Statsbudsjettet 2023: Oslo

Samferdsel

Vei

 • Ring 1 
  • Regjeringen foreslår å bevilge 205 millioner kroner til ombygging av Ring 1.
  • Hammersborg- og Vaterlandstunnelene: Prosjektet inngår i utbyggingen av nytt regjeringskvartal. Prosjektet utføres av Statens vegvesen.
 • Diverse utbedringstiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak, tiltak for gående og syklende og kollektivtransporttiltak. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • trafikksikkerhetstiltak på E6
  • videreføring av utbyggingen av enkelte gang- og sykkelveier langs E6 som en del av statens bidrag i byvekstavtalen for Oslo-området.

Jernbane

 • InterCity-utbygging på Østfoldbanen og Follobanen
  Regjeringen prioriterer InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Ski stasjon åpnet i august 2022, og den 20 km lange Blixtunnelen skal etter planen tas i bruk desember 2022. Østfoldbanetunnelen tas i bruk i 2023. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold. Det totale anslaget til InterCity-prosjekter på Østfoldbanen og Follobanen er på om lag 3,4 milliarder kroner.
 • Flere tog i Oslo-navet
  Regjeringen prioriterer tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, og tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. Det totale anslaget for de aktuelle fylkene er at det skal brukes om lag 370 millioner kroner på programmet i 2023.
  I Oslo prioriteres videre planlegging av:
  • Utvikling Grorud stasjon
  • Retningsdrift Brynsbakken
 • Østfoldbanen: Nytt signalsystem signalsystem
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanen. Det totale anslaget for nytt signalsystem til hele jernbanenettet er på 2,3 milliarder kroner. Det vil på Østfoldbanen i 2023 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband og liknende.
 • Infrastruktur for nytt togmateriell (Oslo-navet)
  Regjeringen prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. For Oslo prioriteres i 2023 oppstart av arbeider som skal legge til rette for lengre tog på lokaltogstrekningene L1 (Spikkestad–Asker–Oslo S–Lillestrøm) og enkelte stasjoner på L2 (Skøyen–Oslo S-Ski). Det settes av om lag 90 millioner kroner til å legge til rette for nye lokaltog på L1 og L2, inkludert oppgraderinger av eksisterende stasjoner.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2023 er på 3,3 milliarder kroner. I Oslo omfatter dette arbeidet vedlikehold og fornying av signalanlegg ved Alnabru og fornyelse på Hovedbanen.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Oslo-området 2019–2029: Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner.
  Byvekstavtalen ble inngått i 2020. I 2021 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen som er en oppfølging av bompengeavtalen fra 2019. Regjeringen prioriterer statlige midler til å følge opp forpliktelsene i avtalen. Foreløpig fordeling av midler er som følger:
  • 148 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Hoveddelen av midlene går til å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett.
  • 357 millioner kroner i belønningsmidler som i all hovedsak skal gå til drift- og mindre investeringer i kollektivsystemet og sykkeltiltak.
  • 1 423 millioner kroner til Fornebubanen, som er en ny sammenhengende tunnel for T-banen mellom Majorstuen stasjon i Oslo kommune og Fornebu i Bærum kommune.
  • 611 millioner kroner i statlig tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Lokalt er det besluttet at dette tilskuddet i sin helhet skal gå til bedre kollektivtilbud, det vil si finansiering av Fornebubanen.
  • 54 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk.
  • 22 millioner kroner i tilskudd til mindre investeringstiltak på kommunal og fylkeskommunal vei. Midlene planlegges brukt til Bryn kollektivknutepunkt i Oslo og gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs fv. 152 inn mot Ski sentrum i Viken.
  • 54 millioner kroner i stasjon- og knutepunktutvikling langs jernbanen. Midlene skal gå til tiltak rettet mot universell utforming av stasjonene på Haugenstua, Hauketo og Ås.

22. juli-senteret

Regjeringen foreslår å bevilge 106,3 millioner kroner til 22. juli-senteret.

Barratt Due musikkinstitutt

Regjeringen foreslår 31,6 millioner kroner i rammebevilgning til Barratt Due musikkinstitutt.

Black Box Teater

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Black Box Teater med 4 millioner kroner for å dekke økte kostnader til leie og investeringer i nye midlertidige lokaler.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 20 millioner kroner til mindre forsvarsinvesteringer i Oslo. Midlene skal blant annet benyttes til rehabilitering av festningsmurer.

foreslår å styrke Forsvarets høgskole gjennom å øke utdanningskvoten på Krigsskolen med 40 studieplasser.

Livsvitenskapsbygg ved UiO

Regjeringen foreslår å bevilge 1 450 millioner kroner til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. Bygget er planlagt ferdig i 2026.

Nasjonalmuseet

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nasjonalmuseet til 863,7 millioner kroner for å legge til rette for nødvendig vakthold og sikring av museets samlinger, samt et bredt publikumstilbud både i Oslo og ellers i landet.

