Statsbudsjettet 2023: Agder

Samferdsel

Vei

 • E18 Grimstad–Kristiansand, Arendal og Grimstad kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Blant annet settes det av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E18 Grimstad–Kristiansand.
 • E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Lyngdal–Flekkefjord.
 • E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, Kristiansand kommune
  Regjeringen prioriterer midler til videreføring av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 med nye kryss, bygging av vei på deler av Havnegate med adkomst til containerterminalen, prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressvei. Dagens jernbanespor legges om for å opprettholde spor til industriområdet i Kolsdalen. Ny bru over jernbaneområdet tilpasses fremtidig sporplan, slik at prosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. Prosjektet legger til rette for å overføre gods fra sjø til bane, med bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal. Forberedende arbeider startet opp i 2021. Anleggsarbeidene er ventet startet opp høsten 2023, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2026.
 • E39 Kristiansand vest–Røyskår, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Selskapet vil i 2022 fortsette utbyggingen av E39 Kristiansand–Lyngdal. Strekningen er på om lag 70 km. Det er dårlig standard på deler av strekningen. Dette gir dårlig framkommelighet spesielt på vinterstid, og det har vært mange alvorlige trafikkulykker på veien. Strekningen er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Anleggsarbeidet er delt inn i fire utbyggingskontrakter, to av disse har startet byggingen: E39 Mandalskrysset–Mandal by åpnet i 2021, og E39 Kristiansand vest–Mandalskrysset planlegges åpnet i november 2022. Byggingen av strekningen E39 Herdal–Røyskår startet i 2021 og planlegges åpnet i 2025. Reguleringsplanen for resterende del av strekningen fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal kommune ble vedtatt i juni 2022.
 • E18/E39 Ytre ringvei, Kristiansand kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Ytre ringvei ligger i Kristiansand og kobler sammen E39 fra vest med E18 fra øst. Målet med E39 Ytre ringvei er å avlaste lokal trafikk for å øke samfunnssikkerheten og bidra til et effektivt stamveinett mellom Øst- og Vestlandet. Arbeid med reguleringsplan pågår, med sikte på lokalpolitisk behandling høsten 2022.
 • E39 Lyngdal vest–Ålgård i Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal kommuner i Agder og Rogaland fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Strekningen er delt i flere prosjekter. Det ble vedtatt statlig kommunedelplan for delstrekningen Lyngdal vest–Sandnes i 2021. Reguleringsplan for strekningen Bue–Ålgård ble vedtatt våren 2022. Det pågår prosjektutvikling på øvrige delstrekninger mellom Lyngdal vest og Bue.
 • E18 Bamble–Tvedestrand i Bamble, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårdshei kommuner i Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. På strekningen E18 Tvedestrand–Bamble utreder Nye Veier for tiden muligheten for mer gjenbruk av eksisterende vei sett opp mot tidligere planforslag. Selskapet gjør dette i samarbeid med lokale myndigheter. Dette skal sikre ny trafikksikker og fremtidsrettet vei på en måte som reduserer arealbruken og klimautslipp.
 • Rv. 9 Kristiansand–Haukeligrend i Kristiansand, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og Vinje kommuner i Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner
  Riksvei 9 fra Kristiansand til Haukeli har en lokal og regional funksjon for mange kommuner og lokalsamfunn. Det prioriteres midler til flere utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak på rv. 9. Videre prioriteres statlige midler til å videreføre strekningsvise utbedringstiltak på rv. 9 i Setesdal i Agder, på delstrekningene Rotemo–Lunden og Byklestøylene–Hoslemo i Valle kommune.
 • Diverse utbedringstiltak: 
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet utbedringsstrekningen rv. 41/rv. 45 Timenes–Kjevik. Tiltakene omfatter utbedring av vei mellom Kristiansand og Kjevik, med gang- og sykkelvei på deler av strekningen.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Jernbane

 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornyingen omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget med tanke på infrastruktur til hele jernbanenettet er på 3,3 milliarder kroner. I Agder omfatter dette en videreføring av omfattende fornyelse av kontaktledning på Sørlandsbanen. Fornyelsen er planlagt å pågå fram til 2026.

