Statsbudsjettet 2024: Nordland

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke i underkant av én milliard kroner til planlegging og gjennomføring av investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 2,2 milliarder kroner til materiellprosjekter i Nordland i 2024. Stortinget har vedtatt å etablere en framskutt base for et mindre antall kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. Arbeidet med å etablere fasiliteter for maritime patruljefly på Evenes flystasjon er godt i gang, og prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025. Videre er det planlagt oppgraderinger av sambandsstasjon Novik og anskaffelse av nye kystvaktfartøyer som vil operere ut fra Sortland.

Regjeringen foreslår å bevilge 283 millioner kroner til nødvendig infrastruktur for alliert mottak og for å frigjøre arealer på Andøya til næringsvirksomhet, i tillegg til å forberede sikringstiltak for 150 millioner kroner som legger til rette for at Andøya Spaceport er i stand til å tilfredsstille militære krav som utskytingssted for satellitter som må erstattes i krise og krig.

Saminor 3-undersøkelsen

Regjeringen foreslår å videreføre 13 millioner kroner til Saminor 3-undersøkelsen i 2024. Saminor 3 er den tredje i rekken av befolkningsundersøkelser i kommuner med samisk befolkning. Undersøkelsen er en viktig kilde til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske befolkningen. Formålet er å få kunnskap om utbredelsen av og risikofaktorer for sykdom, bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet for alle.

Helse

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til samhandlingstiltak i Helse Nord. Den foreslåtte bevilgningen skal støtte omstillingstiltak og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten om tjenesteutvikling og gode pasientforløp i helseregionen.

Ny redningshelikopterbase i Bodø

Bodø lufthavn skal flyttes og det må som følge av dette bygges en ny redningshelikopterbase. Regjeringen viderefører dette arbeidet og foreslår at det avsettes 29 millioner kroner til tiltaket i 2024.

Kriminalitetsforebygging

Regjeringen foreslår å etablere seksjoner for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner i tre politidistrikt. Nordland er ett av dem. Det er foreløpig ikke avgjort hvor i politidistriktet dette skal etableres. Seksjonene skal etableres etter modell fra RISK i Oslo Politidistrikt som allerede som har god erfaring med denne arbeidsformen. 

Statens naturoppsyn (SNO)

Regjeringen foreslår å styrke Statens naturoppsyn (SNO) i Nordland (og Troms og Finnmark) med 10 millioner kroner. Primært formål er rovviltarbeid, men økt bemanning vil også kunne bidra til økt kapasitet innenfor andre viktige oppgaver.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 149,1 millioner kroner til Nordland fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

The Whale i Andøy kommune

Regjeringen foreslår å bevilge et investeringstilskudd på 75 millioner kroner til museet- og opplevelsessenteret The Whale i Andøy kommune. Tilskuddet fordeles over tre budsjettår, med 20 millioner kroner i 2024, og 55 millioner kroner over de to neste årene. Forslaget innebærer å bevilge midlene gjennom Andøyfondet, som forvaltes av Andøy kommune.

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner til Arctic Race of Norway, et sykkelritt som foregår i Nord-Norge.

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Nordnorsk Kunstmuseum med 2 millioner kroner knyttet til drift av museets nye avdeling i Bodø.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 1,4 millioner kroner til omsøkte tiltak i Nordland:

  • 1 million kroner til Nordlandsmuseet knyttet til samarbeidsprosjektet mellom Nordlandsmuseet og Árran lulesamisk senter om samisk utstilling i forbindelse med Bodø 2024.
  • 400 000 kroner til RYK – Musikkontoret Nord knyttet til Northern Expo 2024.

Nord universitet

Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i skogfag, Campus Steinkjer.

Regjeringen foreslår 123 millioner kroner til byggeprosjektet Blått bygg i Bodø og 75,9 millioner kroner til utstyr og inventar. Blått bygg er planlagt ferdig i 2024.

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til å styrke fagmiljøet i sørsamisk og lulesamisk ved Nord universitet.

Regjeringen foreslår samlet sett en rammebevilgning på 1,9 milliarder kroner til Nord universitet. Nord universitet har også studiested i Trøndelag.

Jordbruksavtalen: Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge

I jordbruksavtalen inngått i 2023 er det satt av 17 millioner kroner til en videreføring av den omfattende satsingen på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge. Målet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljø i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat samt utnytte regionale fortrinn og muligheter innenfor arktisk landbruk.

