Prop. 92 LS (2019–2020)

Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014

Til innholdsfortegnelse

8 EØS-Komiteens beslutning nr. 130/2019 om innlemming i EØS-avtalen av Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn:

  • 1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. september 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller tilsvarende garanti skal dekke1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

  • 2) EØS-avtalens vedlegg XIX bør derfor endres –og på følgende bakgrunn: –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIX, etter nr. 7h (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF), skal nytt nr. 7ha lyde:

«7ha. 32014R1125: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. september 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller tilsvarende garanti skal dekke.»

Artikkel 2

Teksten til delegert forordning (EU) nr. 1125/2014 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt,2 eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 8. mai 2019 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.).

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2019.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 305 av 24.10.2014, s. 1.

2.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden