Statsbudsjettet 2023: Rogaland

Samferdsel

Vei

 • E39 Sørmarka–Smeaheia (Sykkelstamveien) i Sandnes og Stavanger kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til videreføring av prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet utgjør første etappe av utbyggingen av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger. Prosjektet omfatter bygging av sykkelvei på en strekning på om lag 12 km. Anleggsarbeidene startet i september 2018. Deler av prosjektet ble åpnet for trafikk i 2020, mens hele strekningen er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
 • E39 Eiganestunnelen i Stavanger kommune
  Regjeringen prioriterer midler til sluttoppgjør for prosjektet og til å finansiere utbedringen av Byhaugtunnelen, som er en del av prosjektet. Eiganestunnelen ble åpnet for trafikk i 2020.
 • Rv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen (Transportkorridor vest) i Sola kommune
  Det legges opp til å videreføre prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet omfatter utvidelse av om lag 2,5 km av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen på riksvei 509, med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger. Risavika er sentralhavn for Rogaland og et viktig knutepunkt for flere transportformer.  Høyre kjørefelt i hver kjøreretning forbeholdes buss og tyngre næringskjøretøy. Anleggsarbeidene startet opp vinteren 2022, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
 • E39 Rogfast i Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet, som er det første ferjeavløsningsprosjektet på ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad og Laupland og en 3,7 km lang tunnelarm til Kvitsøy. På Bokn blir det bygd 2,7 km vei i dagen, og dagens kryss blir bygd om. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg skjer i Harestadkrysset, som er planlagt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene–Harestad innenfor Bypakke Nord-Jæren. Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2031.
 • Rv. 13 Ryfast i Strand og Stavanger kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til restfinansiering av prosjektet riksvei 13 Ryfast. Anleggsarbeidene startet i 2012. Ryfylketunnelen mellom Solbakk i Strand kommune og Hundvåg i Stavanger kommune ble åpnet for trafikk i 2019, mens Hundvågtunnelen mellom Hundvåg og Stavanger sentrum ble åpnet for trafikk i 2020. I 2023 pågår det restarbeider, i hovedsak utbedring av Hølleslitunnelen i Strand kommune.
 • E39 Lyngdal vest–Ålgård i Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal kommuner i Agder og Rogaland fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Strekningen er delt i flere prosjekter. Det ble vedtatt statlig kommunedelplan for delstrekningen Lyngdal vest–Sandnes i 2021. Reguleringsplan for strekningen Bue–Ålgård ble vedtatt våren 2022. Det pågår prosjektutvikling på øvrige delstrekninger mellom Lyngdal vest og Bue.
 • Diverse utbedringstiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Videreføring av arbeidet med kommunedelplaner for prosjektet E39 Bokn–Stord i Bokn, Tysvær og Sveio kommuner i Vestland og Rogaland fylkeskommuner.
  • Videreføring av arbeidet på E134 Espelandssvingene i Vindafjord kommune
  • Videreføring av arbeidene med å forberede prosjektet riksvei 13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal kommune for anleggsstart.
  • Videreføring av arbeidene på E39 Osli­–Hove i Sandnes kommune. Prosjektet er første byggetrinn av E39 Ålgård–Hove og inngår i Bypakke Nord-Jæren som er en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren.
  • Utbedringer av terrenget langs veiene og utretting av kurver.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale Nord-Jæren
  Byvekstavtale for Nord-Jæren 2019–2029. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Avtalen er fulgt opp i 2023-budsjettet med følgende fordeling av midler:
  • Om lag 110 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene brukes i hovedsak til å videreføre utbyggingen av flere delstrekninger på E39 Sykkelstamveien. 
  • Om lag 250 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk.
  • Om lag 550 millioner kroner til Bussveien, som omfatter bygging av et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren.
  • Om lag 85 millioner kr til mindre investeringstiltak på kommunalt og fylkeskommunalt veinett. Midlene brukes til å videreføre arbeidene med kollektivtrasé Jåttåvågen.
  • Om lag 180 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud, fordelt med om lag 90 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til bedre kollektivtilbud går i hovedsak til økt ruteproduksjon og finansiering av Bussveien. Tilskuddet til reduserte bompenger brukes til å kompensere for reduserte bompengeinntekter etter fjerning av rushtidsavgiften.
  • Om lag 50 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, som skal brukes til prisreduksjon i takstsonen for Nord-Jæren og takstreduksjon for dagspass og periodepass. 
  • Om lag 50 millioner kroner for å kompensere for reduserte bompengeinntekter som følge av lokalt vedtak om å fjerne rushtidsavgiften (tidsdifferensierte takster). 
  • Om lag 120 millioner kroner til stasjons- og knutepunkter langs jernbanen.
 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen foreslår å videreføre en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2023 settes det av 30 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til to eller tre byer som en engangsutbetaling. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 50 millioner kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Rogaland i 2023. Hoveddelen av utbetalingene er knyttet til styrking av rekruttutdanningen på Madla.

