Enhet for budsjett og koordinering

Enhet for budsjett og koordinering har ansvaret for å ivareta avdelingens budsjettarbeid og stabsfunksjoner. Enheten koordinerer arbeidet i avdelingen med etatsstyringen Norad og Norec og har det personalmessige ansvaret for Sekretariatet for OECDs kontaktpunkt.