Prop. 92 LS (2019–2020)

Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014

Til innholdsfortegnelse

7 EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010(1), rettet ved EUT L 246 av 23.9.2015, s. 11, skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) EØS-avtalens vedlegg IX og XIX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 31g (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010) skal nytt strekpunkt lyde:

  «32014 L 0017: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34), rettet ved EUT L 246 av 23.9.2015, s. 11.»

 • 2. Etter nr. 31i (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010) tilføyes følgende:

  «31j. 32014 L 0017: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34), rettet ved EUT L 246 av 23.9.2015, s. 11.

  Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene ’medlemsstat(er)’ og ’vedkommende myndigheter’ også omfatte, i tillegg til den betydning de har i direktivet, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

  • b) I artikkel 5 nr. 3 bokstav b) skal ordene ’eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordene ’Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA)’.

  • c) I artikkel 12 nr. 3 og 27 nr. 3, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mars 2014’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 8. mai 2019.’

  • d) I artikkel 14 nr. 5, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mars 2014’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 8. mai 2019’, og ordene ’fram til 21. mars 2019’ skal forstås som ’fem år fram i tid’.

  • e) I artikkel 26 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

   ’Liechtenstein er unntatt fra den statistiske overvåkingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 2.’

  • f) I artikkel 34 nr. 2 femte ledd og nr. 4 bokstav b) skal ordene ’kan EBA handle’ erstattes med ordene ’kan EBA eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan handle’.

  • g) I artikkel 37 skal ordene ’kan EBA handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nevnte artikkel, og en bindende beslutning som treffes av EBA’ erstattes med ordene ’kan EBA eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nevnte artikkel, og en bindende beslutning som treffes av EBA eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’.

  • h) I artikkel 43, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’21. mars 2016’ og ’20. mars 2014’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 8. mai 2019’ og ordene ’21. mars 2017’ skal forstås som ’ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 8. mai 2019’.»

Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg XIX nr. 7h (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 32014 L 0017: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34), rettet ved EUT L 246 av 23.9.2015, s. 11.»

Artikkel 3

Teksten til direktiv 2014/17/EU, rettet ved EUT L 246 av 23.9.2015, s. 11, på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt (2).

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2019.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34.

2.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden