Statsbudsjettet 2015: Departementenes budsjettdokumenter

Statsbudsjettet 2015: Departementenes budsjettdokumenter

Vær oppmerksom på at filene kan være store. Vi anbefaler ikke at disse lastes ned de første timene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 1 S (2014-2015)


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 1 S (2014-2015)


Finansdepartementet
Prop. 1 S (2014-2015)

Prop. 1 S (2014-2015): Gul bok

Prop. 1 LS (2014-2015): Skatter og avgifter 2015

Meld. St. 1 (2014-2015): Nasjonalbudsjettet


Forsvarsdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)

Prop. 1 S (2014-2015): Svalbardbudsjettet


Klima- og miljødepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Kulturdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Kunnskapsdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Landbruks- og matdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Olje- og energidepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Samferdselsdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)


Utenriksdepartementet

Prop. 1 S (2014-2015)