Statsbudsjettet 2023: Troms og Finnmark

Samferdsel

Vei

 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). I 2023 vil disse midlene blant annet bli brukt til forberedende arbeider på prosjektet E10/riksvei 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt. Det legges opp til anleggsstart i løpet av året. Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 km vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av riksvei 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten startet opp i 2021, og det er lagt opp til at kontrakt blir inngått sommeren 2023. Dette vil legge til rette for at anleggsarbeidene vil kunne starte opp i løpet av 2023.
 • E8 Sørbotn–Laukslett, Tromsø kommune
  Regjeringen foreslår å sette av midler til å videreføre arbeidene på prosjektet E8 Sørbotn–Laukslett. Prosjektet skal gi økt fremkommelighet samt kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø. Prosjektet omfatter bygging av ny 9,7 km tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Veien bygges i ny trase på vestsiden av Ramfjorden som krysses med en 0,87 km lang bru og reduserer kjørelengden på strekningen med 2,5 km. Anleggsarbeidene startet opp våren 2022, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026.
 • E6 Kvænangsfjellet, Kvænangen og Nordreisa kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Selskapet vil fortsette utbyggingen på strekningen. Prosjektet omfatter bygging av 24 km lang tofeltsvei, med om lag 6 km i tunnel. Veien har vanskelig kurvatur for tyngre kjøretøy og på grunn av vanskelige værforhold er den ofte stengt eller kolonnekjørt vinterstid. Anleggsarbeidene startet opp i 2021, og prosjektet planlegges ferdigstilt i 2024.
 • E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune
  Regjeringen prioriterer midler til restarbeider og sluttoppgjør for skredsikring av strekningen. Prosjektet omfatter bygging av ny vei på en 6,8 km lang strekning i Porsanger kommune, hvorav om lag 3,5 km i tunnel. En stor del av strekningen følger dagens trasé. Prosjektet omfatter skredsikringstiltak på dagstrekningen med blant annet skredvoller. Det vil korte inn E69 med om lag 1,4 km. Anleggsarbeidene startet i 2019, og prosjektet er nå planlagt åpnet for trafikk i 2023.
 • Diverse utbedringstiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Mollstrand–Grøtnes på riksvei 94 i Hammerfest kommune kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.
  • Fornying av flere bruer på E6

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Byområder og kollektivtransport

 • Belønningsavtale Tromsø
  Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i 2023 til belønningsavtalen staten har inngått med Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune. I tillegg tildeles 22 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Tromsø. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på totalt 340 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, klima og miljø byområdene.
 • Byvekstavtale Tromsø
  Det pågår forhandlinger om en byvekstavtale for Tromsø mellom staten, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Forhandlingene ledes av Statens vegvesen. Det er satt av 35 millioner kroner til en slik avtale i 2023, gitt at forhandlingene fører frem.

Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole

Regjeringen foreslår å bevilge 205 millioner kroner til nybygg for Samisk videregående skole og reindriftsskole og det samiske nasjonalteatret Beaivváš i Kautokeino.

Fagskole for brann- og redningspersonell

Regjeringen foreslår å bevilge 230 millioner kroner til Fagskole for brann- og redningspersonell.

Farvannsprosjekt i Hammerfest kommune

Kystverket vil ferdigstille farvannsprosjektet Innseiling Forsøl i Hammerfest kommune.

Faste stillinger i politiet og PST

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 120,5 millioner kroner til faste stillinger i politiet og PST for å styrke arbeidet med å avdekke sammensatte trusler, etterretning og fremmede staters aktivitet i Norge, særlig i de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark. Forslaget er en varig videreføring av tiltak som ble iverksatt i møte med krigen i Ukraina våren 2022.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 200 millioner kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2023. I tillegg planlegger regjeringen materiellinvesteringer for om lag 3,8 milliarder kroner. Midlene benyttes til investeringer for kavaleribataljonen på Porsangmoen leir, herunder anskaffelser av boliger og forlegninger, materiellrelatert EBA og skyte- og øvingsfelt.

Ved Stortingets behandling av Innst. 270 S (2021) til Prop. 78 S (2021–2022) ble det blant annet besluttet å igangsette en utvikling av Akkasæter i Blåtind skytefelt, og med dette understøtte utvikling av og tilrettelegge for alliert trening og øving. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2023.

