Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med leder av ekspertutvalget Kari Paulsrud.

Ny rapport om juridisk kjønn

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i dag en rapport om juridisk kjønn. En ekspertgruppe ledet av advokat Kari Paulsrud har gjennomgått vilkårene for endring av juridisk kjønn.

Bent Høie og Sylvi Lishaug besøker Vittersø gård sitt Inn på tunet tilbud

Bedre aktivitetstilbud til personer med demens

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens. Innen 2020 skal alle kommuner tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

Illustrasjonsfoto tannlege. Foto: Colourbox.no

Tannleger får henvise

Tannleger skal kunne henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i et høringsnotat. Pasienter som trenger spesialistbehandling vil dermed slippe å gå via fastlegen.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Meld. St. 19 (2014-2015)

Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter

Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og fremmer mestring. Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, presenteres ny politikk på områder som regjeringen mener ikke har vært tilstrekkelig prioritert eller som krever nye grep.

Prop. 74 L (2014-2015)

Hever aldersgrensen for helsepersonell

Regjeringen vil legge til rette for at eldre som ønsker det skal kunne stå lenger i arbeid. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialgodkjenning fra 75 til 80 år.