Byområder og kollektivtransport

 • Belønningsavtale Kristiansand
  Regjeringen foreslår om lag 98 millioner kroner i 2023 til belønningsavtalen staten har inngått med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på totalt 360 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, klima og miljø i byområdene. I tillegg tildeles om lag 22 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand.
 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen foreslår å videreføre en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2023 settes det av 30 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til to eller tre byer som en engangsutbetaling. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Kompetansebygging innenfor havvind

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til kompetansebygging innenfor havvind i Agder-regionen. Midlene skal bidra til at virksomheter i regionen kan styrke sin kunnskap og tilrettelegge for kompetanseoverføring, innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind.

Norge har allerede flere gode regionale kompetansemiljøer på havvind. Regjeringen ønsker å utvide dette slik at også Agder-regionen, som har en rekke relevante aktører, kan styrkes gjennom å bygge opp et felles kompetansemiljø. 

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 38,8 millioner kroner til Agder fylkeskommune.

Skagerak

Regjeringen foreslår å bevilge 7,5 millioner kroner til arbeid med gjenoppbygging av økosystemene og potensialet for bærekraftig fiske i Skagerrak.

Tilskudd til kystrekeflåten

Regjeringen foreslår å bevilge 21 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for kystrekeflåten. Bakgrunnen er den vanskelige situasjonen som de økte drivstoffprisene har ført til for denne flåtegruppen. Rekefiskere i Agder er særlig berørt. Garantikassen for fiskere vil administrere ordningen.

Universitet og høyskole

Ansgar høyskole

Regjeringen foreslår 32,5 millioner kroner i rammebevilgning til Ansgar høyskole.

Universitetet i Agder

Regjeringen foreslår 1,7 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Agder.

Kommunane i Agder: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Agder samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,7 prosent.

I Agder har 10 av 25 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Kvinesdal kommune med 5,5 prosent, mens Åmli kommune har lågast vekst med 2,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Agder fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Agder fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
4201 Risør 2,8 100 217 97 466 327 14 242 3,2
4202 Grimstad 4,1 57 562 95 1 502 388 48 636 3,3
4203 Arendal 4,1 98 774 95 2 895 483 99 084 3,5
4204 Kristiansand 4,4 88 835 97 7 238 271 262 276 3,8
4205 Lindesnes 2,3 72 749 98 1 594 990 54 268 3,5
4206 Farsund 5,1 90 744 95 653 122 29 863 4,8
4207 Flekkefjord 2,6 88 519 96 641 202 21 849 3,5
4211 Gjerstad 2,9 151 514 100 182 274 4 554 2,6
4212 Vegårshei 2,2 98 127 100 162 158 4 589 2,9
4213 Tvedestrand 0,7 99 935 96 425 281 19 600 4,8
4214 Froland 0,3 100 062 95 402 078 13 152 3,4
4215 Lillesand 1,6 123 647 95 725 864 21 714 3,1
4216 Birkenes -0,8 93 339 96 375 116 14 016 3,9
4217 Åmli 6,6 93 539 100 166 989 3 260 2,0
4218 Iveland 5,7 65 583 99 114 489 4 866 4,4
4219 Evje og Hornnes 0,6 75 003 94 260 159 8 023 3,2
4220 Bygland 0,9 121 337 103 103 635 2 381 2,4
4221 Valle -0,5 109 447 102 102 132 4 229 4,3
4222 Bykle 14,7 140 370 131 99 331 3 031 3,1
4223 Vennesla 1,7 62 456 95 991 158 40 135 4,2
4224 Åseral 11,5 155 240 104 84 662 2 256 2,7
4225 Lyngdal 1,4 95 110 100 755 831 33 806 4,7
4226 Hægebostad 1,2 86 671 99 146 211 7 055 5,1
4227 Kvinesdal 4,1 69 553 97 435 704 22 682 5,5
4228 Sirdal 9,0 173 361 112 162 461 4 485 2,8
Til fordeling gjennom året       18 200    
Agder 3,6 88 660 96 20 705 516 743 902 3,7
             
Agder fylkeskommune 7,7 12 632 95 4 719 041 208 116 4,6
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)