Nationaltheatret

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til nødvendig nødsikring av Nationaltheater-bygningen, samt 15 millioner kroner til videre utredning i 2023.

Områdesatsinger i Oslo

Regjeringen foreslår å bevilge 179 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo.

Oslo fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge 11,7 millioner kroner til arbeidet med nytt fengsel i Oslo.

Oslofjorden

Regjeringen jobber for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. En av hovedårsakene til at tilstanden er dårlig er at avløpsvann som slippes ut i fjorden er for dårlig renset. Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med å redusere utslippene fra kommunalt avløp til Oslofjorden. Regjeringen foreslår også å bevilge 7,5 millioner kroner til arbeid med gjenoppbygging av økosystemene og potensialet for bærekraftig høsting i Skagerrak.

Oslo Pride           

Regjeringen foreslår at den årlige driftstøtten til Oslo Pride dobles til 2 millioner kroner i 2023. 

Politiutdanningen ved Politihøgskolen

Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til en videreføring av 100 nye studieplasser på politiutdanningen ved Politihøgskolen (PHS), som ble opprettet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022. De nye studieplassene ble opprettet og fordelt ved PHS’ studiesteder i Bodø, Stavern og Oslo. Forslaget bidrar til å sikre tilgang på politiutdannede også i fremtiden.  

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 29,1 millioner kroner til Oslo kommune.

Regjeringskvartalet

Regjeringen foreslår å bevilge 4 899 millioner kroner til byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal. Til prosjektering av byggetrinn 2 foreslår regjeringen å bevilge 225 millioner kroner.

Til energiløsning for det nye regjeringskvartalet foreslås det å bevilge 395 millioner kroner.

Universiteter og høyskoler

Arkitekt og designhøyskolen i Oslo

Regjeringen foreslår 240,5 millioner kroner i rammebevilgning til Arkitekt og designhøyskolen.

Fjellhaug internasjonale høyskole

Regjeringen foreslår 16,8 millioner kroner i rammebevilgning til Fjellhaug internasjonale høyskole.

Handelshøyskolen BI

Regjeringen foreslår 451,7 millioner kroner i rammebevilgning til Handelshøyskolen BI. BI har også studiested i Vestland, Trøndelag og Rogaland.

Høyskolen for dansekunst

Regjeringen foreslår 2,2 millioner kroner i rammebevilgning til Høyskolen for dansekunst.

Høyskolen for ledelse og teologi

Regjeringen foreslår 18,5 millioner kroner i rammebevilgning til Høyskolen for ledelse og teologi. Høyskolen har også studiested i Rogaland.

Høyskolen Kristiania

Regjeringen foreslår 373,4 millioner kroner i rammebevilgning til Høyskolen Kristiania. Høyskolen har også studiested i Vestland.

Kunsthøyskolen i Oslo

Regjeringen foreslår 387,4 millioner kroner i rammebevilgning Kunsthøyskolen i Oslo.

Lovisenberg diakonale høgskole

Regjeringen foreslår 142,4 mill. kroner i rammebevilgning til Lovisenberg diakonale høgskole.

MF vitenskapelig høyskole

Regjeringen foreslår 121,3 millioner kroner i rammebevilgning til MF vitenskapelig høyskole.

NLA Høgskolen

Regjeringen foreslår 315,1 millioner kroner i rammebevilgning til NLA Høgskolen. NLA har også studiested i Vestland og Agder.

Norges idrettshøyskole

Regjeringen foreslår 256,2 millioner kroner i rammebevilgning til Norges idrettshøyskole.

Norge musikkhøyskole

Regjeringen foreslår 314,2 millioner kroner i rammebevilgning til Norge musikkhøyskole.

OsloMet – storbyuniversitetet

Regjeringen foreslår 2,9 milliarder kroner i rammebevilgning til OsloMet.

Steinerhøyskolen

Regjeringen foreslår 17,6 millioner kroner i rammebevilgning til Steinerhøyskolen.

Universitetet i Oslo

Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i nukleære fag. Regjeringen foreslår samlet sett 6,1 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Oslo.

VID vitenskapelig høyskole

Regjeringen foreslår 495,9 millioner kroner i rammebevilgning. VID vitenskapelige høyskole har også studiested i Vestland, Rogaland og Troms og Finnmark.

Vikingtidsmuseum ved UiO

Regjeringen foreslår å bevilge 525 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum ved Universitetet i Oslo. Museet er planlagt ferdig i 2026.

Oslo kommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. For fylkeskommunene er tilsvarande tal 1,9 prosent. Oslo er anslått samla å få ein vekst i frie inntekter på 3,0 prosent.

             
  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
0301 Oslo 4,6 58 768 105 45 960 445 1 283 018 2,9
Til fordeling gjennom året            
Oslo fylkeskommune ..  ..  .. 8 760 182 370 489 4,4
             
Oslo samla       54 720 627 653 507 3,0
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            
.. = data for Oslo som fylkeskommune er ikkje samanliknbare med data for fylkeskommunane elles      

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)