Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Færre etater i helseforvaltningen

12.05.2015 - Helse- og omsorgsdepartementet vil omorganisere den sentrale helseforvaltningen og redusere antall etater fra 15 til 11.

Forsideillustrasjon legemiddelmeldingen

Legemiddelmeldingen:

Riktig bruk – bedre helse

22.05.2015 - Regjeringen vil pålegge alle kommuner å gjennomføre legemiddelgjennomganger for eldre på sykehjem, øke pasienters involvering i valg av behandling, gi bedre informasjon til pasienter og helsepersonell om legemidler og satse mer på forskning og kliniske studier.

Dokument

Meld. St. 26 (2014-2015)

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Meld. St. 28 (2014–2015):

Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse

Legemiddelmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene.