Høring - NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning. Grunnprinsipper og veivalg. Utbyggingsavtaler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.02.2004


Departementene

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Fiskeridepartementet

Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosialdepartementet

Ingen merknader

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Kommunene

Askim kommune

Bergen kommune / høringsuttalelse

Bærum kommune

Drammen kommune

Finnøy kommune

Fredrikstad kommune / høringsuttalelse / særutskrift

Haugesund kommune

Larvik kommune

Molde kommune

Moss kommune

Nøtterøy kommune / vedlegg

Oppegård kommune

Oslo kommune

Sandefjord kommune

Sarpsborg kommune

Stavanger kommune

Suldal kommune / vedlegg

Søgne kommune

Trondheim kommune

Ullensaker kommune / saksframlegg / sammendrag / vedlegg 2 / vedlegg 3

Vega kommune

Longyearbyen lokalstyre

Fylkeskommunene

Finnmark fylkeskommune

Ingen merknader

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmennene

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Statlige direktorater, forvaltningsbedrifter, ombud, råd og utvalg

Direktoratet for naturforvaltning / vedlegg 1 / vedlegg 2

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forbrukerrådet / vedlegg

Husbanken

Justervesenet

Ingen merknader

Kystdirektoratet

Luftfartstilsynet

Ingen merknader

Norges forskningsråd

Norges vassdrags- og energidirektorat

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren / vedlegg

Sosial- og helsedirektoratet

Statens bygningstekniske etat

Statens jernbanetilsyn

Ingen merknader

Statens kartverk / vedlegg

Statens råd for funksjonshemmede

Statens strålevern

Statskog / vedlegg

Vegdirektoratet

Høgskoler, universiteter og forskningsinstitutter

Folkeuniversitetet Buskerud og Vestfold

Handelshøgskolen - BI

Ingen merknader

Norges Landbrukshøgskole

Norsk institutt for kulturminneforskning

Universitetet i Oslo

Organisasjoner

Bedriftsforbundet

Bergindustrienes fellessekretariat

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Byggenæringens Landsforening

Den Norske Advokatforening

Energibedriftenes Landsforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Foreningen Geolok

Fortidsminneforeningen

Forum for Kommunale Planleggere / vedlegg

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Huseiernes landsforbund

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges Handikapforbund

Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF)

Norske arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norske landskapsarkitekters forening

Norges praktiserende arkitekter

NORVAR – AL Norsk vann og avløp BA / vedlegg

Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjekt PBL-2000

RIF Organisasjonen for rådgivere

Bedrifter, stiftelser og andre

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Follorådet

OBOS

Regjeringsadvokaten / vedlegg

ROM eiendomsutvikling AS (NSB)