Statsbudsjettet 2024: Vestland

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 500 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 4,7 milliarder kroner til materiellprosjekter i Vestland i 2024. Prosjektet for infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern er planlagt ferdigstilt i 2024. Prosjektet for etablering av vedlikeholdsfasiliteter for nye ubåter med tilhørende kaianlegg på Haakonsvern videreføres. På materiellsiden er hoveddelen knyttet til anskaffelse av nye ubåter.

Nytt tjenestested for politiet

Vaksdal får nytt tjenestested for politiet i 2024. Tiltaket er en del av regjeringens handlingsplan «Trygghet i hverdagen – Handlingsplan mot 2025», som legges frem høsten 2023. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 35,5 millioner kroner til å opprette ti nye tjenestesteder. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 198 millioner kroner  til tiltak for å styrke det lokale politiet i 2024.

Florø redningshelikopterbase 

Det planlegges for at alle de nye redningshelikoptrene er satt i drift i løpet av 2024. Florø er siste redningshelikopterbase i innfasingsløpet. Regjeringa foreslår å øke bevilgningen med om lag 16 millioner kroner. 

Bergen tinghus

Regjeringen vil i 2024 igangsette rehabilitering av Bergen tinghus. Dette er et signalbygg fra 1933 med stor kulturhistorisk verdi. Kostnadsrammen for prosjektet er beregnet til 1,18 milliarder kroner. I tillegg kommer utgifter til brukerutstyr, leie av midlertidige lokaler i Bergen sentrum i gjennomføringsperioden og leie av tilleggslokaler. Hordaland tingrett vil ha tilhold i lokaler i Strandgaten i Bergen sentrum fra 2024 til 2027, mens rehabiliteringen av tinghuset pågår. Etter planlagt ferdigstillelse i 2027, vil Hordaland jordskifterett flytte inn i bygget, sammen med Hordaland tingrett.

Kriminalitetsforebygging

Regjeringen foreslår å etablere seksjoner for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner i tre politidistrikt. Sør-Vest politidistrikt er ett av dem, og deler av Vestland fylke under politidistriktet. Det er foreløpig ikke avgjort hvor i politidistriktet dette skal etableres. Seksjonene skal etableres etter modell fra RISK i Oslo Politidistrikt som allerede som har god erfaring med denne arbeidsformen. 

Verdensarvsenter – Ornes

Regjeringen foreslår et årlig investeringstilskudd til nybygg og ombygging av eksisterende bygg ved etablering av verdenssarvsentere. For 2024 foreslår regjeringen å tildele verdensarvsenteret for Urnes stavkirke 5 millioner kroner til et nybygg på Ornes.

Besøkssenter Utladalen

Utladalen Naturhus får status som besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde med skjøtsel og naturrestaurering som satsingsfelt.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 131,3 millioner kroner til Vestland fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Områdesatsinger i Bergen

Regjeringen foreslår å bevilge 18,4 millioner kroner til områdesatsinger i Bergen. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Offentlige bygg

 • Regjeringen foreslår å bevilge 53 millioner kroner til prosjektering av samlokalisering av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i Bergen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til oppstart av rehabilitering av Bergen tinghus.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 2 millioner kroner i økt tilskudd til IRMAS - interregionalt marinarkeologisk samarbeid mellom de maritime avdelingene ved Norsk Folkemuseum, Museum Stavanger og Museum Vest. Det er fra før tildelt 1 million kroner til tiltaket som ble kanalisert via Museum Stavanger og fordelt mellom de tre museene. Det samlede tilskuddet på 3 millioner kroner til IRMAS fordeles fra 2024 likt på de tre museene.

 • å styrke driftstilskuddet til Musikkselskapet Harmonien med 2,5 millioner kroner til å styrke den kunstneriske aktiviteten.

 • å styrke driftstilskuddet til Bergen Nasjonale Opera med 3 millioner kroner til å styrke den kunstneriske aktiviteten.