Troms fylkeskommune vil få ansvaret for å følge opp satsingen i samarbeid med de regionale partnerskapene. Minimum 5 millioner kroner av midlene skal settes av til forskning og annen kunnskapsutvikling i regi av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Batteriprosjekter

Regjeringen foreslår å bevilge et innovasjonstilskudd til større og viktige batteriprosjekter av allmenneuropeisk interesse. Innovasjonstilskuddet har en øvre ramme på én milliard kroner over fem år, og vil ligge under Innovasjon Norge.

Brukervennlige registertjenester

Regjeringen foreslår å bevilge 87,7 millioner kroner til videre satsning på prosjektet Brukervennlige registertjenester, som ligger under Brønnøysundregistrene. Den nye register-plattform vil gi gevinster for næringslivet i form av forenklet innrapportering og uthenting av data.

Farvannsutbedringer

Det planlegges å gjennomføre arbeider med følgende større farvannsutbedringer i 2024:

 • Bognes-Tjeldsundet-Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad – ferdigstilles i 2026.

 • Svolvær-Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel – ferdigstilles i 2024.

 • Innseiling Mo i Rana i Rana kommune – ferdigstilles i 2026.

Geoparker

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til Norges fire UNESCO-geoparker: Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, Magma i Rogaland og Vest-Agder, Trollfjell i Nordland og Trøndelag, samt Geopark Sunnhordaland i Vestland.

Test- og treningssenter på Fiskebøl

Regjeringen foreslår at forberedende arbeid med etablering av test- og treningssenter for bekjempelse av akutt forurensning på Fiskebøl fortsetter i 2024. Statsbygg vil levere Oppstart Forprosjekt (OFP) i 2023. Rapporten vil danne grunnlaget for forprosjektet som etter planen skal gjennomføres i 2024.

Samferdsel 

Vei

 • E6 Helgeland sør i Grane og Vefsn kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet E6 Helgeland sør. Prosjektet består av to delprosjekter – én veiutviklingskontrakt og Kapskarmo–Brattåsen–Lien. Anleggsarbeidene innenfor veiutviklingskontrakten startet i 2017 og 47,7 kilometer av strekningen ble åpnet for trafikk i 2020. Kapskarmo–Brattåsen–Lien omfatter omlegging av E6 i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på 22 kilometer, med blant annet én tunnel og to bruer for kryssing av Vefsna og Svenningdalselva. I tillegg inngår ombygging av lokalt veinett. Delstrekningen Kapskarmo–Brattåsen–Svenningelv ble åpnet for trafikk i 2019. Gjenstående delstrekning Svenningelv–Lien startet opp i 2021 og er planlagt åpnet for trafikk i 2025.

 • E6 Megården–Sommerset i Sørfold kommune
  Regjeringen prioriterer midler til å starte opp prosjektetE6 Megården–Mørsvikbotn, som omfatter de tre delprosjektene Megården–Sommerset, Sommerset–Tverrdalen (Leirfjordbrua) og Tverrdalen–Mørsvikbotn. Formålet med prosjektet er redusert reisetid, økt tunnelsikkerhet og økt samfunnssikkerhet. Prosjektet gjennomføres trinnvis, og det legges nå til rette for oppstart av delprosjektet Megården–Sommerset. Ny vei på denne strekningen blir 21,4 kilometer og vil bli 5,9 kilometer kortere enn dagens strekning. Seks av de eksisterende tunnelene som ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften erstattes av tre nye tunneler med en total lengde på 13,8 kilometer. Det skal også bygges to større bruer på strekningen, blant annet en bru på 550 m over Tørrfjorden. Reisetiden på strekningen vil bli redusert med om lag ti minutter. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) for delprosjektet E6 Megården–Sommerset. Oppstart av prosjektet forutsetter Stortingets tilslutning til kostnadsramme for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme for prosjektet.

 • E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik i Hamarøy og Narvik kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet med å utbedre ferjekaiene. Prosjektet legger til rette for elektrifisering av ferjesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik over Tysfjorden. Arbeidene omfatter økt kapasitet i kraftforsyningen til ferjeleiene, samt ombygging av ferjeleiene ved Bognes, Skarberget og Drag for å ta imot større ferjer, utvide antall oppstillingsplasser og legge til rette for universell utforming. Prosjektet omfatter også bygging av ny ferjekai ved Kjøpsvik, da dagens ferjekai er i dårlig stand. Ferjeleiene ble tatt i bruk i desember 2022, men fremføring av strøm til elektrifisering vil ikke komme på plass før høsten 2023. Det innebærer at sambandet Bognes–Skarberget ikke blir elektrifisert før tidlig i 2024. Midlene i 2024 blir brukt til sluttarbeider og ev. restfinansiering.

 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms fylkeskommuner
  Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 kilometer vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 og rv. 85, omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad samt utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn er en del av forbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og E6 og blir kortet inn med om lag 30 kilometer. Anleggsarbeidene startet opp sommeren 2023, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2029.


Diverse utbedringstiltak

Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på:

 • Videreføring av arbeidene med utbedring av rv. 80 Sandvika–Sagelva i Fauske og Bodø kommune
 • Strekningene Trøndelag grense–Majahaugen og Flyum–Lille Majavatn på E6 i Grane kommune. 

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer i 2024. Ordningene ble innført 16. august 2023, og gjelder ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer. Regjeringen har dermed innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Luftfart

 • Ny lufthavn ved Mo i Rana
  Regjeringen foreslår å bevilge 1 359 millioner kroner til bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana. Forberedende arbeider begynte høsten 2022. Byggearbeidene startet opp våren 2023. Den nye lufthavna skal finansieres av staten og et lokalt bidrag. I august 2023 ble det inngått avtale om å øke det lokale bidraget for å legge til rette for en lengre rullebane enn tidligere planlagt.

 • Flytting av Bodø lufthavn
  Regjeringen foreslår å bevilge 1 528 millioner kroner til planlegging, kjøp av tomt og bygging av ny lufthavn i Bodø. Den nye lufthavnen skal finansieres av Avinor, staten og et lokalt bidrag. I juni 2023 inngikk Avinor kontrakt med entreprenør om å bygge flysiden på den nye lufthavnen. Samtidig kunngjorde Avinor konkurranse om kontrakt for landsiden av ny flyplass, med blant annet bygging av ny terminal.

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår å sette av totalt 1,9 milliarder kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2024. I Nordland er følgende ruter omfattet av ordningen:

  • Andenes–Bodø t/r og Andenes–Tromsø t/r

  • Harstad/Narvik–Tromsø t/r

  • Harstad/Narvik–Bodø t/r

  • Svolvær–Bodø t/r

  • Leknes–Bodø t/r

  • Røst–Bodø t/r

  • Brønnøysund–Bodø t/r og Brønnøysund–Trondheim t/r

  • Sandnessjøen–Bodø t/r og Sandnessjøen–Trondheim t/r

  • Mo i Rana–Bodø t/r og Mo i Rana–Trondheim t/r

  • Mosjøen–Bodø t/r og Mosjøen–Trondheim t/r

  • Stokmarknes–Bodø t/r

  • Stokmarknes–Tromsø t/r

  • Værøy–Bodø t/r (helikopter)

 • Våren 2023 ble det lyst ut nye konkurranser om FOT-rutene i både Sør-Norge og Nord-Norge, for perioden fra 1. april 2024 og fra 1. august 2024 (Værøy). Regjeringen har i Hurdalsplattformen etablert et mål om flere avganger og lavere priser på kortbanenettet.
  I forbindelse med den gjeldende utlysningen følger regjeringen opp punktet med en rekke satsinger. I Nordland gjelder dette:

  • Maksimale billettpriser på alle FOT-ruter halveres fra 1. april 2024.

  • Setekapasitetskravet på flertallet av rutene økes.

  • Rutetilbudet fra Helgeland og nordover forbedres, for å gi bedre tilgjengelighet til sykehuset i Tromsø.

  • På Værøy-ruta er det stilt krav til minst 15 seter i helikopteret, for å sikre at kapasiteten i rutetilbudet blir videreført på dagens nivå.

 • Kontraktstildeling skjer i løpet av høsten 2023.

 

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen viderefører en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2024 settes det av 31 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til to-tre byer som engangsutbetalinger. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Jernbane

 • ERTMS, Nordlandsbanen: Bodø, Fauske, Saltdal, Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner
  Regjeringen setter av om lag 1,7 milliarder kroner til nytt signalsystem i 2024. ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet, og som vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. Siden togene kan kjøres tettere enn i dag, vil det på sikt også øke kapasiteten på sporet.

  Det nye signalsystemet skal tas i bruk trinnvis på hele jernbanenettet. I Nordland vil det pågå prosjektering, forberedende arbeider og installasjoner på Nordlandsbanen som er planlagt satt i drift med ERTMS i 2024. Fremdriftsplanen for innføringen av ERTMS er gjennomgått på nytt, blant annet på grunn av risikobildet. Bane NOR har laget et utkast til revidert Nasjonal signalplan som er sendt på høring.

 • Kombitransport Oslo–Narvik, Narvik kommune
  Regjeringen prioriterer økt kapasitet for kombitransport mellom Narvik og Oslo. Effektpakken Kombitransport gods skal bidra til å styrke kombitransporten på de mest trafikkerte godsstrekningene, henholdsvis Oslo–Bergen, Oslo–Narvik, Oslo–Trondheim og Trondheim–Bodø. Narvik godsterminal på Fagernes ble tatt i bruk i 2023. I 2024 prioriteres om lag 290 millioner kroner til tiltak ved Narvik stasjon.

 • Fornying av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer å fornye jernbanens infrastruktur, gjennom blant annet større systematiske tiltak for å opprettholde jernbanenettets funksjonalitet og standard, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan iverksettes. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,7 milliarder kroner. I Nordland omfatter dette arbeidet tiltak som fornying spor, snøoverbygg og plattformer samt tiltak for flomsikring og drenering ved Nordlands- og Ofotbanen.

Kommunane i Nordland: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Nordland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,7 prosent.

I Nordland har 20 av 41 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Vevelstad kommune med 9,8 prosent, mens Flakstad kommune har lågast vekst med 3,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

 

Nordland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Nordland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,7 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.) 
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
1804 Bodø 4,0 107 952 99 3 659 283 177 370 5,1
1806 Narvik 2,2 128 029 101 1 603 048 68 588 4,5
1811 Bindal 9,1 147 462 110 140 447 4 203 3,1
1812 Sømna 4,6   71 761 105 173 337 5 205 3,1
1813 Brønnøy 2,4 112 259 103 621 485 30 007 5,1
1815 Vega 4,0 181 023 108 119 211 4 599 4,0
1816 Vevelstad 3,3 112 425 127 66 215 5 933 9,8
1818 Herøy 11,5 139 464 103 165 018 7 052 4,5
1820 Alstahaug 3,2 135 962 98 549 014 30 399 5,9
1822 Leirfjord 2,2 94 768 102 205 729 7 147 3,6
1824 Vefsn 1,3 95 984 98 992 548 57 521 6,2
1825 Grane 2,8 92 965 105 138 529 5 094 3,8
1826 Hattfjelldal -3,8 47 872 108 132 278 7 365 5,9
1827 Dønna 3,2 134 333 109 141 055 6 543 4,9
1828 Nesna -0,5 100 405 104 152 519 6 067 4,1
1832 Hemnes -1,3 120 210 98 367 802 17 487 5,0
1833 Rana 8,6 93 283 97 1 834 432 80 483 4,6
1834 Lurøy 24,7  36 787 113 231 842 11 271 5,1
1835 Træna 4,3 186 685 130 59 549 3 242 5,8
1836 Rødøy 15,6 88 767 109 127 791 4 001 3,2
1837 Meløy -5,0 106 671 102 498 621 16 297 3,4
1838 Gildeskål 2,8 148 102 106 178 384 6 047 3,5
1829 Beiarn -9,3 183 730 112 111 873 6 938 6,6
1840 Saltdal 1,9 71 830 97 383 025 22 838 6,3
1841 Fauske 5,8 150 903 98 673 761 25 329 3,9
1845 Sørfold 1,5 94 867 106 172 257 5 424 3,3
1848 Steigen 2,4 111 674 106 234 255 10 877 4,9
1851 Lødingen 3,1 138 856 103 188 447 8 528 4,7
1853 Evenes 3,5 217 092 115 124 222 4 159 3,5
1856 Røst 10,2 193 367 147 59 916 3 651 6,5
1857 Værøy 6,1 114 321 116 81 870 4 066 5,2
1859 Flakstad -2,1 138 460 106 112 956 3 331 3,0
1860 Vestvågøy 3,7 92 400 98 846 363 32 705 4,0
1865 Vågan -0,4 152 866 99 725 439 35 190 5,1
1866 Hadsel 2,0 164 315 100 642 294 29 236 4,8
1867 Bø .  .  120 263 270 9 865 3,9
1868 Øksnes 0,0 105 935 98 350 864 14 258 4,2
1870 Sortland 1,1 96 301 98 772 855 34 589 4,7
1871 Andøy -4,0 79 638 99 358 664 11 883 3,4
1874 Moskenes -10,4 116 647 122 97 126 5 018 5,4
1875 Hamarøy 4,9 85 587 109 256 353 8 817 3,6
Til fordeling gjennom året       70 800    
Nordland 3,4 111 608 101 18 684 748 838 624 4,7
             
Nordland fylkeskommune 10,0 14 331 115  6 468 674 233 384 3,7
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
. = data ikkje levert