Det er foreslått midler til tilpasning til nye ubåter og vedlikeholdsmudring av hovedkaien i Ramsund, og det er foreslått midler til investeringer for å styrke Hærens avdelinger med blant annet kampluftvern, bærbart luftvern, kampvogner, lastevogner, ingeniørmateriell og brolegger-/ingeniørpanservogner.

Regjeringen vil foreslå å tildele Troms og Finnmark fylkeskommune 1,5 millioner kroner i tilskudd for å drifte Midt-Troms karrieresenters tilbud til soldater i førstegangstjeneste og spesialister ved Forsvarets avdelinger i Troms og Finnmark. Karrieresenteret tilbyr sivil karriereveiledning for soldater.

Regjeringen foreslår å styrke Hæren med totalt 64 årsverk i 2023. Personelløkningen skal prioriteres til Finnmark landforsvar og Brigade Nord. Oppbemanningen i Brigade Nord fordeler seg mellom Troms og Rena. Regjeringen foreslår å styrke Sjøforsvaret med totalt 37 årsverk i 2023. En andel av personelløkningen skal prioriteres til Ramsund orlogsstasjon.

Artilleribataljonen fortsetter oppbyggingen i henhold til plan for etablering av kampluftvern og nye artilleriskyts i 2023. Oppbyggingen av Porsanger bataljon med støtteelementer ved Garnisonen i Porsanger fortsetter der avdelingene inngår som del av Finnmark landforsvar.

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene. Dette skal skje i dialog med fylkeskommunen.

Gratis barnehage i tiltakssonen

Regjeringen foreslår gratis barnehage for alle 1–5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 1. august 2023.

Jordbruksavtalen: Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge

I jordbruksavtalen inngått i 2022 er det satt av 17 millioner kroner til en omfattende satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge. Målet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljø i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat samt utnytte regionale fortrinn og muligheter innenfor arktisk landbruk.

Troms og Finnmark fylkeskommune vil få ansvaret for å følge opp satsingen i samarbeid med de regionale partnerskapene. Minimum 5 millioner kroner av midlene skal settes av til forskning og annen kunnskapsutvikling i regi av Norsk institutt for bioøkonomi.

Kystutviklingssenter i Øst-Finnmark – pilot

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune til en pilot for et kystutviklingssenter i Øst-Finnmark. Dette skal knyttes opp mot fylkeskommunens øvrige innsats for omstilling av næringsliv, og øke bostedsattraktiviteten i området.

Landingsplasser for nye redningshelikoptre ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus

Regjeringen foreslår å bevilge 135,6 millioner kroner til tilpasning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus. Landingsplassene planlegges sluttført i 2023.

Pukkellaks

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot pukkellaks med 10 millioner. kroner. Det foreslås dermed å bevilge 25,3 millioner kroner totalt til formålet i 2023. Det forventes en rekordstor invasjon av den fremmede arten i 2023, og en økning i midler til formålet vil bidra til å redusere omfanget av spredningen.

Redningsberedskapen i Nord-Norge

For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge ble det etablert en ny redningshelikopterbase i Tromsø fra 1. juli i år. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 52,9 millioner kroner for å sikre helårlig drift av basen.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 190 millioner kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune.

RiddoDuottarMuseat i Karasjok

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til videre planlegging av prosjektet som skal gi nye lokaler for det samiske museet RiddoDuottarMuseat i Karasjok.

Sletting av utdanningsgjeld i tiltakssonen

Regjeringen foreslår å styrke ordningen for å slette utdanningsgjeld fra Lånekassen i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark med 41,1 millioner kroner.

Universitet og høyskole

Samisk høyskole

Regjeringen foreslår 100,9 millioner kroner i rammebevilgning til Samisk høyskole.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Regjeringen foreslår 30 nye studieplasser i medisin ved Universitetet i Tromsø. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 12,2 millioner kroner, noe som er helsårseffekt av virksomhetsoverdragelsen av tidligere Nordland kunst- og filmhøyskole. Regjeringen forslår samlet sett 3,8 milliarder kroner i rammebevilgning til UiT. UiT har også studiested i Nordland og på Svalbard.