 • å bevilge 1,2 millioner kroner til Den nasjonale filmkommisjonen.

 • å styrke bevilgningen til Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda med 3,5 millioner kroner.

 • å bevilge 3 millioner kroner til Ekstremsportveko på Voss.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 6,9 millioner kroner til omsøkte tiltak i Vestland: 
   
  • 4 millioner kroner til vedlikehold av seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

  • 1 million kroner til Teater Vestland til teaterprosjekt med ungdom.

  • 1 million kroner til Skeivt Arkiv ved Universitetet i Bergen og prosjektet «Den skeive bevegelsens historie, 1900-2000».

  • 600 000 kroner til Spillhuset Bergen.

  • 300 000 kroner til Musea i Sogn og Fjordane knyttet til prosjektstilling for å formidle tusenårsstaden Gulatinget i jubileumsåret 2024.


Utdanning

Røde Kors Nordisk United World College

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke tilskuddet til Røde Kors Nordisk United World College i Fjaler.

Bergen Arkitekthøgskole

Regjeringen foreslår 21,7 millioner kroner i rammebevilgning til Bergen Arkitekthøgskole.

Høgskulen på Vestlandet

Regjeringen foreslår 10 nye studieplasser i IKT. Regjeringen foreslår samlet sett 2,5 milliarder kroner i rammebevilgning til Høgskulen på Vestlandet.

Norges handelshøyskole

Regjeringen foreslår 640,2 millioner kroner i rammebevilgning til Norges handelshøyskole.

Universitetet i Bergen

Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i medisin til Vestlandslegen. Regjeringen foreslår 10 nye studieplasser i IKT.  Regjeringen foreslår samlet sett 4,3 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Bergen.

Samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Forprosjektet for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i et nytt bygg på Dokken i Bergen videreføres, og regjeringen foreslår bevilgning til forprosjektering av bygg og brukerutstyr.

Farvannsutbedringer

Det planlegges å gjennomføre arbeider med følgende større farvannsutbedringer i 2024:

 • Utdyping Mortingbåen i Kinn kommune – ferdigstilles i 2024

 • Innseiling Florø i Kinn kommune – ferdigstilles i 2025

Stad skipstunnel

Kystverket skal lyse ut en anbudskonkurranse om Stad skipstunnel i 2024. Regjeringen foreslår om lag 130 millioner kroner i 2024 til forberedende arbeider og gjennomføring av anbudskonkurranse.

Geoparker

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til Norges fire UNESCO-geoparker: Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, Magma i Rogaland og Vest-Agder, Trollfjell i Nordland og Trøndelag, samt Geopark Sunnhordaland i Vestland.

Samferdsel 

Vei

 • E39 Svegatjørn–Rådal i Bergen og Bjørnafjorden kommuner
  Regjeringen setter av penger til prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal. Prosjektet omfattet bygging av om lag 16 kilometer firefelts vei i ny trasé vest for Fjøsanger, med blant annet bygging av tre tunneler på til sammen om lag 13 kilometer. Prosjektet omfatter også utbedring av Nesttun- og Hopstunnelene på E39. Anleggsarbeidene startet i 2015, og prosjektet åpnet for trafikk i oktober 2022. Midlene i 2024 vil bli brukt til sluttoppgjør samt enkelte restarbeider.

 • E39 Myrmel–Lunde i Sunnfjord kommune
  Regjeringen setter av penger til prosjektet E39 Myrmel–Lunde. Prosjektet omfatter bygging av ny vei på 3,7 kilometer, der 1 kilometer er tunnel. Eksisterende vei er smal og har dårlig kurvatur og bæreevne, og det er nedsatt fartsgrense på strekningen. Anleggsarbeidene startet i 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i desember 2023. Midlene i 2024 vil bli brukt til sluttoppgjør.

 • E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien) i Bergen kommune
  Regjeringen setter av penger til prosjektet E39 Kristianborg–Bergen sentrum. Prosjektet er en del av utbyggingen av sammenhengende gang- og sykkelveiruter langs de viktigste hovedveiene inn til Bergen sentrum. Anleggsarbeidene startet i 2019, og prosjektet ble åpnet for trafikk i april 2023. Midlene i 2024 vil bli brukt til sluttoppgjør.

 • 555 Damsgård- og Nygårdstunnelene i Bergen kommune
  Regjeringen prioriterer å utbedre Damsgård- og Nygårdstunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Arbeidene var først planlagt startet opp våren 2022. Da konkurransen ble utlyst, var det kun én tilbyder, og konkurransen ble derfor avlyst. Utbedringene av de to tunnelene planlegges nå gjennomført som separate konkurranser. Anskaffelsesprosessen om Damsgårdstunnelen pågår. Det forventes anleggsstart høsten 2023 og trafikkåpning høsten 2026.

 • 555 Sotrasambandet i Øygarden og Bergen kommuner
  Regjeringen foreslår å sette av til sammen om lag 4,6 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det settes blant annet av midler til å videreføre arbeidet på rv. 555 Sotrasambandet. Prosjektet gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Regjeringen prioriterer midler til såkalte milepælsutbetalinger, som OPS-selskapet får utbetalt når ulike milepæler i utbyggingen er nådd.

  Prosjektet omfatter bygging av 9,4 kilometer firefelts vei, hvor om lag 4,6 kilometer går i tunnel. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på 0,9 kilometer med separat gang- og sykkelvei. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. Totalt er det planlagt å bygge 14 kilometer gang- og sykkelveier, der 7,8 kilometer bygges som høystandard løsning med skille mellom syklende og gående. Anleggsarbeidene startet opp i 2023. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2027.

 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Ullensvang og Vinje kommuner i Vestland og Telemark fylkeskommuner
  Regjeringen setter av penger til utbedringen av E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Anleggsarbeidene startet opp i 2020 og prosjektet åpnet for trafikk i 2023. Midlene i 2024 vil bli brukt til sluttoppgjør samt enkelte restarbeider.

 • E134 Røldal–Seljestad i Ullensvang og Vinje kommuner
  Regjeringen setter av penger til oppstart av prosjektet E134 Røldal–Seljestad. Prosjektet omfatter en tunnel på 12,7 kilometer Røldal til Seljestad og 1,3 kilometer ny vei i dagen, nytt veikryss på Seljestad og nytt veikryss på Liamyrane. Det skal etableres et deponi på Seljestad, og i området på Liamyrane skal det fylles ut for nytt veikryss og nye næringsarealer. Det skal også etableres kolonneoppstillingsplass og areal for fremtidig vektstasjon. Anskaffelsesprosessen ventes startet opp våren 2024. Det er planlagt å starte noen forberedende arbeider i løpet av 2024, og at anleggsarbeidene kan starte opp våren 2025. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2031.

 • E16 Lærdalstunnelen i Aurland og Lærdal kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbedringene av E16 Lærdalstunnelen. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Blant annet skal det bygges flere nye tekniske bygg med tilhørende bergrom. Ventilasjonsanlegget oppgraderes med to nye sjaktventilatorer i en ny ventilasjonstunnel. I tillegg omfatter prosjektet utskifting av lysanlegget, etablering av nødstasjoner, installering av ledelys, samt nytt overvåkingssystem.

  Det har vært gjennomført en grundig prosess, med lokal drøfting av stenging av tunnelen i anleggsperioden. Det er besluttet at tunnelen skal stenges kveld og natt når det skal gjennomføres sprenging og sikringsarbeid. Det legges opp til tilnærmet normal trafikk på dagtid. Det er lagt opp til at utbedringsarbeidene kan starte i 2024, og at arbeidene inne i selve tunnelen er ventet å starte i 2025. Arbeidene er ventet ferdigstilt i 2030.