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene. Dette skal skje i dialog med fylkeskommunen.

Hovedredningssentralen på Sola

Regjeringen foreslår å øke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen (HRS) på Sola. Regjeringen foreslår dermed å øke bevilgningen for HRS på Sola og i Bodø med 14 millioner kroner i 2023, dette gjelder samlet for begge stedene.

Nysnø – øke selskapets investeringskapasitet

Nysnø er hittil tilført 2,9 milliarder kroner i kapital. For å øke selskapets investeringskapasitet foreslår regjeringen å bevilge 600 millioner kroner til selskapet i 2023, hvorav 210 millioner kroner er risikokapital.

Områdesatsinger i Stavanger

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 13,1 millioner kroner til områdesatsinger i Stavanger.  

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 33,9 millioner kroner til Rogaland fylkeskommune.

Universitet og høyskole

Høgskulen for grøn utvikling

Regjeringen foreslår 3,2 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskulen for grøn utvikling i Bryne.

Universitetet i Stavanger

Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Stavanger.

Kommunane i Rogaland: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Rogaland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,0 prosent.

I Rogaland har 17 av 23 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lund kommune med 5,4 prosent, mens Bokn kommune har lågast vekst med 2,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Rogaland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Rogaland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
1101 Eigersund 3,0 92 481 97 993 570 42 393 4,5
1103 Stavanger 8,0 68 821 103 9 606 994 336 527 3,6
1106 Haugesund 3,4 63 456 96 2 373 393 88 222 3,9
1108 Sandnes 6,3 73 870 97 5 251 777 224 063 4,5
1111 Sokndal 2,6 78 438 96 248 792 7 715 3,2
1112 Lund 5,0 73 582 98 236 233 12 200 5,4
1114 Bjerkreim 8,9 30 442 97 198 229 5 528 2,9
1119 Hå 8,6 70 472 95 1 261 530 55 803 4,6
1120 Klepp 8,7 55 183 96 1 280 938 57 259 4,7
1121 Time 6,8 73 288 97 1 267 498 54 426 4,5
1122 Gjesdal 7,9 81 325 95 807 598 37 089 4,8
1124 Sola 5,0 74 859 102 1 872 088 66 149 3,7
1127 Randaberg 2,0 104 177 99 759 492 27 321 3,7
1130 Strand 2,4 102 856 95 873 184 36 549 4,4
1133 Hjelmeland 8,0 102 338 105 212 949 5 882 2,8
1134 Suldal 19,2 58 798 101 304 190 8 696 2,9
1135 Sauda 2,9 103 981 99 337 537 9 321 2,8
1144 Kvitsøy  7,4 65 247 109 58 463 3 018 5,4
1145 Bokn 4,3 148 123 110 76 164 1 505 2,0
1146 Tysvær 6,9 109 817 98 793 786 38 820 5,1
1149 Karmøy 5,0 53 578 95 2 706 742 95 514 3,7
1151 Utsira 9,2 137 346 157 38 662 1 349 3,6
1160 Vindafjord 5,1 53 927 101 625 449 22 114 3,7
Til fordeling gjennom året       15 000    
Rogaland 6,5 71 882 99 32 200 259 1 235 162 4,0
             
Rogaland fylkeskommune 8,4 13 541 93 7 134 499 311 643 4,6
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)