Brukerdialog i Mandal

Metode for medvirkning og prioritering av ressurser

I 2007 ble det etablert brukerråd i Mandal kommune. Hensikten er å legge til rette for direkte dialog mellom bystyret, administrasjonen og brukerne av kommunale tjenester. Gjennom brukerrådene påvirker innbyggerne innhold og kvalitet på tjenestene og spiller inn forslag til nye tiltak i budsjett og økonomiplan. I tillegg kan medlemmene i brukerrådene bidra til at saker kommer på dagsorden.

Ordningen skal bidra til at politikerne kan utøve sin ombudsrolle på en god måte, samt at brukerne kan gi innspill til styringen av Mandal kommune. Brukerrådene kan gi de folkevalgte utfyllende eller ny kunnskap som bidrar til bedre vedtak.

Brukerråd – organisering og oppgaver

Kommunen har fire enheter, med brukerråd knyttet til de tre enhetene oppvekst, helse og omsorg, og bydrift. Enheten stab har ikke brukerråd.

Hvert høst oppnevnes brukerråd som består av fem til syv medlemmer som representerer brukerne av alle kommunale tjenester. Medlemmene velges for ett år om gangen. Enhetsleder er brukerrådets sekretær.

Brukerråd – møter og aktiviteter

Brukerrådenes aktivitet og møter knyttes opp til kommunens årshjul for rapportering og brukerdialog.

Årshjul for rapportering og brukerdialog i Mandal

 

I april gjennomføres dialogmøter for hver enhet. Medlemmene i brukerrådet, to bystyrerepresentanter, enhetsleder, en representant for de ansatte og en representant for rådmann møtes i dialogmøtet. De drøfter prioriteringer, målsettinger og verdier som skal vektlegges for hver enkelt enhet.  Hvis møtet prioriterer tiltak som har økonomiske konsekvenser utover enhetens egne rammer skal tre prioriterte tiltak tas med videre til bystyrets dialogseminar.

For å sikre brukerrådene medvirkning i økonomiplanprosessen foregår det en prosess der hvert enkelt brukerråd melder inn forslag til nye drifts- og investeringstiltak. Disse blir så kostnadsvurdert og spesifisert av administrasjonen. Som en oppstart på økonomiplanprosessen blir det om våren avholdt et dialogseminar der representanter for alle brukerrådene deltar sammen med bystyret, barne- og ungdomsrådet og kommunalsjefene. I dette seminaret blir det foretatt en prioritering av forslagene fra brukerrådene, slik at man sitter igjen med en liste over tiltakene med flest stemmer. Disse tiltakene skal rådmannen vurdere å innarbeide i budsjett og økonomiplan.

Siden 2016 skal brukerrådene hvert år behandle et tema som velges ut fra dagsaktuelle utfordringer kommunen står ovenfor. Dette for at bystyret skal få innspill fra brukerne på viktige saker eller områder som gjelder hele kommune. Rådmannen fremmer forslag til årlig tema. På høstmøtet diskuterer brukerrådene hvordan årets tema har relevans for enheten, og hvordan enheten kan bidra til at kommunen lykkes på området. Brukerrådene skal ivareta temaet i sine innspill, prioriteringer og konkrete forslag.  Årets tema kommer i tillegg til de tema som berører enheten som brukerrådet er valgt til å ha meninger om. For 2016/2017 var integrering og inkludering av flyktninger og asylsøkere  tema.

Resultat og evalueringer

Brukerdialogen sin funksjon har vært gjenstand for flere evalueringer siden starten i 2007. Tilbakemeldingene har stort sett vært positive fra både brukere og kommunen sin side.

«Brukderdialogen er en god metode for å gi innspill, og jeg har spesielt opplevd det på for ikke lovpålagte saker i kommunen», sier Kalle Glomsaker, lærer i Mandal kommune og frikjøpt i 20 % som barn- og unges representant i plansaker. Beslutninger om iverksetting av tiltak som er fremmet av brukerne selv er med på å sende konfliktnivået og lette iverksetting av tiltakene.

Brukerrådet for Bydrift foreslo i 2015 å ruste opp de grønne fellesområdene i kommunen. Kommunen eier flere fellesarealer og mange er i dårlig forfatning. Etter innspill og prioritering fra brukerrådet ble ball-bingene ved fire skoler i kommunen oppgradert i 2016. Elevrådene fikk ansvaret for arbeidet og tilskudd på  kr 7.500.- for å gjøre jobben.

Brukerrådet for Bydrift har også vært opptatt av lekeplasser. I samarbeid med to velforeninger renoverte kommunen i 2016 lekeplassene på Storvollen og i Middelfartsgate. Tiltaket er videreført i driftsbudsjettet for 2017 med 200 000 i tilskudd til velforeninger for vedlikehold av grønne lekeplasser.

Status for tiltakene blir beskrevet i årsrapporten. Årsrapporten for 2016 oppsummerer slik:

Tabell fra Mandal kommune