 • E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene i Aurland kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre oppgraderingen av tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Arbeidene startet i 2016, og ble ferdigstilt i januar 2023. Midlene vil i 2024 gå til sluttoppgjør og enkelte restarbeider på prosjektet.

 • E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hernes- og Hyvingstunnelene i Vaksdal kommune og Voss herad
  Regjeringen prioriterer å videreføre oppgraderingen av tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Tunnelene har en samlet lengde på om lag 6 kilometer. Utbedringsarbeidene startet opp sommeren 2022, og de ventes ferdigstilt i 2026.

 • E16 Arnanipa-, Sætre-, Bjørkhaugtunnelene i Bergen kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre oppgraderingen av tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Arbeidene startet i 2019, og prosjektet ble åpnet sommeren 2023. Midlene vil i 2024 gå til sluttoppgjør og enkelte restarbeider på prosjektet.

 • 5 Kjøsnesfjorden i Sunnfjord kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 6,5 kilometer lang tunnel i tilknytning til den eksisterende Støylsnestunnelen frem til Kjøsnes i Jølster i Sunnfjord kommune. På Kjøsnes blir det bygd om lag 0,35 kilometer vei i dagen fra tunnelåpningen og fram til eksisterende rv. 5. Anleggsarbeidene startet i 2019, og prosjektet åpnet for trafikk i november 2022. Midlene vil i 2024 gå til enkelte restarbeider på prosjektet

 • 7 Hønefoss–Bu og rv. 52 Gol–Borlaug i Ullensvang, Eidfjord, Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Lærdal, Nesbyen, Flå og Ringerike kommuner i Vestland og Buskerud fylkeskommuner
  Det er planlagt å gjennomføre enkelte utbedringstiltak. Det settes blant annet av penger til restfinansiering av arbeidene med utbedringer av strekningen Trøim–Holde bru på rv. 52 i Hemsedal kommune. Rv. 52 er den fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet med høyest andel tungtransport. Tiltakene på rv. 52 skal bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og driftsforholdene, særlig på vinterstid.

 • Fellesprosjektet Vossebanen E16 Arna–Stanghelle i Vaksdal og Bergen kommuner
  Regjeringen setter av penger til å videreføre forberedende arbeider på fellesprosjektet Vossebanen E16 Arna–Stanghelle. Prosjektet omfatter ny vei og bane mellom Arna i Bergen kommune og Helle i Vaksdal kommune. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR, og skal gi tryggere og raskere vei- og jernbaneforbindelse på strekningen. Målet for prosjektet er bedre trafikksikkerhet og skredsikring, i tillegg til redusert reisetid og økt kapasitet. Eksisterende vei er svært utsatt for skred og har mange trafikkulykker. I tillegg tilfredsstiller ikke tunnelene på dagens E16 tunnelsikkerhetsforskriften. Ny vei vil redusere sårbarheten ved hendelser, og man unngår lang omkjøring ved stenginger. Jernbanen mellom Arna og Stanghelle er også utsatt for skred. Som følge av klimaendringene kan det forventes at skredutfordringene vil øke framover uten nye tiltak. Arbeidet med bompengeproposisjonen er ikke startet opp av Statens vegvesen enda.

 • Diverse tiltak
  Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på:Utbedringstiltak for å bidra til økt fremkommelighet samt enkelte punktvise skredsikringstiltak på rv.15 Otta–Måløy i Kinn, Stad, Stryn, Skjåk, Lom, Vågå og Sel kommuner i Vestland og Innlandet fylkeskommuner.

  Videre er det funnet rom for utbedring av flere tunneler på E39 og rv. 555.

  Videreføring av arbeidet med reguleringsplaner for prosjektene E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) i Bjørnafjorden, Stord og Tysnes kommuner og E39 Bokn–Bømlafjorden i Bokn, Tysvær og Sveio kommuner i Vestland og Rogaland fylkeskommuner.


Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

 • Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer i 2024. Ordningene ble innført 16. august 2023, og gjelder ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer. Regjeringen har dermed innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.


Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Bergens-området for perioden 2019-2029 mellom staten, Vestland fylkeskommune og Bergen, Askøy, Øygarden, Alver og Bjørnafjorden kommuner
  Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Regjeringen prioriterer statlige midler til å følge opp forpliktelsene i avtalen. Foreløpig fordeling av midler er som følger:
  • 166 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene går blant annet til restfinansiering av E39 Sykkelstamvei Kristianborg–Bergen sentrum langs Bybanen til Fyllingsdalen, og til å starte byggingen av nye parseller på E39 Sykkelstamveien.

  • 365 millioner kroner i belønningsmidler som i hovedsak skal brukes til drift av kollektivtransport og mindre kollektivtiltak i avtaleområdet.

  • 58 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Midlene går til takstreduksjon for kollektivreisende med periodebillett.

  • 126 millioner kroner i tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Midlene skal gå til Bybanen i Bergen.

  • 114 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på kommunal og fylkeskommunal vei. Midlene skal gå til å videreføre pågående prosjekter.


Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår å sette av totalt 1,9 milliarder kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2024.

  • I Vestland er fra 1. april 2024 følgende ruter omfattet av FOT-ordningen:

   • Førde–Oslo t/r

   • Sogndal–Oslo t/r

   • Sandane–Oslo t/r

   • Sogndal–Bergen t/r

   • Sandane–Bergen t/r

   • Florø–Oslo t/r

   • Stord–Oslo t/r


  • Våren 2023 ble det lyst ut ny konkurranse om FOT-rutene i både Sør-Norge og Nord-Norge, for perioden fra 1. april 2024.

  • Regjeringen har i Hurdalsplattformen etablert et mål om flere avganger og lavere priser på kortbanenettet.

  • I forbindelse med den gjeldende utlysningen følger regjeringen opp punktet med en rekke satsinger. I Vestland gjelder dette:

   • Maksimale billettpriser på alle FOT-ruter halveres fra 1. april 2024.

   • Flyruten Stord–Oslo tas inn i FOT-ordningen, med to daglige rundturer, seks dager per uke. Flyrutetilbudet på strekningen falt bort etter pandemien, og frem til oppstart av FOT-ruten opprettholdes et redusert tilbud med lokal finansiering.

   • Setekapasitetskravet på enkelte av rutene økes.

  • Kontraktstildeling skjer i løpet av høsten 2023.

Jernbane

 • Effektpakke Flere tog på Vossebanen (Arna-Bergen), Bergen kommune 
  Det settes av om lag 540 millioner kroner til effektpakken i 2024.

  Regjeringen prioriterer rasjonell fremdrift på prosjektet Arna–Fløen (Ulriken tunnel.) Prosjektet omfatter et nytt enkeltsporet tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av Arna stasjon, nye bruer ved Fløen og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel for å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Prosjektet har en total lengde på 10,6 kilometer, og om lag 8 kilometer er i den nye tunnelen. Tunnelene utrustes også for forbedret mobil- og internettdekning for de reisende.

  Regjeringen prioriterer rasjonell fremdrift på prosjektet Fløen–Bergen/Nygårdstangen godsterminal. Prosjektet omfatter 1,3 kilometer nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon, oppgradering av dagens spor med nytt jernbaneteknisk anlegg, inkludert nytt signal- og sikringsanlegg. Dette gir mulighet for en dobling i togavgangene på lokaltogene mellom Bergen og Arna, fra to avganger i timen til fire. I tillegg skal Nygårdstangen godsterminal moderniseres med en økning i kapasiteten på minst 50 prosent.

  Regjeringen prioriterer å øke togtilbudet mellom Bergen og Arna fra to til fire avganger i timen fra mai 2024.

