekniske anlegg på Kolsås. I tillegg benyttes midler til forberedelse av avviklingen av Kjeller leir.  Videre er det planlagt for om lag 330 millioner kroner til materiellprosjekter i Viken i 2023.

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene. Dette skal skje i dialog med fylkeskommunen.

Ila fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til rehabilitering av tekniske anlegg i Ila fengsel.

Områdesatsinger i Drammen

Regjeringen foreslår å bevilge 11,7 millioner kroner til områdesatsinger i Drammen.

Oslofjorden

Regjeringen ønsker at Oslofjorden skal få god miljøtilstand. En av hovedårsakene til den dårlige tilstanden i fjorden er at avløpsvannet som slippes ut i fjorden er for dårlige renset. Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med å redusere utslippene fra kommunalt avløp til Oslofjorden.

Regjeringen foreslår også å bevilge 7,5 millioner kroner til arbeid med gjenoppbygging av økosystemene og potensialet for bærekraftig høsting i Skagerrak.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 56,1 millioner kroner til Viken fylkeskommune.

Romerike fengsel, avdeling Ullersmo

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner i 2023 til utvidelse av Romerike fengsel, Ullersmo avdeling med netto 76 plasser som en del av erstatningskapasiteten for Oslo fengsel.

Sivil klareringsmyndighet (SKM) i Moss

Som følge av at Sivil klareringsmyndighet (SKM) får flere anmodninger om sikkerhetsklarering enn tidligere, foreslår regjeringen å øke bevilgningen for 2023 med 9,6 millioner kroner. Forslaget vil øke saksbehandlingskapasiteten til SKM i Moss.

Universitet og høyskole

Høgskolen i Østfold

Regjeringen foreslår 809,4 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskolen i Østfold (HIOF).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i nukleære fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU). Regjeringen foreslår samlet 1,5 milliarder kroner i rammebevilgning til NMBU.

Veiledning og støtte med dekommisjonering av kjernereaktorene i Halden og Kjeller

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til etablering av en teknisk støtteorganisasjon (TSO) og til økt kapasitet til råd og veiledning knyttet til dekommisjoneringsarbeidet med kjernereaktorene i Halden og Kjeller.

Kommunane i Viken: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Viken samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,8 prosent.

I Viken har 32 av 51 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lørenskog kommune med 6,4 prosent, mens Krødsherad kommune har lågast vekst med 1,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Viken fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Viken fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,2 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
3001 Halden 3,1 107 451 95 2 042 972 89 014 4,6
3002 Moss 4,6 70 029 96 3 180 732 108 593 3,5
3003 Sarpsborg 2,4 66 071 95 3 798 782 137 579 3,8
3004 Fredrikstad 0,7 81 495 95 5 238 101 160 856 3,2
3005 Drammen 3,7 90 616 97 6 618 315 209 429 3,3
3006 Kongsberg 0,3 80 559 97 1 805 813 69 231 4,0
3007 Ringerike 1,4 90 661 95 1 944 173 73 855 3,9
3011 Hvaler 2,5 152 251 100 311 812 8 575 2,8
3012 Aremark 6,3 122 815 104 110 669 5 148 4,9
3013 Marker 6,0 77 121 97 254 807 12 889 5,3
3014 Indre Østfold 5,3 65 384 97 3 010 694 121 321 4,2
3015 Skiptvet 3,0 52 275 95 255 505 7 901 3,2
3016 Rakkestad 0,4 89 610 94 565 528 16 359 3,0
3017 Råde 2,9 67 105 95 500 691 18 642 3,9
3018 Våler 3,1 53 693 96 392 686 16 385 4,4
3019 Vestby 6,6 106 917 97 1 200 836 58 131 5,1
3020 Nordre Follo 4,1 100 336 101 4 135 991 176 344 4,5
3021 Ås 6,3 97 885 97 1 282 697 55 533 4,5
3022 Frogn 4,2 121 592 102 1 053 459 33 050 3,2
3023 Nesodden 5,1 70 509 100 1 299 023 45 020 3,6
3024 Bærum 7,3 70 879 113 9 756 847 229 248 2,4
3025 Asker 4,4 74 839 107 6 809 069 231 698 3,5
3026 Aurskog-Høland 7,2 66 163 97 1 158 918 43 025 3,9
3027 Rælingen 5,3 114 165 98 1 222 041 52 153 4,5
3028 Enebakk 4,5 81 015 95 706 082 27 712 4,1
3029 Lørenskog 5,1 119 097 101 2 843 153 171 404 6,4
3030 Lillestrøm 5,4 83 944 99 5 731 792 237 212 4,3
3031 Nittedal 4,5 87 642 99 1 629 679 65 304 4,2
3032 Gjerdrum 16,9 70 113 101 449 745 12 397 2,8
3033 Ullensaker 3,3 117 735 98 2 640 842 119 006 4,7
3034 Nes 7,7 55 347 95 1 486 148 63 550 4,5
3035 Eidsvoll 2,1 73 498 95 1 712 208 77 970 4,8
3036 Nannestad 7,4 69 355 97 953 955 57 192 6,4
3037 Hurdal 6,5 83 522 97 206 358 6 814 3,4
3038 Hole  3,0 51 824 99 472 678 19 463 4,3
3039 Flå 6,9 114 025 105 98 481 4 643 4,9
3040 Nesbyen 4,2 112 693 102 243 265 5 735 2,4
3041 Gol 0,3 94 329 98 333 866 9 221 2,8
3042 Hemsedal 12,1 101 344 107 198 831 7 942 4,2
3043 Ål 1,6 90 202 100 334 269 9 320 2,9
3044 Hol 9,4 86 493 106 319 761 8 642 2,8
3045 Sigdal 6,5 57 127 95 253 929 6 953 2,8
3046 Krødsherad 8,4 105 981 102 180 928 2 789 1,6
3047 Modum 3,3 46 254 95 923 563 32 689 3,7
3048 Øvre Eiker 2,5 56 167 96 1 287 857 44 729 3,6
3049 Lier 5,9 86 825 100 1 853 612 88 672 5,0
3050 Flesberg 1,3 144 092 100 202 038 7 617 3,9
3051 Rollag 2,8 84 645 102 125 407 4 705 3,9
3052 Nore og Ulvdal 6,4 65 424 104 202 987 6 764 3,4
3053 Jevnaker 7,6 68 393 95 437 874 13 909 3,3
3054 Lunner 5,3 90 242 95 590 560 25 280 4,5
Til fordeling gjennom året       30 800    
Viken 4,5 83 371 100 84 400 829 3 102 415 3,8
             
Viken fylkeskommune 6,7 7 818 97 15 558 021 482 659 3,2
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2021 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)