Statsbudsjettet 2023: Nordland

Samferdsel

Vei

 • E6 Sørelva–Borkamo, Saltdal kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Strekningen er på om lag 20 km og det er lagt opp til byggestart i 2023. Dagens vei er til hinder for et sammenhengende og effektivt stamveinett i regionen. I hovedsak dreier dette seg særlig om smal og svingete vei med mange ulykker og med vanskelige kjøreforhold om vinteren. Veien planlegges som en tofelts vei med fartsgrense 90 km/t og forsterket midtoppmerking.
 • E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner
  Prosjektet består av to delprosjekter – en veiutviklingskontrakt og Kapskarmo–Brattåsen–Lien. Anleggsarbeidene innenfor veiutviklingskontrakten startet i 2017 og 47,7 km av strekningen ble åpnet for trafikk i 2020. Kapskarmo–Brattåsen–Lien omfatter omlegging av E6 i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på 22 km, med blant annet en tunnel og to bruer for kryssing av Vefsna og Svenningdalselva. I tillegg inngår ombygging av lokalt veinett. Delstrekningen Kapskarmo–Brattåsen–Svenningelv ble åpnet for trafikk i 2019. Gjenstående delstrekning Svenningelv–Lien startet opp i 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2025.
 • E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik i Hamarøy og Narvik kommuner
  Regjeringen foreslår å videreføre arbeidet med å utbedre ferjekaiene. Prosjektet legger til rette for elektrifisering av ferjesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik over Tysfjorden. Arbeidene omfatter økt kapasitet i kraftforsyningen til ferjeleiene, samt ombygging av ferjeleiene ved Bognes, Skarberget og Drag for å ta imot større ferjer, utvide antall oppstillingsplasser og legge til rette for universell utforming. Prosjektet omfatter også bygging av ny ferjekai ved Kjøpsvik, da dagens ferjekai er i dårlig stand. Anleggsarbeidene startet opp i 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2023.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). I 2023 vil disse midlene blant annet bli brukt til forberedende arbeider på dette prosjektet, og det legges opp til anleggsstart i løpet av året. Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 km vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av riksvei 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten startet opp i 2021, og det er lagt opp til at kontrakt blir inngått sommeren 2023. Dette vil legge til rette for at anleggsarbeidene kan starte opp i løpet av 2023.
 • Diverse utbedringstiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Sandvika–Sagelva på rv. 80 i Fauske og Bodø kommuner kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Jernbane

 • Nordlandsbanen: Nytt signalsystem i Bodø, Fauske, Saltdal, Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2023 er på 2,3 milliarder kroner. Nytt signalsystem på Nordlandsbanen skulle vært tatt i bruk høsten 2022, men er utsatt. Dette skyldes at det på grunn av mangel på deler ikke har vært mulig å bygge om togene slik at de kan kjøre på det nye signalanlegget.
 • Kombitransport Oslo–Narvik, Narvik kommune
  Regjeringen prioriterer økt kapasitet for kombitransport mellom Narvik og Oslo. Midlene skal brukes til tiltak ved Narvik stasjon og Narvik godsterminal Fagernes. Arbeidene på terminalen ble startet opp i 2021, og på stasjonen i 2022. Det totale anslaget til tiltakene i 2023 er på om lag 200 millioner kroner.

Luftfart

 • Ny lufthavn Mo i Rana
  Regjeringen foreslår å bevilge 653 millioner kroner til Avinor til bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana. En ny lufthavn ved Mo i Rana vil gi en mer hensiktsmessig innflyging og muligheter for å lande og lette med større fly. Dette kan legge grunnlaget for et utvidet reisetilbud og destinasjonsutvikling i regionen. Forberedende arbeider skal etter planen starte høsten 2022. Kontrakt for samspillsentreprise (totalentreprisen) ble tildelt i august 2022.
 • Flytting av Bodø lufthavn
  Regjeringen foreslår å bevilge 1 007 millioner kroner til flytting av Bodø lufthavn. 450 millioner kroner foreslås til å dekke Avinors planleggingsaktiviteter. Dette omfatter påløpte planleggingskostnader i perioden 2019–2022 og planleggingsaktiviteter i 2023. 577 millioner kroner settes av som tilskudd til Avinor til kjøp av dagens flyplasstomt fra Forsvarsbygg. Bevilgningen tilsvares av en inntekt på samme beløp på Forsvarsdepartementets budsjett. 

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen foreslår å videreføre en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2023 settes det av 30 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til 2–3 byer som en engangsutbetaling. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Brønnøysundregistrene – «Brukervennlige registertjenester»

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner kroner til oppstart av prosjektet Brukervennlige registertjenester.