Kommunane i Vestland: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Vestland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,5 prosent.

I Vestland har 20 av 43 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Masfjorden og Samnanger kommunar med 6,7 prosent, mens Vik kommune har lågast vekst med 3,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Vestland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Vestland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,3 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.)
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
4601 Bergen 3,6 67 172 99 19 642 853 848 096 4,5
4602 Kinn 2,2 159 087 99 1 284 218 55 391 4,5
4611 Etne 2,2 71 212 96 323 143 16 418 5,4
4612 Sveio 3,5 68 093 96 430 659 16 158 3,9
4613 Bømlo -1,4 82 197 96 886 263 37 463 4,4
4614 Stord 0,6 143 677 95 1 333 556 50 783 4,0
4615 Fitjar 2,5 77 703 98 243 867 12 219 5,3
4616 Tysnes 4,2 83 179 106 268 101 11 540 4,5
4617 Kvinnherad 4,3 114 611 99 976 427 43 881 4,7
4618 Ullensvang 10,0 107 054 105 908 058 40 786 4,7
4619 Eidfjord 17,1 129 046 116 100 732 4 340 4,5
4620 Ulvik -1,3 121 204 106 107 807 3 462 3,3
4621 Voss -0,6 57 271 98 1 226 677 58 156 5,0
4622 Kvam 7,4 144 518 97 657 121 26 416 4,2
4623 Samnanger 7,6 99 114 98 200 286 12 542 6,7
4624 Bjørnafjorden -3,7 110 654 97 1 831 008 84 428 4,8
4625 Austevoll 5,1 104 858 107 451 796 15 914 3,7
4626 Øygarden 1,4 75 392 97 2 703 085 103 373 4,0
4627 Askøy 1,9 106 653 95 2 070 530 78 627 3,9
4628 Vaksdal 4,0 140 707 98 319 635 10 437 3,4
4629 Modalen 7,4 199 242 118 60 303 3 667 6,5
4630 Osterøy 1,5 79 921 96 565 506 25 109 4,6
4631 Alver -0,4 105 546 101 2 225 250 114 465 5,4
4632 Austrheim 1,0 95 645 104 233 681 10 863 4,9
4633 Fedje 4,2 95 635 116 65 549 2 464 3,9
4634 Masfjorden 5,0 86 571 103 165 957 10 386 6,7
4635 Gulen 9,4 90 582 106 210 448 6 472 3,2
4636 Solund 14,1 176 706 111 84 646 4 760 6,0
4637 Hyllestad 2,3 149 137 104 124 462 6 195 5,2
4638 Høyanger -14,3 166 337 98 322 295 16 408 5,4
4639 Vik 14,7 164 394 100 223 576 6 633 3,1
4640 Sogndal 0,6 76 906 102 931 071 47 858 5,4
4641 Aurland 24,7 130 568 106 154 482 5 093 3,4
4642 Lærdal 3,8 145 494 102 182 510 7 937 4,5
4643 Årdal 3,4 81 048 102 421 303 21 830 5,5
4644 Luster 11,4 78 960 97 431 750 19 339 4,7
4645 Askvoll 0,3 114 352 99 259 931 10 612 4,3
4646 Fjaler 7,3 161 662 106 275 935 15 764 6,1
4647 Sunnfjord 1,5 98 976 102 1 693 353 62 693 3,8
4648 Bremanger 13,1 112 980 98 307 601 11 712 4,0
4649 Stad 2,1 130 406 100 742 808 35 912 5,1
4650 Gloppen 2,7 128 905 97 487 889 24 351 5,3
4651 Stryn 1,7 86 462 96 547 587 20 340 3,9
Til fordeling gjennom året       30 000    
Vestland 3,1 87 938 99 46 713 713 2 021 293 4,5
             
Vestland fylkeskommune 7,5 23 372 105 12 449 426 516 151 4,3
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter