Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 5. april 2019

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal drøfte forslag til tiltak for å øke sysselsettingen. Det ble også lagt fram et forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. april 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger 

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 74 L (2018-2019)
Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
(Nyhetssak)

Prop. 75 L (2018-2019)
Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon) 

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 73 L (2018-2019)
Endringer i folketrygdloven mv.
(foreldrepenger ved premature fødsler mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 76 L (2018-2019)
Endringer i gjeldsordningsloven
(namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre)

Prop. 78 L (2018-2019)
Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)

Prop. 63 L (2018-2019)
Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 72 LS (2018-2019)
Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen
(Nyhetssak)

Meld. St. 20 (2018-2019)
Statens pensjonsfond 2019       
(Nyhetssak) 

Forsvarsdepartementet
Prop. 61 S (2018-2019)
Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 62 L (2018-2019)
Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

Prop. 64 L (2018-2019)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 80 L (2018-2019)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)(Nyhetssak) 

Prop. 66 L (2018-2019)
Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)
(Nyhetssak)

Meld. St. 19 (2018-2019)
Folkehelsemeldinga
Gode liv i eit trygt samfunn
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 68 L (2018-2019)
Endringer i utlendingsloven
(bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)
(Nyhetssak) 

Klima- og miljødepartementet
Prop. 77 L (2018-2019)
Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer)
(Nyhetssak) 

Kulturdepartementet
Prop. 65 L (2018-2019)
Endringar i stadnamnlova
(organisering av stadnamntenesta m.m.)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 18 (2018-2019)
Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester
(Nyhetssak) - tilgjengelig fra kl. 13.15

Samferdselsdepartementet
Prop. 69 L (2018-2019)
Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)
(Nyhetssak)

Prop. 79 L (2018-2019)
Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)
(Nyhetssak)

Prop. 81 S (2018-2019)
Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen – Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark
(Nyhetssak)

Prop. 82 S (2018-2019)
Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg – Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag
(Nyhetssak) 

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) fastsettes.

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager fastsettes.

3. Styrer og utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal drøfte forslag til tiltak for å øke sysselsettingen:

Leder:
Steinar Holden, professor, Oslo

Øvrige medlemmer:
Grete Brochmann, professor, Oslo
Lars Calmfors, professor, Stockholm
Knut Røed, seniorforsker, Oppegård
Kristine von Simson, forsker II, Skedsmo
Hilde Høynes, assisterende fylkesdirektør, Kristiansand
Hans-Christian Gabrielsen, leder Landsorganisasjonen, Røyken
Fast vara: Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder Landsorganisasjonen, Bærum
Ragnhild Lied, leder Unio, Stranda
Fast vara: Henrik Dahle, fagsjef UNIO, Bærum
Erik Kollerud, leder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Nedre Eiker
Fast vara: Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Bodø
Kari Sollien, leder Akademikerne, Gjøvik
Fast vara: Lise Lyngsnes Randeberg, president Tekna, Trondheim
Ole Erik Almlid, administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum 
Fast vara: Nina Melsom, direktør område arbeidsliv Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Tor Arne Gangsø, områdedirektør KS, Vågå
Fast vara: Rune Bye, avdelingsdirektør kommuneøkonomi KS, Oslo
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør Virke, Asker
Fast vara: Stian Sigurdsen, direktør politikk, tariff og analyse Virke, Oslo
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør Arbeidsgiverforeningen Spekter, Bærum
Fast vara: Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør Spekter, Bærum
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Oppnevning av et ekspertutvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene i Statens pensjonsfond utland:

Professor Ola Mestad, Oslo, leder
Styreleder Johan Henrik Andresen, Oslo
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, Oslo
Jurist Cecilie Hellestveit, Oslo
Visesentralbanksjef Egil Matsen, Trondheim
Fagdirektør Gro Nystuen, Vestfold
Styreleder Olaug Svarva, Oslo
Vice president Astrid Undheim, Trondheim
(Nyhetssak)

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Ragnar Oftedal over Olje- og energidepartementets vedtak
21. januar 2019 om retting av manøvreringsreglement for Dalavatn i Jørpelandsvassdraget i Strand kommune. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Rikke Høistad Sjøberg gis med virkning fra fredag 3. mai 2019 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet.

Rådgiver Julie Midtgarden Remen utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet. 
(Nyhetssak)

Politisk rådgiver Ingvild Ofte Arntsen konstitueres med virkning fra og med 23. april 2019 som statssekretær for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet i den perioden statssekretær Julie Kristine Kordahl avvikler foreldrepermisjon og ferie.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Mexico, Rut Krüger Giverin, tillike til ambassadør i San José, Costa Rica.

Landbruks- og matdepartementet
Utnevning av fagdirektør Hanne Klægstad til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Danmark om transport av norsk gass fra Europipe II til Danmark.

Forsvarsdepartementet
Det fastsettes regler om erstatning for tap av private eiendeler for ansatte i Forsvaret og vernepliktige i førstegangstjeneste som følge av forliset av KNM Helge Ingstad.

Til toppen