Prop. 92 LS (2019–2020)

Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014

Til innholdsfortegnelse

13 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/34 av 28. september 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for dokumentet med gebyropplysninger og dets felles symbol i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner,(1) særlig artikkel 4 nr. 6 tredje ledd,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) I henhold til direktiv 2014/92/EU skal medlemsstatene sikre at betalingstjenesteytere gir forbrukerne et dokument med gebyropplysninger på papir eller et annet varig medium, som inneholder de standardiserte begrepene i den endelige listen over de mest representative betalingskontotjenestene, og dersom tjenestene tilbys av en betalingstjenesteyter, gebyret for hver av disse tjenestene. De endelige listene skal offentliggjøres av medlemsstatene, som skal anvende den standardiserte EU-terminologien fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32(2).

 • 2) For å sikre at dokumentet med gebyropplysninger både oppnår målene i direktiv 2014/92/EU og gir forbrukeren alle relevante opplysninger på en måte som gjør det lettere å foreta sammenligninger og øker åpenheten, bør betalingstjenesteyterne anvende en standardisert mal for dokumentet med gebyropplysninger, sammen med klare anvisninger om hvordan dokumentet med gebyropplysninger skal fylles ut.

 • 3) Ettersom hensikten med dokumentet med gebyropplysninger er å gi forbrukerne opplysninger før de inngår en avtale om betalingskonto, slik at de skal kunne sammenligne tilbud om betalingskonto, bør betalingstjenesteyterne bruke den standardiserte malen og utarbeide ett dokument med gebyropplysninger for hver betalingskonto de tilbyr forbrukerne.

 • 4) For at forbrukerne skal ha mulighet til å velge det kontotilbudet som best dekker deres behov, og samtidig sikre et høyt standardiseringsnivå, bør det være mulig å presentere en egnet kombinasjon av pakker; følgelig bør betalingstjenesteyterne kunne utarbeide mer enn ett dokument med gebyropplysninger for samme betalingskonto, forutsatt at hvert skjema omfatter minst én pakke.

 • 5) For å gjøre det lettere for forbrukerne å forstå hva de ulike typene pakker inneholder og gebyrene for dem, skal pakkene være oppført separat i dokumentet med gebyropplysninger.

 • 6) For at forbrukerne skal ha klar oversikt over pakken, skal tjenester ut over det antall tjenester som inngår i en pakke, og som ikke inngår i den endelige nasjonale listen over de mest representative tjenestene og derfor ikke framgår av dokumentet med gebyropplysninger, vises i en egen tabell og ikke kombineres med opplysninger om innholdet i pakkene.

 • 7) Ettersom innholdet i hvert dokument med gebyropplysninger som gis forbrukerne, er avhengig av hvilke tjenester den enkelte betalingstjenesteyter tilbyr, og av den enkelte medlemsstats endelige liste over de mest representative betalingskontotjenestene, bør malen for dokumentet med gebyropplysninger inneholde visse avsnitt som de ulike tjenestene bør grupperes under for å sikre at betalingskontoer som tilbys på det indre marked, kan sammenlignes.

 • 8) Malen for dokumentet med gebyropplysninger bør inneholde en egen tabell som skal brukes av betalingstjenesteytere som også er pålagt å legge fram en samlet kostnadsindikator.

 • 9) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen.

 • 10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1).3

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mal for dokumentet med gebyropplysninger og dets felles symbol

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal bruke malen fastsatt i vedlegget og fylle den ut i samsvar med artikkel 2–13.

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal ikke endre malen for dokumentet med gebyropplysninger ved å fylle den ut på en annen måte enn som fastsatt i denne forordning. Særlig skal betalingstjenesteyterne følge den rekkefølgen av opplysninger, avsnitt og underavsnitt som er fastsatt i malen. Dokumentet med gebyropplysninger skal

  • a) presenteres i stående A4-format,

  • b) ha overskriften «Dokument med gebyropplysninger» sentrert øverst på første side, mellom betalingstjenesteyterens logo øverst til venstre i dokumentet og det felles symbolet øverst til høyre i dokumentet,

  • c) inneholde det felles symbolet, som skal være på 2,5 cm × 2,5 cm, og som skal vises som angitt i malen fastsatt i vedlegget,

  • d) fylles ut med skrifttypen Arial eller lignende og skriftstørrelse 11, unntatt i overskriften «Dokument med gebyropplysninger», som skal være i skriftstørrelse 16 og fet skrift, avsnittene, som skal ha skriftstørrelse 14 og fet skrift, og underavsnittene, som skal ha skriftstørrelse 12 og fet skrift, med mindre en større skriftstørrelse eller bruk av punktskrift for synshemmede personer enten er påkrevd i henhold til nasjonal lovgivning eller er avtalt mellom forbrukeren og betalingstjenesteyteren,

  • e) gjengis i svart og hvitt, med unntak for betalingstjenesteyterens logo og det felles symbolet, som kan gjengis i farger i henhold til artikkel 2,

  • f) ha avsnitt satt inn i felt med en halvmørk gråfarge med fargekode 166,166,166 etter RGB-fargemodellen og underavsnitt satt i felt med en lys grå farge med fargekode 191,191,191 etter RGB-fargemodellen, g) ha nummererte sider.

  • 3. Betalingstjenesteyterne skal framlegge et eget dokument med gebyropplysninger for hver betalingskonto de tilbyr forbrukere.

  • 4. Uten hensyn til et tilbud om en betalingskonto med grunnleggende funksjoner som nevnt i kapittel IV i direktiv 2014/92/EU, kan en betalingstjenesteyter som bare tilbyr forbrukere én type betalingskonto som kan kombineres med ulike pakker av tjenester som nevnt i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2014/92/EU, utarbeide mer enn ett dokument med gebyropplysninger for denne kontoen, forutsatt at hvert dokument med gebyropplysninger omfatter minst én pakke.

Artikkel 2

Felles symbol og betalingstjenesteyterens logo

 • 1. Dersom det felles symbolet skal gjengis i farger, skal bakgrunnen ha RGB-fargekode 0/51/153 (heksadesimalverdi: 003399) og symbolet ha RGB-fargekode 255/204/0 (heksadesimalverdi: FFCC00).

 • 2. Betalingstjenesteyterens logo skal ha samme størrelse som det felles symbolet.

 • 3. Logoen kan bare gjengis i farger dersom det felles symbolet også er gjengitt i farger. Dersom det felles symbolet trykkes i svart og hvitt, skal det være lett leselig.

Artikkel 3

Kontotilbyders navn

Navnet på betalingstjenesteyteren som tilbyr kontoen, skal angis med fet skrift, venstrejustert.

Artikkel 4

Kontobetegnelse

Kontobetegnelsen skal angis med fet skrift, venstrejustert, under kontotilbyders navn.

Artikkel 5

Dato

Den dato betalingstjenesteyteren sist oppdaterte dokumentet med gebyropplysninger, skal angis, med samme skrifttype som fastsatt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d), venstrestilt under kontobetegnelsen.

Artikkel 6

Innledning

 • 1. Teksten i innledningen i malen skal gjengis som sådan i dokumentet med gebyropplysninger, med linjeavstand 1.15 og 0 pt før og 10 pt etter teksten.

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal erstatte hakeparentesene med navnene på dokumentene som skal overleveres før avtaleinngåelsen, og avtaledokumentene.

Artikkel 7

Tabell over tjenester og gebyrer

 • 1. I tabellen over tjenester og gebyrer skal betalingstjenesteyterne føre opp alle tjenester som inngår i den endelige nasjonale listen over de mest representative betalingskontotjenestene som nevnt i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2014/92/EU, dersom betalingstjenesteyteren tilbyr slike tjenester, sammen med de tilsvarende gebyrene, som følger:

  • a) Tjenestene skal settes inn i kolonnen «Tjeneste», venstrejustert, med fet skrift.

  • b) Den enkelte tjeneste skal angis bare én gang og føres opp i det relevante underavsnittet i tabellen; for eksempel skal både åpning og forvaltning av kontoen føres opp i underavsnittet «Generelle kontotjenester».

  • c) Gebyrene for hver av tjenestene skal føres i kolonnen «Gebyr», høyrejustert.

  • d) Dersom gebyret belastes med regelmessige intervaller og ikke for hver gang tjenesten benyttes, skal intervallet angis i kolonnen «Gebyr», venstrejustert, etterfulgt av gjeldende gebyr for det aktuelle tidsrommet, høyrejustert, mens samlet årsgebyr skal angis på raden rett under intervallet, med fet skrift, venstrejustert, med betegnelsen «Samlet årsgebyr», og det tilsvarende gebyret høyrejustert.

  • e) Det skal brukes enkel linjeavstand, med 0 pt før og 0 pt etter hver tjeneste og hvert gebyr.

 • 2. Dersom ingen av tjenestene en betalingstjenesteyter tilbyr, som ville tilsvare et underavsnitt, inngår i den endelige nasjonale listen over de mest representative betalingskontotjenestene, skal hele raden som gjelder dette underavsnittet slettes, også underavsnittets overskrift.

 • 3. Dersom det er en eller flere tjenester på den endelige nasjonale listen over de mest representative tjenestene nevnt i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2014/92/EU, som en betalingstjenesteyter ikke tilbyr, eller den aktuelle tjenesten ikke er gjort tilgjengelig sammen med kontoen, skal ordlyden «tjeneste ikke tilgjengelig» benyttes.

 • 4. Dersom det under følgende omstendigheter kreves særskilte gebyrer, skal betalingstjenesteyterne på en egen rad i kolonnen «Gebyr» for den aktuelle tjenesten gi en beskrivelse av alle gebyrpliktige handlinger, kanaler og vilkår («gebyrtyper»):

  • a) ulike gebyrpliktige handlinger i tilknytning til ytelsen av den samme tjenesten, som etableringsgebyr og gebyr for hver gang tjenesten ytes,

  • b) for ulike kanaler som samme tjeneste anmodes om eller brukes eller tilbys på, for eksempel per telefon, i filial eller på internett,

  • c) avhengig av om et bestemt vilkår for samme tjeneste er oppfylt, for eksempel om en nedre eller øvre beløpsgrense for kredittoverføringer eller kontantuttak er overholdt.

   Beskrivelsen skal være venstrejustert og gebyret høyrejustert.

 • 5. Dersom det kreves gebyrer basert på en kombinasjon av flere typer gebyrer, for eksempel gebyrer som varierer etter kanal og etter om beløpsgrensen er overskredet eller ikke, skal betalingstjenesteyterne i tillegg til å anvende nr. 4 gi en beskrivelse av hver ytterligere gebyrtype, høyrejustert.

Artikkel 8

Presentasjon av pakker av tjenester som omfattes av gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester»

 • 1. I tilfeller der gebyret for en pakke av betalingskontotjenester omfattes av gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester», skal alle tjenester som inngår i pakken, uten hensyn til om de er oppført på den endelige nasjonale listen over de mest representative betalingskontotjenestene som nevnt i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2014/92/EU, angis i det avsnittet i tabellen som gjelder generelle kontotjenester, i tjenestepakke-raden.

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal ta med opplysninger om tilleggsgebyr for eventuelle tjenester utover det antall som inngår i pakken av tjenester i henhold til artikkel 10.

 • 3. Dersom det samlede antall tjenester i pakken ikke er begrenset, skal betalingstjenesteyterne slette erklæringen nederst i raden «Gebyr for tjenester utover dette antall belastes særskilt».

 • 4. Hele tjenestepakke-raden skal slettes dersom en pakke av tjenester ikke tilbys sammen med kontoen og pakken av tjenester belastes særskilt i tillegg til eventuelle gebyrer for generelle kontotjenester.

Artikkel 9

Presentasjon av pakker av tjenester som belastes særskilt i tillegg til gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester»

 • 1. Betalingstjenesteytere som tilbyr en pakke av betalingskontotjenester sammen med kontoen, skal, dersom gebyret for pakken belastes særskilt i tillegg til eventuelle gebyrer i underavsnittet «Generelle kontotjenester» som nevnt i tabellen over tjenester og gebyrer, ta med følgende opplysninger i tjenestepakke-tabellen:

  • a) en liste over alle tjenester som inngår i pakken, uten hensyn til om de er oppført på den endelige nasjonale listen over de mest representative betalingskontotjenestene som nevnt i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2014/92/EU,

  • b) det antall av hver tjeneste som omfattes av gebyret for pakken, eller en opplysning om at antall tjenester er ikke begrenset. c) gebyret for pakken, i kolonnen «Gebyr», høyrejustert.

 • 2. Dersom gebyret for pakken belastes med regelmessige intervaller, skal intervallet angis i «Gebyr»-kolonnen, venstrejustert, mens samlet årsgebyr skal angis på raden rett under intervallet, med fet skrift, med betegnelsen «Samlet årsgebyr».

 • 3. Betalingstjenesteyterne skal ta med opplysninger om tilleggsgebyr for eventuelle tjenester utover det antall som inngår i pakken av tjenester i henhold til artikkel 10.

 • 4. Dersom det samlede antall tjenester i pakken ikke er begrenset, skal betalingstjenesteyterne slette erklæringen nederst i tabellen som lyder «Gebyr for tjenester utover dette antall belastes særskilt».

 • 5. Dersom dokumentet med gebyropplysninger gjelder mer enn én pakke som omfattes av nr. 1, skal betalingstjenesteyterne gi opplysningene i henhold til denne artikkel i en egen tabell for hver pakke, med angivelse av tjenestepakkens merkenavn dersom det er relevant.

 • 6. Betalingstjenesteyterne skal fjerne hele tabellen dersom pakken av tjenester ikke tilbys sammen med kontoen, eller dersom gebyret for pakken av tjenester inngår i gebyret for generelle kontotjenester.

Artikkel 10

Tabell over tilleggsgebyrer for tjenester utover det antall som inngår i pakken av betalingskontotjenester

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal i denne tabellen ta med opplysninger om tilleggsgebyrer for eventuelle tjeneste utover det antall som inngår i en pakke som nevnt i artikkel 8 og 9, dersom disse opplysningene ikke er gitt i tabellen over tjenester og gebyrer, eller dersom det aktuelle gebyret for tjenesten ikke er det samme som gebyret som framgår av tabellen.

 • 2. Dersom betalingstjenesteyterne tilbyr mer enn én pakke, og tilleggsgebyrene nevnt i nr. 1 varierer alt etter pakke, skal betalingstjenesteyterne føre de ulike gebyrene opp særskilt for hver pakke og dersom det er relevant, bruke pakkens merkenavn.

 • 3. Ved utfylling av tabellen skal betalingstjenesteyterne følge samme presentasjon og struktur som fastsatt i denne forordning, dersom det er relevant.

 • 4. Dersom et dokument med gebyropplysninger ikke inneholder noen opplysninger om pakker med tjenester, skal betalingstjenesteyterne slette tabellen nevnt i nr. 1.

Artikkel 11

Samlet kostnadsindikator

 • 1. Dersom det i henhold til nasjonale bestemmelser er påkrevd, skal betalingstjenesteyterne angi samlet kostnadsindikator i en egen tabell som oppsummerer samlede årlige kostnader for betalingskontoen.

 • 2. Dersom de nasjonale bestemmelsene ikke krever at betalingstjenesteyterne skal oppgi samlet kostnadsindikator, skal betalingstjenesteyterne slette tabellen for samlet kostnadsindikator.

Artikkel 12

Merkenavn

Dersom et merkenavn brukes, skal dette angis umiddelbart etter navnet på tjenesten, med skrifttypen som foreskrevet i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og i hakeparentes.

Artikkel 13

Bruk av elektroniske midler

 • 1. Dersom dokumentet med gebyropplysninger framlegges elektronisk, kan betalingstjenesteyterne, forutsatt at forbrukeren samtidig får en kopi av gebyroppgaven i samsvar med malen fastsatt i vedlegget og utfylt i henhold til artikkel 2–12, utelukkende foreta følgende endringer i malen:

  • a) som unntak fra artikkel 1 nr. 2 bokstav d) øke skrifttypens størrelse, forutsatt at det fortsatt er samme forhold mellom de ulike størrelsene som fastsatt i artikkel 1 nr. 2,

  • b) dersom dimensjonene på de elektroniske verktøyene gjør at bruk av flere tabeller og kolonner vil gjøre dokumentet med gebyropplysninger vanskelig å lese, bruke en enkelt kolonne eller en enkelt tabell, forutsatt at opplysningene, avsnittene og underavsnittene kommer i samme rekkefølge,

  • c) bruke elektroniske verktøyer, for eksempel flerlagsteknikk og popup-vinduer, forutsatt at overskriften på dokumentet med gebyropplysninger, det felles symbolet, innledningen, avsnittene og underavsnittene vises klart og tydelig og kommer i samme rekkefølge.

 • 2. Bruken av de elektroniske verktøyene nevnt i nr. 1 bokstav c), skal ikke være forstyrrende og avlede forbrukeren fra opplysningene i dokumentet med gebyropplysninger. Opplysninger som vises ved bruk av flerlagsteknikk og popup-vinduer, skal begrenses til opplysningene nevnt i denne forordning.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 28. september 2017.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 105 av 25.4.2018, s. 7–8.]

Fotnoter

1.

EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214.

2.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32 av 28. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en standardisert EU-terminologi for de mest representative betalingskontotjenestene (se s. 3 i denne EUT).

3.

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12).

Til forsiden