Verdensarvsenter for Struves meridianbue

Regjeringen ønsker at det skal være verdensarvsentre ved alle de åtte norske verdensarvområdene. Regjeringen vil derfor legge til rette for en autorisasjon (dvs. tilskudd til administrasjon, informasjonstiltak, naturretteledning m.m.) av verdensarvsenter for Struves meridianbue. De foreslår en økt bevilgning på 2,5 millioner kroner. I dag får verdensarvsentre ved Bergkunsten i Alta, Vestnorsk fjordlandskap (Geiranger), Vegaøyan, Industriarven Rjukan-Notodden, Røros bergstad og Circumferensen og Urnes stavkirke tilsvarende støtte.

Kommunane i Troms og Finnmark: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Frå 2022 til 2023 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2022. Det er anslått at kommunane i Troms og Finnmark samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,4 prosent.

I Troms og Finnmark har 11 av 39 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Gamvik kommune med 6,2 prosent, mens Berlevåg kommune har lågast vekst med 1,5 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

Troms og Finnmark fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2022 til 2023

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 4,3 prosent på landsbasis frå 2022 til 2023. Det er anslått at Troms og Finnmark fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,7 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2022.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2022 - 2023
Kommune driftsinntektene 2021* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2021*   2021** 2023 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
5401 Tromsø 3,0 106 400 103 4 831 349 147 769 3,2
5402 Harstad 1,6 116 384 102 1 677 637 55 672 3,4
5403 Alta -0,3 100 989 111 1 588 750 65 268 4,3
5404 Vardø 4,8 156 803 119 173 096 4 847 2,9
5405 Vadsø -3,3 197 177 110 422 966 9 969 2,4
5406 Hammerfest 5,9 261 266 114 895 550 25 612 2,9
5411 Kvæfjord -0,3 121 989 104 231 704 7 081 3,2
5412 Tjeldsund -3,0 130 201 110 348 503 11 737 3,5
5413 Ibestad -1,3 233 701 108 120 750 3 304 2,8
5414 Gratangen 8,6 108 199 111 100 409 2 615 2,7
5415 Lavangen -0,1 129 821 111 105 303 4 641 4,6
5416 Bardu -2,6 198 684 101 286 295 8 570 3,1
5417 Salangen -1,1 129 060 105 171 374 7 374 4,5
5418 Målselv 1,8 103 783 101 477 003 19 377 4,2
5419 Sørreisa 2,5  96 132 101 239 750 6 947 3,0
5420 Dyrøy -0,6 174 840 115 104 758 1 716 1,7
5421 Senja 2,4 123 204 108 1 191 085 39 375 3,4
5422 Balsfjord 3,3 84 068 100 423 734 13 266 3,2
5423 Karlsøy -0,3 103 748 111 198 264 7 235 3,8
5424 Lyngen 2,9 208 259 114 251 653 8 922 3,7
5425 Storfjord -2,0 179 340 114 167 940 6 236 3,9
5426 Kåfjord 2,2 134 522 113 177 123 5 211 3,0
5427 Skjervøy 3,5 122 497 109 238 480 8 715 3,8
5428 Nordreisa 1,9 100 303 103 356 081 9 584 2,8
5429 Kvænangen 3,3 178 637 119 130 208 3 637 2,9
5430 Kautokeino 5,9 112 314 119 267 855 9 011 3,5
5432 Loppa  -0,3 50 313 136 107 790 3 350 3,2
5433 Hasvik 4,1 64 326 134 109 442 1 858 1,7
5434 Måsøy 1,9 116 736 127 123 581 2 537 2,1
5435 Nordkapp 2,6 117 606 115 250 047 5 847 2,4
5436 Porsanger 1,1 67 640 109 307 103 12 177 4,1
5437 Karasjok 2,9 83 277 118 225 272 5 128 2,3
5438 Lebesby 1,9 190 143 126 137 319 2 576 1,9
5439 Gamvik 1,4 144 270 133 117 481 6 852 6,2
5440 Berlevåg -3,4 420 712 138 97 020 1 441 1,5
5441 Tana -1,4 170 704 116 257 200 9 815 4,0
5442 Nesseby 0,7 164 568 133 102 576 3 182 3,2
5443 Båtsfjord -0,6 231 369 117 184 058 4 608 2,6
5444 Sør-Varanger -4,2 144 979 109 726 417 21 751 3,1
Til fordeling gjennom året       79 350    
Troms og Finnmark 1,6 127 119 107 18 002 275 598 165 3,4
             
Troms og Finnmark fylkeskommune 8,1 22 070 117 5 935 964 264 206 4,7
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2021

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2021 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2021 i prosent av landsgjennomsnittet

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2022 til 2023 (prosent)