Prop. 92 LS (2019–2020)

Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014

Til innholdsfortegnelse

12 Kommisjonens gjennomføringsforrodning (EU) 2018/33 av 28. september 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for gebyroppgaven og dens felles symbol i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner,(1) særlig artikkel 5 nr. 4 annet ledd,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) I henhold til direktiv 2014/92/EU skal medlemsstatene sikre at betalingstjenesteyterne minst én gang i året vederlagsfritt gir forbrukerne en oversikt over alle påløpte gebyrer, samt i relevante tilfeller opplysninger om rentesatser for betalingskontotjenester. Betalingstjenesteyterne er pålagt å benytte de standardiserte begrepene som er fastsatt i den endelige listen over de mest representative betalingskontotjenestene. De endelige listene skal offentliggjøres av medlemsstatene, som skal anvende den standardiserte EU-terminologien fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32(2).

 • 2) For å sikre at gebyroppgaven både oppnår målene i direktiv 2014/92/EU og gir forbrukeren alle relevant opplysninger på en måte som gjør det lettere å foreta sammenligninger og øker åpenheten, bør betalingstjenesteytere anvende en standardisert mal for gebyroppgaven.

 • 3) Når det gjelder presentasjonen av pakker av betalingskontotjenester, må det tas hensyn til at betalingstjenesteyterne tilbyr ulike typer pakker. En del pakker inngår i et samlegebyr for for eksempel å ha eller bruke en konto, mens andre pakker belastes særskilt i tillegg til samlegebyret, og en del pakker omfatter et visst antall tjenester. For å gjøre det lettere for forbrukeren å forstå hva de ulike typene pakker inneholder og gebyrene for dem, bør gebyroppgaven inneholde en liste over alle pakkene. Særlig bør pakker som belastes som en del av et samlegebyr, oppføres sammen med dette gebyret.

 • 4) Medlemsstatene kan kreve at nøkkelindikatorer, for eksempel en samlet kostnadsindikator, skal framlegges sammen med gebyroppgaven. Derfor bør malen for gebyroppgaven inneholde en egen tabell som skal brukes av betalingstjenesteytere som omfattes av slike vilkår.

 • 5) Ettersom det bør være lett for betalingstjenesteyterne å sammenstille gebyroppgaven, bør det foreligge klare anvisninger for hvordan betalingstjenesteyterne skal fylle ut gebyroppgaven.

 • 6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen.

 • 7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(58).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mal for gebyroppgaven og dens felles symbol

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal bruke malen fastsatt i vedlegget og fylle den ut i samsvar med artikkel 2–18.

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal ikke endre malen for gebyroppgaven ved å fylle den ut på en annen måte enn som fastsatt i denne forordning. Særlig skal betalingstjenesteyterne følge den rekkefølgen av opplysninger, avsnitt og underavsnitt som er fastsatt i malen.

 • 3. Gebyroppgaven skal

  • a) presenteres i stående A4-format,

  • b) ha overskriften «Gebyroppgave» sentrert øverst på første side, midt mellom betalingstjenesteyterens logo øverst til venstre i dokumentet og det felles symbolet øverst til høyre i dokumentet,

  • c) inneholde det felles symbolet, som ikke skal være større enn 2,5 cm × 2,5 cm, og som skal vises som angitt i malen fastsatt i vedlegget,

  • d) fylles ut med skrifttypen Arial eller lignende og skriftstørrelse 11, unntatt i overskriften «Gebyroppgave», som skal ha skriftstørrelse 16 og fet skrift, avsnittene, som skal ha skriftstørrelse 14 og fet skrift, og underavsnittene, som skal ha skriftstørrelse 12 og fet skrift, med mindre en større skriftstørrelse eller bruk av punktskrift for synshemmede personer enten er påkrevd i henhold til nasjonal lovgivning eller er avtalt mellom forbrukeren og betalingstjenesteyteren,

  • e) gjengis i svart og hvitt, med unntak for betalingstjenesteyterens logo og det felles symbolet, som kan gjengis i farger i henhold til artikkel 2,

  • f) ha avsnitt satt inn i felt med en halvmørk gråfarge med fargekode 166,166,166 etter RGB-fargemodellen og underavsnitt satt i felt med en lys grå farge med fargekode 191,191,191 etter RGB-fargemodellen, g) ha nummererte sider.

Artikkel 2

Felles symbol og betalingstjenesteyterens logo

 • 1. Dersom det felles symbolet skal gjengis i farger, skal bakgrunnen ha RGB-fargekode 0/51/153 (heksadesimalverdi: 003399) og symbolet ha RGB-fargekode 255/204/0 (heksadesimalverdi: FFCC00).

 • 2. Betalingstjenesteyterens logo skal ha samme størrelse som det felles symbolet.

 • 3. Logoen kan bare gjengis i farger dersom det felles symbolet også er gjengitt i farger. Dersom det felles symbolet trykkes i svart og hvitt, skal det være lett leselig.

Artikkel 3

Kontotilbyders navn og kontaktopplysninger

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal erstatte teksten i hakeparentes med kontotilbyders navn med fet skrift, venstrejustert.

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal erstatte teksten i hakeparentes med sine kontaktopplysninger, for eksempel geografisk adresse, telefonnummer, e-postadresse, telefaksnummer, nettsted og kontaktperson/-punkt som kontohaveren kan bruke for framtidig korrespondanse.

  Disse kontaktopplysningene skal være venstrejustert.

Artikkel 4

Kontohavers navn og kontaktopplysninger

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal erstatte teksten i hakeparentes med kontohaverens navn.

  Navnet skal angis med fet skrift, venstrejustert.

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal erstatte teksten i hakeparentes med kontohaverens geografiske adresse.

  Den geografiske adressen skal være venstrejustert og med unntak av første bokstav i hvert ord, med små bokstaver.

Artikkel 5

Kontobetegnelse og -identifikasjon

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal angi betalingskontoens betegnelse.

  Betegnelsen skal være venstrejustert, med fet skrift og settes inn umiddelbart etter ordet «Kontobetegnelse».

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal angi opplysninger som identifiserer betalingskontoen, for eksempel bankidentifikasjonskode (BIC), internasjonalt bankkontonummer (IBAN), nasjonalt kontonummer og nasjonal bankkode.

  Disse opplysningene skal være venstrejustert.

Artikkel 6

Kalenderperiode

Betalingstjenesteyterne skal i raden «periode» angi, venstrejustert, den kalenderperioden gebyroppgaven gjelder.

Artikkel 7

Dato

Betalingstjenesteyterne skal i raden «dato», venstrejustert, angi den kalenderdag gebyroppgaven er satt opp på.

Artikkel 8

Innledning

Teksten i innledningen i malen skal gjengis som sådan i gebyroppgaven, med linjeavstand 1.15 og 0 pt før og 10 pt etter teksten.

Artikkel 9

Sammendrag av gebyrer og renter

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal angi, med fet skrift og høyrejustert, de samlede gebyr- og rentebeløp som skal føres inn i de fire tabellene under «Sammendrag av gebyrer og renter».

 • 2. Dersom det ikke beregnes renter for en gitt konto og det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette, skal betalingstjenesteyterne føre opp «ingen rente beregnes» med små bokstaver, høyrejustert.

 • 3. Dersom renter beregnes men renten for den aktuelle perioden er lik null, skal betalingstjenesteyterne, dersom det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette, skrive «0» i den relevante tabellen.

 • 4. Dersom det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er påkrevd, skal betalingstjenesteyterne i en egen tabell angi samlet kostnadsindikator som oppsummerer samlede årlige kostnader for betalingskontoen. Dersom nasjonale bestemmelser ikke krever at betalingstjenesteyterne skal oppgi samlet kostnadsindikator, skal betalingstjenesteyterne slette denne tabellen.

Artikkel 10

Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal i tabellen under overskriften «Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen» føre opp alle gebyrer som er påløpt for alle tjenester i den aktuelle perioden.

  Gebyrer for å åpne eller bruke kontoen skal føres opp i underavsnittet «Generelle kontotjenester».

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal angi tjenestene i underkolonnen «Tjeneste», venstrejustert, med fet skrift og enkel linjeavstand og 0 pt før og 0 pt etter hver tjeneste.

 • 3. Betalingstjenesteyterne skal i underkolonnen «Antall ganger tjenesten er brukt» føre opp det antall ganger hver av tjenestene er blitt brukt i den perioden gebyroppgaven gjelder, høyrejustert, med samme skrifttype som fastsatt i artikkel 1 nr. 3 bokstav d). Betalingstjenesteyterne skal ikke fylle ut underkolonnen «Antall ganger tjenesten er brukt» i tilfeller der

  • a) en tjeneste er brukt, men betalingstjenesteyteren ikke har krevd gebyr for tjenesten, og

  • b) det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette.

 • 4. Betalingstjenesteyterne skal i underkolonnen «Gebyr per enhet» føre opp gebyrstruktur og kostnad for hver tjeneste som er brukt, høyrejustert.

 • 5. Betalingstjenesteyterne skal i underkolonnen «Antall ganger gebyret er belastet» føre opp det antall ganger gebyr har blitt belastet for den enkelte tjeneste i løpet av den perioden gebyroppgaven gjelder, høyrejustert. Betalingstjenesteyterne skal skrive

  «Gebyr ikke belastet» i den relevante underkolonnen dersom

  • a) en tjeneste er blitt brukt, men det er ikke krevd gebyr for den, og

  • b) det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette.

 • 6. Betalingstjenesteyterne skal i underkolonnen «Sum» føre opp det samlede beløp som er betalt i gebyrer for bruk av den aktuelle tjenesten i den aktuelle perioden, med fet skrift.

 • 7. Dersom et underavsnitt ikke inneholder noen tjeneste, skal betalingstjenesteyterne slette det aktuelle underavsnittet. Betalingstjenesteyterne skal også slette underavsnittet dersom kontohaveren i løpet av den aktuelle perioden ikke har brukt flere tjenester enn det antall som inngår i pakken av tjenester.

 • 8. Betalingstjenesteyterne skal angi det samlede beløp som kontohaveren har betalt i gebyrer i den aktuelle perioden, i raden

  «Gebyrer betalt i alt», med fet skrift.

Artikkel 11

Presentasjon av gebyrtyper

 • 1. Dersom det under følgende omstendigheter kreves særskilte gebyrer, skal betalingstjenesteyterne på en egen rad i tabellen «Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen», i kolonnen «Tjeneste», gi en beskrivelse av alle gebyrpliktige handlinger, kanaler og vilkår («gebyrtyper») for den aktuelle tjenesten:

  • a) ulike gebyrpliktige handlinger i tilknytning til ytelsen av den samme tjenesten, som etableringsgebyr og gebyr for hver gang tjenesten ytes,

  • b) for ulike kanaler som samme tjeneste anmodes om eller brukes eller tilbys på, for eksempel per telefon, i filial eller på internett,

  • c) avhengig av om et bestemt vilkår for samme tjeneste er oppfylt, for eksempel om en nedre eller øvre beløpsgrense for kredittoverføringer eller kontantuttak er overholdt.

   Beskrivelsen skal være venstrejustert. Gebyrene skal føres i kolonnen «Gebyr per enhet», høyrejustert.

 • 2. Dersom det kreves gebyrer basert på en kombinasjon av flere typer gebyrer, for eksempel gebyrer som varierer etter kanal og etter om beløpsgrensen er overskredet eller ikke, skal betalingstjenesteyterne i tillegg til å anvende artikkel 10 nr. 5 gi en beskrivelse av hver ytterligere gebyrtype, høyrejustert.

 • 3. Dersom gebyret er endret i løpet av den aktuelle perioden, skal betalingstjenesteyterne føre opp relevante gebyrer for den enkelte periode ved å legge til nye rader i kolonnen «Gebyr per enhet».

Artikkel 12

Presentasjon av pakker av tjenester som omfattes av gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester»

 • 1. Dersom en pakke av betalingskontotjenester tilbys sammen med kontoen og omfattes av gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester», skal betalingstjenesteyterne i tabellen «Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen» i raden «Tjenestepakke» gi opplysninger om de tjenestene som inngår i pakken i kolonnen «Tjeneste», og om det antall ganger pakken er brukt i kolonnen «Antall ganger tjenesten er brukt». I kolonnene under «Gebyr» skal betalingstjenesteyterne opplyse om gebyret som belastes for pakken som helhet, og antall ganger gebyret for pakken er belastet i løpet av den aktuelle perioden, i henhold til artikkel 11 nr. 1. Raden skal slettes dersom pakken av tjenester belastes separat fra gebyret for generelle kontotjenester.

 • 2. Eventuelle gebyrer som belastes for tjenester utover det antall tjenester som inngår i pakken, skal angis i tabellen der tjenestene og gebyrene nevnt i artikkel 1–11, er oppført.