Prosjektet skal utvikle innrapporterings- og tilgjengeliggjøringstjenester til og fra Brønnøysundregistrenes nye registerplattform. Dette skal bidra til bedre informasjonssikkerhet i Brønnøysundregistrene, og til enklere løsninger for brukerne.

Farvannsprosjekter

Kystverket vil videreføre arbeidet med farvannsprosjektet Bognes–Tjeldsundet–Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2026.

Kystverket vil videreføre arbeidet med farvannsprosjektet Svolvær–Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2024.

Fiskebøl – testsenter for bekjempelse av akutt forurensning

Regjeringen foreslår å videreføre 25 millioner kroner til arbeid med etablering av testsenter på Fiskebøl for bekjempelse av akutt forurensning. Senteret skal blant annet bestå av et innendørs klimaregulert basseng, fire utendørs strandbasseng og fasiliteter for dispergering og brenning av olje. Det tas sikte på å igangsette prosjektet i 2024.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 1,1 milliard kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Nordland i 2023. I tillegg planlegger Regjeringen å bruke om lag 2,2 milliarder kroner til materiellprosjekter.

Ved Stortingets behandlingen av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) og Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016) ble det vedtatt å etablere en framskutt base for et mindre antall kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. En betydelig andel av midlene i 2023 benyttes i prosjektet for etablering av fasiliteter for maritime patruljefly, noe som ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 346 S (2018–2019) til Prop. 60 S (2018–2019) i juni 2019. Videre er det planlagt oppgraderinger av sambandsstasjonen Novik samt anskaffelse av nye kystvaktfartøyer, som vil operere ut fra Sortland.

Regjeringen foreslår å styrke Forsvarets spesialstyrker med totalt 32 årsverk i 2023. Personelløkningen skal i hovedsak prioriteres til oppbygging av nasjonalt spesialoperasjonssenter på Reitan.

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene. Dette skal skje i dialog med fylkeskommunen.

Hovedredningssentralen i Bodø

Regjeringen foreslår å øke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen (HRS) i Bodø.  Regjeringen foreslår dermed å øke bevilgningen for HRS i Bodø og på Sola med 14 millioner kroner i 2023, dette gjelder samlet for begge stedene.

Jordbruksavtalen: Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge

I jordbruksavtalen inngått i 2022 er det satt av 17 millioner kroner til en omfattende satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge. Målet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljø i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt utnytte regionale fortrinn og muligheter innenfor arktisk landbruk.

Troms og Finnmark fylkeskommune vil få ansvaret for å følge opp satsingen i samarbeid med de regionale partnerskapene. Minimum 5 millioner kroner av midlene skal settes av til forskning og annen kunnskapsutvikling i regi av Norsk institutt for bioøkonomi.

Politi

Politiutdanningen ved Politihøgskolen

Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til en videreføring av 100 nye studieplasser på politiutdanningen ved PHS, som ble opprettet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022. De nye studieplassene ble opprettet og fordelt ved PHS’ studiesteder i Bodø, Stavern og Oslo. Forslaget bidrar til å sikre tilgang på politiutdannede også i fremtiden.

Faste stillinger i politiet og PST

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 120,5 millioner kroner til faste stillinger i politiet og PST for å styrke arbeidet med å avdekke sammensatte trusler, etterretning og fremmede staters aktivitet i Norge, særlig i de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark. Forslaget er en varig videreføring av tiltak som ble iverksatt i møte med krigen i Ukraina våren 2022.  

Nord universitet

Regjeringen foreslår samlet sett en rammebevilgning på 1,7 milliarder kroner til Nord universitet.

Til byggeprosjektet Blått bygg ved universitetet forslås 238 millioner kroner. Regjeringen vil også øke bevilgningen til prosjektet for utstyr og inventar med 20,6 millioner kroner.

Regjeringen viderefører satsingen på Nesna. 61,8 millioner kroner er lagt inn i rammebevilgningen til Nord universitet og 4,1 millioner kroner er tilskudd til studentsamskipnaden Studentinords veldferdstilbud for studenter på Nesna.

Ny redningshelikopterbase

Bodø Lufthavn skal flyttes og det må som følge av dette bygges en ny redningshelikopterbase. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 33 millioner kroner til oppstart av dette arbeidet.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 116,4 millioner kroner til Nordland fylkeskommune.

Romtilsyn

En nasjonal tilsynsmyndighet for romaktiviteter (romtilsyn), Romtilsynet, legges til Luftfartstilsynet i Bodø med faglig bistand fra Norsk Romsenter. Regjeringen foreslår å bevilge 14,5 millioner kroner til etablering av tilsynet, hvor det bevilges 12,5 millioner kroner til Luftfartstilsynet samt at Norsk Romsenter setter av 2 millioner kroner innenfor Romsenterets bevilgning.

Telesikkerhet og beredskap

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til telesikkerhet og beredskap med 15 millioner kroner for å gjennomføre tiltak for å styrke beredskapen i telenettene. Totalt skal 25 millioner kroner gi effekt på beredskapen i nettene i Nordland.

Vesterålen havobservatorium

Regjeringen foreslår å bevilge nødvendige midler til reetablering av kabel i tråd med vedtak i Revidert nasjonalbudsjett for 2022. 20 millioner kroner av kostnaden i 2023 dekkes inn gjennom en ettårig reduksjon på Havforskningsinstituttets budsjett.

Kommunane i Nordland: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Nordland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,6 prosent.

I Nordland har 19 av 41 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Beiarn kommune med 6,3 prosent, mens Lurøy kommune har lågast vekst med 1,9 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Nordland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Nordland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,7 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
1804 Bodø 1,0 107 925 100 3 376 615 134 911 4,2
1806 Narvik 1,0 118 777 101 1 494 923 47 053 3,2
1811 Bindal 5,6 139 690 105 129 956 5 270 4,2
1812 Sømna 6,9 65 138 103 163 867 4 016 2,5
1813 Brønnøy 2,6 108 383 98 549 526 15 141 2,8
1815 Vega 2,6 153 946 106 107 603 2 695 2,6
1816 Vevelstad 3,7 100 087 121 58 446 2 242 4,0
1818 Herøy 7,4 138 425 103 153 591 8 170 5,6
1820 Alstahaug 5,9 138 276 98 504 907 20 605 4,3
1822 Leirfjord 0,7 78 703 101 193 000 6 897 3,7
1824 Vefsn 2,7 94 176 98 905 683 27 540 3,1
1825 Grane 6,3 95 916 103 130 425 6 054 4,9
1826 Hattfjelldal 3,8 52 475 109 121 862 4 858 4,2
1827 Dønna 3,0 140 106 104 127 025 4 070 3,3
1828 Nesna -0,4 106 506 111 139 871 3 456 2,5
1832 Hemnes 2,4 112 208 98 339 772 12 165 3,7
1833 Rana 5,5 88 763 97 1 710 573 60 854 3,7
1834 Lurøy 13,1 38 950 114 215 699 4 112 1,9
1835 Træna 7,6 112 998 125 55 695 2 297 4,3
1836 Rødøy 1,5 105 853 109 121 635 2 533 2,1
1837 Meløy -2,9 103 437 101 469 411 12 716 2,8
1838 Gildeskål 4,1 140 342 103 167 202 3 900 2,4
1829 Beiarn 7,6 160 241 112 102 046 6 054 6,3
1840 Saltdal 3,2 68 920 98 349 252 12 305 3,7
1841 Fauske 1,7 147 148 98 631 789 22 268 3,7
1845 Sørfold -3,9 83 266 105 164 980 4 814 3,0
1848 Steigen 0,2 116 751 103 214 941 8 196 4,0
1851 Lødingen -4,6 142 919 106 175 309 5 067 3,0
1853 Evenes 4,4 198 708 106 117 999 2 704 2,3
1856 Røst 7,1 136 230 132 56 498 1 278 2,3
1857 Værøy 7,9 86 382 121 77 266 1 888 2,5
1859 Flakstad -3,6 72 488 107 106 937 2 497 2,4
1860 Vestvågøy 3,4 83 968 98 790 103 22 429 2,9
1865 Vågan -3,4 146 307 99 663 877 26 805 4,2
1866 Hadsel -1,8 153 458 98 575 298 22 161 4,0
1867 Bø 23,2 109 465 113 226 400 6 863 3,1
1868 Øksnes 11,7 100 760 98 324 600 17 007 5,5
1870 Sortland 1,0 90 145 98 713 709 32 078 4,7
1871 Andøy 21,5 85 548 98 337 047 9 036 2,8
1874 Moskenes -15,9 121 383 119 89 220 1 969 2,3
1875 Hamarøy 4,2 88 137 113 242 567 8 103 3,5
Til fordeling gjennom året       70 800    
Nordland 2,8 108 489 100 17 267 925 602 878 3,6
             
Nordland fylkeskommune 9,6 14 875 114 6 081 551                218 764 3,7
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)