Statsbudsjettet 2023: Vestfold og Telemark

Samferdsel

Vei

 • E18 Langangen–Bamble i Porsgrunn og Bamble kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023, slik at  selskapet kan fortsette utbygging av prosjektet. Første etappe, E18 Rugtvedt–Dørdal åpnet i 2019. Utbygging av andre etappe fra Langangen til Rugtvedt startet i 2021 og omfatter bygging av om lag 17 km ny firefelts vei. Det legges opp til en fartsgrense på 110 km/t på strekningen. Andre etappe ventes åpnet for trafikk i 2025.
 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Ullensvang og Vinje kommuner i Vestland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbedringen av E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Anleggsarbeidene startet opp i 2020 og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i november 2022. Midlene vil i 2023 gå til restfinansiering av prosjektet.
 • E18 Bamble–Tvedestrand i Bamble, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårdshei kommuner i Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. På strekningen E18 Tvedestrand–Bamble utreder Nye Veier nå muligheten for mer gjenbruk av eksisterende vei, sett opp mot tidligere planforslag. Selskapet gjør dette i samarbeid med lokale myndigheter. Dette skal sikre ny trafikksikker og fremtidsrettet vei på en måte som reduserer arealbruken og klimautslipp. 
 • Diverse utbedringstiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler på blant annet:
  • Videreføring av utbedringen av eksisterende vei på en rekke strekninger, blant annet på riksvei 41 rundt Vrådal i Kviteseid kommune.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Jernbane

 • Vestfoldbanen, Horten, Re og Tønsberg kommuner 
  Regjeringen prioriterer å videreføre InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen. Prosjektet Nykirke–Barkåker omfatter nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum. Sammen med Drammen-Kobbervikdalen (se Viken) vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Det skal også gjøres tilpasninger på Tønsberg stasjon og bygges togparkeringsanlegg. Da vil det bli mulig med reisetid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Vestfoldbanen er på om lag 4,1 milliarder kroner i 2023.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornyingen omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget med tanke på infrastruktur til hele jernbanenettet er på 3,3 milliarder kroner. I Vestfold og Telemark omfatter dette arbeidet fornyelse av kontaktledningsanlegg på Sørlandsbanen.

Byområder og kollektivtransport

 • Belønningsavtale Grenland
  Regjeringen foreslår 65 millioner kroner i 2023 til belønningsavtalen staten har inngått med Vestfold og Telemark fylkeskommune og kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble og Siljan. I tillegg tildeles 22 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Grenland. Avtalen gjelder for perioden 2021–2024 og er totalt på om lag 330 millioner 2021-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, klima og miljø i byområdene.
 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen foreslår å videreføre en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2023 settes det av 30 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til to eller tre byer som en engangsutbetaling. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Farvannsprosjekt i Kragerø kommune

Kystverket vil ferdigstille farvannsprosjektet Innseiling Kragerø i Kragerø kommune. Det ferdigstilles i 2023.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 5 millioner kroner til planlegging av prosjekter innenfor forsvarssektorens eiendommer og bygg- og anlegg i Vestfold og Telemark i 2023.  

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene. Dette skal skje i dialog med fylkeskommunen.

Politiutdanningen ved Politihøgskolen

Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til en videreføring av 100 nye studieplasser på politiutdanningen ved Politihøgskolen (PHS), som ble opprettet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022. De nye studieplassene ble opprettet og fordelt ved PHS’ studiesteder i Bodø, Stavern og Oslo. Forslaget bidrar til å sikre tilgang på politiutdannede også i fremtiden.  

Preus museum

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Preus museum i Horten med 2 millioner kroner, dette for å sette museet i bedre stand til å forvalte to gjenstandssamlinger: Den filmtekniske samlingen og den tekniske delen av Preus museums fotohistoriske samling.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 51,1 millioner kroner til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Universitetet i Sørøst-Norge

Regjeringen foreslår 2,2 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Sørøst-Norge. Universitetet har også studiesteder i Viken.

Kommunane i Vestfold og Telemark: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Vestfold og Telemark samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,7 prosent.

I Vestfold og Telemark har 12 av 23 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Kvitseid kommune med 5,2 prosent, mens Hjartdal kommune har lågast vekst med 2,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Vestfold og Telemark fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Vestfold og Telemark fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
3801 Horten 4,2 104 006 95 1 748 905 58 394 3,5
3802 Holmestrand 3,8 87 865 98 1 651 715 71 652 4,5
3803 Tønsberg 5,4 82 469 97 3 702 520 123 164 3,4
3804 Sandefjord 7,0 27 107 96 4 169 952 170 071 4,3
3805 Larvik 6,0 87 614 96 3 129 251 108 989 3,6
3806 Porsgrunn 2,9 94 884 95 2 313 015 82 426 3,7
3807 Skien 2,5 75 552 95 3 529 705 117 495 3,4
3808 Notodden 2,4 103 361 96 883 921 26 203 3,1
3811 Færder 4,0 105 107 101 1 801 729 62 761 3,6
3812 Siljan 4,7 58 531 98 161 880 5 814 3,7
3813 Bamble 2,5 105 880 97 923 640 33 030 3,7
3814 Kragerø 1,6 112 066 97 692 084 20 007 3,0
3815 Drangedal 3,5 129 495 99 302 992 10 257 3,5
3816 Nome 4,8 92 125 97 451 328 13 417 3,1
3817 Midt-Telemark 1,7 93 365 100 717 465 25 359 3,7
3818 Tinn 10,2 73 938 106 410 404 11 831 3,0
 3819 Hjartdal -3,8 99 013 108 130 825 3 116 2,4
3820 Seljord 1,8 85 838 99 217 017 5 542 2,6
3821 Kviteseid 2,2 66 070 100 188 504 9 320 5,2
3822 Nissedal 3,8 166 803 101 129 012 4 855 3,9
3823 Fyresdal 5,9 36 031 101 110 706 5 095 4,8
3824 Tokke 7,5 73 750 106 176 798 5 029 2,9
3825 Vinje 8,7 156 368 104 291 995 10 282 3,6
Til fordeling gjennom året       15 200    
Vestfold og Telemark 4,5 81 431 97 27 850 567 981 909 3,7
             
Vestfold og Telemark fylkeskommune 5,8 13 003 95 5 823 836                177 785 3,1
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2021 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)