 • 3. Dersom antall tjenester i pakken ikke er begrenset, eller dersom antallet tjenester som inngår i pakken ikke er overskredet, skal betalingstjenesteyterne slette erklæringen på slutten av raden «Gebyrer for tjenester utover ovennevnte er belastet særskilt».

Artikkel 13

Presentasjon av pakker av betalingskontotjenester som belastes særskilt i tillegg til gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester»

 • 1. Betalingstjenesteytere som tilbyr en pakke av betalingskontotjenester sammen med kontoen, skal, dersom pakken belastes særskilt i tillegg til eventuelle gebyrer i underavsnittet «Generelle kontotjenester» for generelle kontotjenester som nevnt i tabellen over tjenester og gebyrer, ta med følgende opplysninger i tabellen for tjenestepakke:

  • a) I kolonnen for tjenestepakke strykes hakeparentesene og erstattes med pakkens eventuelle merkenavn eller pakkens innhold.

  • b) I kolonnen «Gebyr» angis det gebyr som er belastet for pakken som helhet for den perioden gebyroppgaven gjelder, høyrejustert.

  • c) I tredje kolonne angis hvor mange ganger gebyret for pakken er belastet i løpet av den aktuelle perioden.

   Alle tilleggsgebyrer som belastes for tjenester utover det antall tjenester som omfattes av gebyret for pakken, skal angis i tabellen over tjenester og gebyrer som nevnt i artikkel 1–11.

 • 2. Dersom gebyret for pakken belastes med regelmessige intervaller, skal intervallet angis i «Gebyr»-kolonnen, venstrejustert, mens samlet årlig kostnad angis på raden rett under intervallet, med fet skrift, med betegnelsen «Samlet årlig kostnad».

 • 3. Dersom det påløper ulike gebyrer for ulike pakker i perioden, skal opplysningene nevnt i nr. 1, angis i en egen tabell for hver pakke.

 • 4. Betalingstjenesteyterne skal fjerne hele tabellen, inkludert avsnittet «Detaljert oversikt over gebyrer som inngår i pakken av tjenester», dersom en pakke av tjenester ikke tilbys sammen med kontoen, eller dersom gebyret for pakken av tjenester som tilbys sammen med kontoen, inngår i gebyret for generelle kontotjenester.

 • 5. Dersom det samlede antall tjenester i pakken ikke er begrenset, eller dersom antallet tjenester som inngår i pakken med tjenester ikke er overskredet, skal betalingstjenesteyterne slette erklæringen nederst i tabellen som lyder «Gebyr for tjenester utover dette er belastet særskilt».

Artikkel 14

Opplysninger om renter betalt for kontoen

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal i tabellen «Opplysninger om renter betalt for kontoen» oppgi den renten kontohaver har betalt i den perioden gebyroppgaven gjelder, dersom dette er relevant.

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal i kolonnen «Rentesats» oppgi rentesatsen som en prosentsats på årsbasis. Dersom renten er endret i løpet av den aktuelle perioden, skal betalingstjenesteyterne bruke en rad for hver rentesats som er anvendt i den enkelte periode.

 • 3. Betalingstjenesteyterne skal i kolonnen «Rente» angi den renten kontohaver har betalt, uttrykt i kontoens valuta, med fet skrift. Dersom renten er endret i løpet av den aktuelle perioden, skal betalingstjenesteyterne bruke en rad for hvert av de respektive rentebeløpene kontohaver har betalt i hver av de aktuelle periodene.

 • 4. Betalingstjenesteyterne skal angi det samlede beløp kontohaveren har betalt i renter i den aktuelle perioden, med fet skrift i raden «Renter betalt i alt».

 • 5. Dersom en kontohaver ikke har betalt renter fordi det ikke beregnes renter på og det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette, skal betalingstjenesteyterne i raden «Renter betalt i alt» angi «ingen rente beregnes», med små bokstaver, fet skrift og venstrejustert.

Artikkel 15

Opplysninger om renter opptjent på kontoen

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal i tabellen «Opplysninger om renter opptjent på kontoen» oppgi den renten kontohaver har opptjent i den perioden gebyroppgaven gjelder, dersom dette er relevant.

 • 2. Betalingstjenesteyterne skal erstatte «Kontobetegnelse» med betegnelsen på den aktuelle kontoen.

 • 3. Betalingstjenesteyterne skal i kolonnen «Rentesats» oppgi rentesatsen som en prosentsats på årsbasis. Dersom renten er endret i løpet av den aktuelle perioden, skal betalingstjenesteyterne bruke en rad for hver rentesats som er anvendt i den enkelte periode.

 • 4. Betalingstjenesteyterne skal i kolonnen «Rente» angi den renten kontohaver har opptjent, uttrykt i kontoens valuta, med fet skrift. Dersom renten er endret i løpet av perioden gebyroppgaven gjelder, skal betalingstjenesteyterne bruke en rad for hvert av de respektive rentebeløpene kontohaver har opptjent i hver av de aktuelle periodene. Dersom rente beregnes, men renten for en gitt periode beløper seg til null, skal betalingstjenesteyterne skrive «0» i kolonnen «Rente».

 • 5. Dersom det ikke er betalt rente på en bestemt konto fordi det ikke beregnes rente på kontoen, skal betalingstjenesteyterne opplyse om dette ved å angi «ingen rente beregnes», med små bokstaver, venstrejustert, i kolonnen «Rente».

 • 6. Betalingstjenesteyterne skal i tabellen «Renter opptjent i alt» føre opp det samlede rentebeløp som kontohaver har opptjent i den perioden gebyroppgaven gjelder, med fet skrift.

 • 7. Dersom det ikke er betalt rente på en konto fordi det ikke beregnes rente på kontoen og det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette, skal betalingstjenesteyterne opplyse om dette ved å angi «ingen rente beregnes», med små bokstaver, fet skrift og venstrejustert, i raden «Renter opptjent i alt».

Artikkel 16

Tilleggsopplysninger

 • 1. Betalingstjenesteyterne skal i tabellen «Tilleggsopplysninger» angi alle tilleggsopplysninger utover opplysningene som omfattes av artikkel 2–15, og som direkte gjelder tjenestene, gebyrer som er betalt eller renter som er belastet eller opptjent, eventuelt rentesatser som er anvendt, som nevnt i artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2014/92/EU, i den perioden gebyroppgaven gjelder. Tilleggsopplysningene som angis i denne tabellen, skal omfatte alle opplysninger som kreves i henhold til nasjonale bestemmelser.

 • 2. Ved utfylling av tabellen skal betalingstjenesteyterne følge presentasjonsformatet fastsatt i denne forordning, dersom det er relevant.

 • 3. Betalingstjenesteyterne skal slette denne tabellen dersom de ikke legger fram opplysninger av den typen som er angitt i nr. 1.

Artikkel 17

Merkenavn

Dersom et merkenavn brukes, skal dette angis umiddelbart etter navnet på tjenesten, med standard skrifttype som nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav d), i hakeparentes.

Artikkel 18

Bruk av elektroniske midler

 • 1. Dersom gebyroppgaven framlegges elektronisk, kan betalingstjenesteyterne, forutsatt at forbrukeren samtidig får en kopi av gebyroppgaven i samsvar med malen fastsatt i vedlegget og utfylt i henhold til artikkel 2–17, utelukkende foreta følgende endringer i malen:

  • a) som unntak fra artikkel 1 nr. 3 bokstav d) øke skrifttypens størrelse, forutsatt at det fortsatt er samme forhold mellom de ulike størrelsene som fastsatt i artikkel 1 nr. 3,

  • b) dersom dimensjonene på de elektroniske verktøyene gjør at bruk av flere tabeller og kolonner vil gjøre gebyroppgaven vanskelig å lese, bruke en enkelt kolonne eller en enkelt tabell, forutsatt at opplysningene, avsnittene og underavsnittene kommer i samme rekkefølge,

  • c) bruke elektroniske verktøyer, for eksempel flerlagsteknikk og popup-vinduer, forutsatt at overskriften på gebyroppgaven, det felles symbolet, avsnittene og underavsnittene vises klart og tydelig og kommer i samme rekkefølge.

 • 2. Bruken av de elektroniske verktøyene nevnt i nr. 1 bokstav c), skal ikke være forstyrrende og avlede forbrukeren fra opplysningene i gebyroppgaven. Opplysninger som vises ved bruk av flerlagsteknikk og popup-vinduer, skal begrenses til opplysningene nevnt i denne forordning.

Artikkel 19

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 28. september 2017.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

[Vedlegget er kunngjort i EUT L av 11.1.2018, s. 9–11.]

Fotnoter

1.

EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214.

2.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32 av 28. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en standardisert EU-terminologi for de mest representative betalingskontotjenestene (se s. 3 i denne EUT).

Til forsiden