Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Forsideillustrasjon Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter

Psykiske helse skal bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet. Vi skal mobilisere for å forebygge ensomhet, senke terskelen for fysisk aktivitet i befolkningen og hindre at barn og unge begynner med tobakk. Eldre skal ha mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv.

Illustrasjonsbilde buss.

Enklere å få tilbakebetalt reiseutgifter

Det skal bli enklere å få tilbakebetalt utgifter til pasientreiser. - Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre helsetjenesten mer pasientvennlig og mindre byråkratisk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hever aldersgrensen for helsepersonell

Regjeringen vil legge til rette for at eldre som ønsker det skal kunne stå lenger i arbeid. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialgodkjenning fra 75 til 80 år.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Meld. St. 19 (2014-2015)

Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter

Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og fremmer mestring. Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, presenteres ny politikk på områder som regjeringen mener ikke har vært tilstrekkelig prioritert eller som krever nye grep.

Prop. 74 L (2014-2015)

Hever aldersgrensen for helsepersonell

Regjeringen vil legge til rette for at eldre som ønsker det skal kunne stå lenger i arbeid. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialgodkjenning fra 75 til 80 år.